DE DIEN (Levenswijze) van de Islam

Islam is de levenswijze waarmee Allah de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft gezonden. Daardoor maakte Allah een einde aan de geldigheid van alle andere godsdiensten, vervolmaakte Hij deze godsdienst en Zijn gunst voor Zijn volgelingen en koos Hij deze éne manier van leven voor hen – geen enkele godsdienst zal Hij ooit van iemand aanvaarden.

Allah, de Allerhoogste, heeft gezegd:

“Muhammad is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten.(…)”  (De Edele Quran 33:40)

“(…) Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. (…)”  (De Edele Quran 5:3)

“Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islam (…)”  (De Edele Quran 3:19)

“Wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” (De Edele Quran 3:85)

En Allah, de Allerhoogste, heeft de mensheid opgedragen om Islam tot hun godsdienst te maken. Daarom heeft Allah, sprekend tot Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen over hem), gezegd:

“Zeg: O mensen, voorwaar ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene aan Wie het Koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort; er is geen andere god dan Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn Boodschapper, de ongeletterde Profeet, die in Allah en Zijn Woorden gelooft. Volgt hem. Hopelijk zijn jullie Leiding vinden.” (De Edele Quran 7:158)

En in Sahih Muslim (1/93) is van Abu Hurayrah overgeleverd dat Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Bij Hem in wiens Hand het leven van Muhammad ligt! Er is niemand van dit volk, noch Jood noch Christen, die over mij hoort en dan sterft zonder Iman (geloof) in dat waarmee ik werd gezonden, of hij zal behoren tot de gezellen van het Hellevuur.”

Iman (geloof) in de Profeet houdt in: datgene waarmee hij werd gezonden bevestigen, het aanvaarden en zich eraan onderwerpen. De bevestiging, zonder de andere twee, volstaat niet. Daarom had Abu Talib (de oom van de Profeet, vrede en zegeningen over hem) geen Iman: hij erkende wel datgene waarmee de Profeet (vrede en zegeningen over hem) was gezonden, en ook dat de Islam de beste van alle godsdiensten is, maar hij  aanvaardde zijn Boodschap niet en weigerde zich eraan te onderwerpen.

De godsdienst van de Islam bevat al het goede van de voorgaande godsdiensten. Islam  is van toepassing op elk tijdperk, elke plaats en elk volk. Allah, de Allerhoogste heeft, sprekend tot  Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen over hem), gezegd:

“En Wij hebben aan jou het Boek (de Quran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging (en om de valsheid erin aan de kaak te stellen) en ter bescherming. (…)”  (De Edele Quran 5:48)

Dat de Islam van toepassing is op elk tijdperk, overal en voor elk volk, betekent niet dat ze ondergeschikt wordt aan die volkeren – door hen veranderd – zoals sommige mensen ten onrechte denken. Het betekent eerder dat Islam, correct toegepast, vooordeel en goedheid brengt voor het volk, en het ook hervormt en corrigeert – ongeacht wanneer of waar.

Islam is de godsdienst van waarheid. Het is de levenswijze waarvoor Allah, de Allerhoogste, Zijn hulp en overwinning heeft gegarandeerd aan allen die ze oprecht navolgen en waarvan Hij heeft beloofd dat Hij ze zou laten domineren over alle godsdiensten.

Allah de Allerhoogste heeft gezegd:

“Hij is het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, ook al hebben de veelgodenaanbidders er een afkeer van.” (De Edele Quran 9:33)

Allah de Allerhoogste heeft gezegd:

“En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd dat Hij hen zeker op aarde als gevolmachtigden aanstelt, zoals Hij degenen voor hen als gevolmachtigden aanstelde, en dat Hij hun godsdienst – die Hem voor hen behaagde –  zeker bevestigt. En Hij zal voor hen hun vrees (door) veiligheid vervangen. Zij aanbidden Mij en zij kennen Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn: zij zijn degenen die zwaar zondig zijn.” (De Edele Quran 24:55)

De godsdienst van de Islam is een complete godsdienst, die zowel ‘Aqidah (geloofspunten) als Shari’ah (wetgeving) omvat:

Islam legt zijn volgelingen Tawhied op (Allah als enige aanbidden) en verbiedt hen Shirk (partners toekennen aan Allah in iets wat Hem eigen is).

Ze draagt hen op waarachtig te zijn en niet te liegen.

Ze beveelt hen ‘Adl (rechtvaardigheid) en verbiedt hen onrecht en verdrukking.

Ze gebiedt hen waar te maken wat hen wordt toevertrouwd en zich niet verraderlijk te gedragen.

Ze verplicht hen hun beloften te houden en ze verbiedt hen dat ze hun geloften verbreken.

Ze draagt hen op goed te zijn en hun ouders goed te behandelen, en ze verbiedt hen ongehoorzaamheid aan hun ouders in zaken die niet zondig zijn.

Ze draagt hen op de familiebanden aan te halen en verbiedt hen die banden te verbreken.

Ze draagt hen op hun buren goed te behandelen en verbiedt het hen schade toe te brengen.

 

Kortom, de Islam beveelt alles wat goed is, van gewoonten tot moraal, en verbiedt daarin alles wat kwaad is. Zo ook legt ze alle daden op die rechtschapen en goed zijn en verbiedt ze daden die slecht  en schadelijk zijn.

Allah de Allerhoogste heeft gezegd:

“Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten, en Hij verbiedt zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.” (De Edele Quran 16:90)

Dit is een bewerkte samenvatting van het werk van Sheikh Muhammad Salih Ibn al-Uthaymeen: “Sharh Usul Al-Iman” (pag. 4-7)  door Khadejah Jones, Share Islam Team

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.