LEUGENAARS IN DE ISLAM

Even vooraf (van Mariam)
Geen mens die vindt dat liegen kan, toch?
Grove leugens, daar heeft iedereen een hekel aan.
“Maar een leugentje om bestwil zo nu en dan, dat doet toch iedereen!”
Liegen voor de grap, liegen omdat het nu eenmaal bij de cultuur of het feest hoort , dat hoort er gewoon bij. Je groeit op met leugens als “pas op voor de zak van Sinterklaas”, “de Kerstman brengt geschenkjes”, “de Paasklokken gooien eitjes”, “een fee beloont je voor je tand die uitviel”, “met 1 april mag je mensen foppen”…
Neen, zegt Allah. Liegen is uit den boze. Punt. Uit.
Tenzij …  Lees en leer!

Het standpunt van de Islam over liegen

volgens de Quran en de Sunnah
 
Door Sheikh Yusuf Estes

 

Allah de Almachttige vertelt ons veertienhonderd jaar geleden over de bron van leugens in de hersenen van de mens. Hij vertelt ons hoe hij de leugenaars zal behandelen, de leugenachtige zondige leugenaars, in Surah Al-Alaq (hoofdstuk 96).

“(…) als hij niet ophoudt, dan zullen Wij hem bij zijn voorhoofdslob grijpen.” (De Edele Quran 96:15)

Hoe had iemand 1.400 jaar geleden kunnen weten dat de voorhoofdslob van de hersenen de bron is van leugens, agressie en overtreding?! Toch staat die in de Quran omschreven als de preciese plaats in de hersenen van de mens waar deze vreselijke karaktereigenschappen zich bevinden.

We kunnen zonder twijfel stellen dat liegen een van de slechtste karaktereigenschappen is waartegen alle godsdiensten en ethische systemen waarschuwen, en waarvan de mens zelfs van nature aanvoelt dat het fout is. Iedereen met een normaal besef van fatsoen en gezond verstand zou hetzelfde zeggen.

Waarachtigheid is een van de steunpilaren waarvan het morele overleven van de wereld afhangt. Het is de basis voor lovenswaardige eigenschappen, van het profeetschap ook, en het is het resultaat van Taqwah. Zonder waarachtigheid zouden alle door God geopenbaarde wetten ineenstorten. Als iemand de eigenschap van het leugenachtig zijn verwerft, is dat zoiets als het afwerpen van zijn menselijkheid, omdat spreken een eigenschap is die alleen aan de mens behoort.

(Bareeqah Mahmoodiyyah, Muhammad al-Khaadimi, 3/183)

Onze zuiver monotheïstische Shari’ah waarschuwt ons tegen het liegen, zowel in de Quran als in de Sunnah, en de geleerden zijn het er unaniem over eens dat het Haraam (verboden) is. De leugenaar zal kwalijke gevolgen ondervinden, in deze wereld zowel als in de volgende.

Volgens de Shari’ah is liegen niet toegestaan, tenzij in heel specifieke gevallen die niet leiden tot het verlies van iemands rechten, tot bloedvergieten of het schenden van iemands eer, enzovoort – maar waarbij het juist de bedoeling is levens te redden, mensen met elkaar te verzoenen of liefde tussen man en vrouw op te wekken.

Nooit of te nimmer staat de Shari’ah toe dat iemand een leugen vertelt, of zomaar vertelt wat hij wil, steunend op leugens. Een van de zaken die onder de gewone mensen ruim verspreid zijn geraakt, is de zogenaamde “Aprilgrap”, waarbij men beweert dat de eerste dag van de vierde zonnemaand een dag is waarop liegen is toegestaan zonder te zijn onderworpen aan de richtlijnen van de Shari’ah. Er komen hier zoveel slechte dingen uit voort, waarvan we er enkele hieronder zullen vermelden.

HET VERBOD TE LIEGEN

1. Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die de leugen verzinnen, geloven niet in de Ayah (bewijzen, tekenen, openbaringen, verzen) van Allah. Zij zijn degenen die leugenaars zijn.” (De Edele Quran 16:105)

Ibn Kathir heeft gezegd:

“Dan vertelt Allah ons dat Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen van Allah over hem) geen fantast of leugenaar is, omdat alleen de meest boosaardige van de mensen – die niet in de tekenen van Allah geloven, de Kaafirs en de heidenen die erom bekend staan dat ze liegen – leugens over Allah en Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen van Allah over hem) vertellen. De Boodschapper Muhammad (vrede en zegeningen van Allah over hem) was de meest waarachtige onder de mensen, de meest rechtschapene, de meest volmaakte in kennis, daden, vertrouwen en vast geloof. Hij stond bekend onder de mensen voor zijn waarachtigheid; niemand van hen twijfelde eraan, zodanig dat hij onder hen gekend was met de naam ‘al-Ameen (de betrouwbare) Muhammad’.

Toen dus Heraclius, de heerser van Rome, aan Abu Sufyan vroeg naar het karakter van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem), was één van zijn vragen: ‘Hebben jullie hem ooit van leugens beschuldigd voordat hij zei wat hij heeft gezegd?’ Hij antwoordde: ‘Neen.’ Heraclius zei daarop: ‘Als hij vroeger nooit leugens heeft verteld over mensen, dan zal hij nu geen leugens over Allah vertellen’.” (Tafsier Ibn Kathir, 2/588)

2. Er is van Abu Hurayrah overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah over hem) heeft gezegd: “De tekenen van een hypocriet zijn drievoudig: als hij spreekt, liegt hij; als hij iets belooft, breekt hij die belofte; en als hem iets wordt toevertrouwd, schendt hij dat vertrouwen.” (verhaald door al-Bukhari, 33; Muslim, 59)

Al-Nawawi heeft gezegd:

 “Wat de commentatoren en de meerderheid van de geleerden hebben gezegd – en het is juist – is dat dit betekent dat deze eigenschappen de kenmerken van hypocrisie zijn, en dat degene die deze eigenschappen bezit in die zin op de hypocrieten lijkt.” De woorden van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah over hem): “Hij is een pure hypocriet” betekenen dat hij door deze eigenschappen heel erg op de hypocrieten lijkt.

Sommige geleerden hebben gezegd dat dit slaat op degene in wie deze eigenschappen overheersen; hij in wie deze eigenschappen slechts zelden voorkomen wordt hier niet mee bedoeld.

Dit is de mening die voor deze Hadith de voorkeur geniet. Imam Abu ‘Eesa al-Tirmidihi (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze mening overgeleverd van de geleerden, en hij heeft gezegd: “Het betekent, volgens de geleerden, de hypocrisie in iemands daden.” (Sharh Muslim, 2/46-47)

DE ERGSTE VORMEN VAN LIEGEN

1. Liegen over Allah en Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen van Allah over hem).

Dit is de ernstigste vorm van liegen; en wie dit doet wordt streng gewaarschuwd. Enkele van de geleerden hebben gezegd dat wie dit doet een Kaafir moet worden genoemd.

Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Zeg: Voorwaar, degenen die leugens over Allah verzinnen zullen niet welslagen.” (De Edele Quran 10:69)

Er is overgeleverd dat Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De Profeet (vrede en zegeningen van Allah over hem) zei: ‘Vertel geen leugens over mij. Al wie liegt over mij, laat hij het Vuur binnengaan’.” (overgeleverd door al-Bukhari, 106)

Van Abu Hurayrah (moge Allah over hem zijn) is overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah over hem) heeft gezegd: “Al wie leugens over mij vertelt, laat hij zijn plaats in de Hel innemen.”. (overgeleverd door al-Bukhari, 110; Muslim, 3).

Ibn al-Qayyim heeft gezegd:

“… ‘Al wie leugens over mij vertelt, laat hij zjin plaats in de Hel innemen.’ betekent: laat hem zijn plaats in de Hel innemen, waar hij zal verblijven en zich vestigen; het is niet zoals een manzil of een kamp waar je slechts even blijft en dan verder trekt.” (Tareeq al-Hijratayn, p. 169)

Liegen slaat ook op leugens die je vertelt over of aan andere mensen, zoals:

2. Liegen bij het kopen en verkopen.

Er is langs Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah over hem) heeft gezegd: “Er zijn er drie tegen wie Allah op de Dag der Opstanding niet zal spreken, en Hij zal ze ook niet bezien of loven, en hun bestraffing zal pijnlijk zijn.” De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) herhaalde dit drie keer. Abu Dharr zei: “Mogen ze verdoemd en verloren zijn; wie zijn zij, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Degene die zijn gewaad over zijn enkels laat hangen, degene die anderen aan zijn weldaden herinnert en degene die zich van zijn goederen ontdoet door valse eden te zweren.” (Overgeleverd door Muslim, 106)

Er werd overgeleverd dat Hakim ibn Hizaam (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) heeft gezegd: ‘De twee partijen van een transactie hebben de mogelijkheid (om de transactie te annuleren) tot zij uiteen gaan. Als zij eerlijk en waarachtig zijn, zal hun transactie een zegen voor hen zijn en als ze iets verbergen of leugens vertellen, wordt de zegening voor hun transactie uitgewist’.” (overgeleverd door al-Bukhari, 1973; Muslim, 532)

Shaykh al-Islam Ibn Taymeeyah heeft gezegd:

“Allah heeft waarachtigheid en eerlijkheid bevolen, en Hij heeft leugens en heimelijkheid verboden in zaken die bekend en openbaar moeten zijn voor de mensen, omdat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah over hem) in een Hadith, waarover overeenstemming is voor zijn authenticiteit, heeft gezegd: ‘De twee partijen van een transactie hebben de mogelijkheid (om de transactie te annuleren) tot zij uiteen gaan. Als zij eerlijk en waarachtig zijn zal hun transactie een zegen voor hen zijn, en als ze iets verbergen of leugens vertellen wordt de zegening voor hun transactie uitgewist’. En Allah zegt (vertaling van de betekenis):

‘O jullie die geloven! Weest standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te zijn. Weest rechtvaardig, dat is het dichtst bij Taqwa. (…)’ (De Edele Quran 5:8)”

(Minhaj al-Sunnah, 1/16)

3. Het verbod te liegen over visioenen en dromen.

Dit verwijst naar een situatie waarin sommigen beweren iemand in een droom te hebben gezien, maar ze zeggen de waarheid niet, en ’s morgens gaan ze iedereen vertellen over iets wat ze niet hebben gezien.

Er is langs Ibn ‘Abbas overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah over hem) heeft gezegd: “Al wie vertelt over een droom die hij niet heeft gezien zal (op de Dag der Opstanding) worden bevolen om twee gerstekorrels samen te binden, maar hij zal daar niet in slagen.” (Overgeleverd door al-Bukhari, 6635)

Al-Manawi heeft gezegd:

“… ‘om twee gerstekorrels samen te binden, maar hij zal daar niet in slagen.’ – aangezien het normaal onmogelijk is om een korrel aan een andere te binden. Hij zal worden gestraft tot hij erin slaagt, en hij zal er nooit in slagen. Het is alsof hij zegt dat hem zal worden opgedragen iets te doen wat hij nooit zal kùnnen doen, en daar dan voor gestraft wordt. Dit is een metafoor voor een voortdurende bestraffing… De reden waarom hier in het bijzonder gerst (Sha’ier) wordt genoemd, is omdat dromen in verband staan met gevoelens (Shu’oer); de beide woorden ‘Sha’ier’ en ‘Shu’oer’ komen van dezelfde stam in het Arabisch.

De straf hiervoor is zo streng – al kunnen leugens in wakkere toestand meer schade veroorzaken, aangezien ze om een getuigenis gaan dat tot executie of doodstraf kan leiden – omdat het liegen over een droom een leugen over Allah (verheven en verheerlijk is Hij) is, want dromen maken deel uit van het Profeetschap en komen dus van Hem; en liegen over de Schepper is erger dan liegen over iets in de Schepping.”

(Fayd al-Qadeer, 6/99)

4. Het verbod te spreken over wat we hebben gehoord.

Er werd overgeleverd dat Hafsa ibn ‘Aasim heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) heeft gezegd: ‘Een man heeft al genoeg gelogen wanneer hij spreekt over alles wat hij heeft gehoord’. (Verhaald door Muslim, 5)

Wat de betekenis van deze Hadith bereft, en andere verslagen rond dit onderwerp: zij raden het af te praten over alles wat je hoort. Want meestal horen we zowel waarheid als leugens; als we dus alles herhalen wat we hebben gehoord, kunnen we liegen door iets te vertellen wat nooit is gebeurd. We hebben hierboven al de visie weergeven van de mensen van de Waarheid: liegen is iets anders vertellen dan wat echt gebeurd is. Het hangt niet af van de vraag of het met opzet gebeurt, maar het opzet is wel een voorwaarde om het een zonde te noemen. En Allah weet het best.” (Sharh Muslim, 1/75)

5. Liegen voor de grap

Er zijn mensen die denken dat het aanvaardbaar is te liegen voor de grap. Dat is hun excuus om leugens te vertellen op 1 april en ook andere dagen. Dit is fout. Er is hiervoor geen enkele basis in de zuivere Shari’ah. Liegen is Haram, of je het nu in ernst of voor de grap doet. Liegen voor de grap is net zo Haram als alle andere vormen van liegen.

Er is overgeleverd dat Ibn ‘Umar heeft gezegd: “De Profeet (vrede en zegeningen van Allah over hem) zei: ‘Ik maak grapjes, maar ik zeg niets anders dan de waarheid’.” (verhaald door al-Tabarani in al-Mu’jam al-Kabeer, 12/391)

Deze Hadith is als Hasan geklasseerd door al-Haythami in Majma’ al-Zawaa’id, 8/89 en als Sahih door Shaykh al-Albaani (moge Allah hem genadig zijn) in Saheeh al-Jammi, 2494.

Er is overgeleverd dat Abu Hurayrah heeft gezegd: “Ze zegden: ‘O Boodschapper van Allah, je maakt een grapje.’ Hij zei: ‘Maar ik zeg enkel de waarheid’.” (verhaald door al-Tirmidhi, 1990)

Abu ‘Eesa zei: dit is een Sahih Hasan Hadith.

Een gelijkaardige Hadith werd verhaald door al-Tabarani in al-Awsat (8/305) en als Hasan geklasseerd door al-Haythami in Majma’ al-Zawaa’id, 9/17

‘Abd al-Rahman ibn Abi Laylaa zei:

“De Gezellen van de Booschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) vertelden ons dat ze met de Boodschappper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) op reis waren. Een van hen viel in slaap en een paar van hen namen zijn pijlen weg. Toen de man wakker werd, was hij in paniek (omdat zijn pijlen weg waren) en de mensen lachten. De Profeet (vrede en zegeningen van Allah over hem) vroeg: ‘Waarom lachen jullie?’ Zij zegden: ‘Niets, behalve dan dat we zijn pijlen hebben genomen en hij nu in paniek slaat.’ De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) zei: ‘Het is niet geoorloofd voor een Muslim om een andere Muslim angst aan te jagen’.” (Verhaald door Abu Dawood, 5004; Ahmad, 22555 – deze versie stamt van Ahmad).

Deze Hadith werd door al-Albaani als Sahih geklasseerd in Saheeh al-Jami’, 7658

Er is overgeleverd over ‘Abd-Allah ibn al-Sa’ib ibn Yazeed, via zijn vader, via zijn grootvader, dat hij de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) heeft horen zeggen: “Niemand van u mag de bezittingen van zijn broeder nemen, of het nu voor de grap is of niet. Al wie de staf van zijn broeder heeft genomen, laat hem die teruggeven.” (Verhaald door Abu Dawood, 5003; al-Tirmidhi, 2160 in verkorte versie)

De Hadith werd door Shaykh al-Albaani als Hasan geklasseerd in Saheeh al-Jami’, 7578

6. Liegen wanneer je met kinderen speelt

We moeten opletten met leugens wanneer we met kinderen spelen, want ze zullen worden neergeschreven (in het boek van de daden) voor degene die dat doet. De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) heeft hiervoor gewaarschuwd. Er is overgeleverd dat ‘Abd-Allah ibn ‘Aamir (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “Op een dag riep mijn moeder mij toen de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) in ons huis zat. Ze zei: ‘Kom hier, dan krijg je iets.’ De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) vroeg: ‘Wat wil je hem dan geven?’ Ze zei: ‘Ik zal hem een dadel geven.’ De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) zei: ‘Had je hem niets gegeven, dan zou je hebben gelogen’.”

En er is verhaald dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) heeft gezegd: ‘Al wie tegen een kind zegt: Kom en neem dit, en dan het kind niets geeft, dat wordt als een leugen geteld’.” (overgeleverd door Abu Dawood, 4991)

Deze Hadith werd als Hasan geklasseerd door Shaykh al-‘Albaani in Saheeh al-Jami’, 1319.

7. Liegen om de mensen aan het lachen te brengen.

Er is verhaald dat Mu’aawiyah ibn Haydah heeft gezegd: “Ik hoorde de Profeet (vrede en zegeningen van Allah over hem) zeggen: ‘Wee degene die praat om de mensen aan het lachen te maken en leugens vertelt; wee hem, wee hem’.” (overgeleverd door al-Tirmidhi, 235. Hij zei: dit is een Hasan Hadith. Ook overgeleverd door Abu Dawood, 4990).

DE STRAF VOOR LIEGEN

De leugenaar wordt gewaarschuwd voor de vernietigende straf in deze wereld en de vernederende straf in het Hiernamaals. Hieronder valt:

1. Hypocrisie in het hart

Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Daarom bestrafte Hij hen door huichelachtigheid in hun harten te plaatsen, tot de Dag waarop zij Hem ontmoeten, omdat zij de aan Allah gedane belofte hebben gebroken, en omdat zij plachten te liegen.” (De Edele Quran 9:77)

‘Abd-Allaah ibn Mas’ood heeft gezegd:

“Je herkent de hypocriet aan drie zaken: als hij spreekt, liegt hij; als hij iets belooft, breekt hij zijn belofte; en als hem iets wordt toevertrouwd, schendt hij dat vertrouwen.” Hij zei: ‘Reciteer dit vers (vertaling van de betekenis):

‘En onder hen zijn er die aan Allah beloofden: Als Hij ons van Zijn gunst schenkt, dan zullen wij bijdragen geven en dan zullen wij zeker tot de rechtschapenen behoren. Maar wanneer Hij hun dan van Zijn gunst heeft geschonken, dan zijn zij er gierig mee en komen zij terug (op hun belofte). En zij wenden zich af.Daarom bestrafte Hij hen door huichelachtigheid in hun harten te plaatsen, tot de Dag waarop zij Hem ontmoeten, omdat zij de aan Allah gedane belofte hebben gebroken, en omdat zij plachten te liegen.’ (De Edele Quran 9:75-77)”

(Musanaaf Ibn Abi Shaybah, 6/125)

2. Leiding naar kwaad en naar het Vuur

Er werd overgeleverd dat ‘Abd-Allaah ibn Mas’ood heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) zei: ‘Waarachtigheid is rechtschapenheid, en rechtschapenheid leidt naar het Paradijs. Iemand zal doorgaan de waarheid te vertellen totdat hij bij Allah staat opgeschreven als iemand die de waarheid vertelt. Liegen is kwaad, en kwaad voert naar de Hel. Iemand zal doorgaan leugens te vertellen tot hij staat opgeschreven als een leugenaar’.” (verhaald door al-Bukhari, 5743; Muslim, 2607)

Al-San’aani zei:

“Deze Hadith wijst erop dat voor al wie doorgaat met de waarheid te spreken, die waarheid een kenmerk van hem zal worden; en al wie met opzet leugens vertelt en daarin volhardt, dan zal dat een kenmerk van hem worden. Dit is zoals met om het even welke andere goede of slechte karaktertrek: als iemand erin volhardt, wordt het zijn kenmerk.

Deze Hadith toont aan wat een ernstige zaak het is de waarheid te vertellen, en dat het iemand naar het Paradijs kan voeren, en hoe gemeen liegen is, en dat het iemand naar de Hel kan voeren. Dat gebeurt bovenop de gevolgen in deze wereld, want voor wie de waarheid vertelt, zijn woord wordt door de mensen aanvaard en zijn getuigenis zal door rechters worden aanvaard en men zal hem waarderen voor wat hij zegt, terwijl het tegenovergestelde zal gebeuren met de leugenaar.” Subul al-Salaam, 2/687

3. Zijn getuigenis zal worden verworpen.

Ibn al-Qayyim heeft gezegd: (De reden waarom het getuigenis van een leugenaar niet wordt aanvaard)

“De belangrijkste reden waarom getuigenissen, Fatwa’s en overleveringen kunnen worden verworpen is het liegen, omdat het de kern van het getuigenis, de Fatwa of de overlevering aantast. Het is als het getuigenis van een blinde over het zien van de maan, of het getuigenis van een dove die beweert dat hij iemands toelating heeft gehoord om binnen te komen. Met een leugenachtige tong is het alsof een deel van iemands zinnen niet meer werkt, en zelfs erger dan dat, want het meest kwaadaardige dat iemand kan hebben, is een leugenachtige tong.” (A’laam al-Muwaqqi’een, 1/95)

4. Het zwart maken van het aangezicht in deze wereld en in het Hiernamaals

Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“En op de Dag der Opstanding zal jij degenen zien die over Allah hebben gelogen; hun gezichten zullen zwart zijn. (…)” (De Edele Quran 39:60)

Ibn al-Qayyim heeft gezegd:

“Daarom zal Allah op de Dag der Opstanding de zwartgemaakte gezichten tot een teken maken voor hen die leugens hebben verteld over Hem en Zijn Boodschapper (vrede en zegeningen van Allah over hem). Liegen heeft zware gevolgen, doordat het gezicht zwart wordt en hij het bedekt met een masker van schaamte, dat elke waarachtige persoon zal kunnen zien. De trekken van een leugenaar zijn duidelijk zichtbaar in het aangezicht, en iedereen die zien kan zal het zien. Maar Allah zal de waarheidslievende zegenen met waardigheid en respect, zodat ieder die hem ziet hem zal respecteren en liefhebben. En Hij zal de leugenaar vernedering en schaamte bezorgen, zodat al wie hem ziet op hem neerkijkt en hem veracht. En Allah is de Bron van Kracht.” (A’laam al-Muwaqqi’een, 1/95)

5. De huid van zijn wangen zal bij de leugenaar tot achter zijn hoofd worden weggetrokken

Het is verhaald dat Samurah ibn Jundub (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) zei vaak tegen zijn Gezellen: ‘Heeft iemand van jullie een droom gehad?’. Dan vertelde diegene van wie Allah het wilde zijn droom. Op een dag zei hij ons:

‘Twee (Engelen) kwamen vorige nacht naar mij toe, wekten mij en zegden: ‘Laten we gaan!’ … en dus vertrokken we en kwamen bij een man die plat op zijn rug lag, terwijl een andere man over zijn hoofd gebogen stond met een ijzeren haak. En kijk, hij stak die haak aan een kant in de mond van die eerste man en scheurde die zijde van zijn gezicht los tot de achterkant (van de nek), en zo ook met zijn neus, van voor naar achter, en zijn oog, van voor naar achter. Dan keerde hij zich naar de andere kant van die man zijn gezicht en deed daar exact hetzelfde. Hij was nog maar pas klaar met die tweede zijde, of de eerste was alweer in zijn normale vorm hersteld. Hij keerde er terug, en begon opnieuw. Ik zei aan mijn gezellen: ‘Subhaan Allah! Wie zijn die twee?’ Ze zeiden me: ‘Ga verder! Ga verder!’ (…) (Toen zei hij, vertellend hoe de twee Engelen hem later hadden uitgelegd wat ze net hadden gezien): ‘Wat de eerste man betreft die je zag, van wie de zijden van zijn mond, neusvleugels en ogen werden afgescheurd van voor tot achter, hij staat voor de mens die zijn huis ’s morgen verlaat en zoveel leugens verspreidt dat ze zich over de hele wereld verspreiden’.” (overgeleverd door al-Bukhari, 5745)

DE COMMENTAREN VAN DE SALAAF (*) OVER LIEGEN

1. ‘Abd-Allaah ibn Mas’ood heeft gezegd:

“Een man kan de waarheid spreken, en daarin volharden, tot er in zijn hart zelfs geen plaats meer is voor kwaad ter grootte van een naald. Of een man kan liegen, en daarin volharden, tot er in zijn hart geen plaats meer is voor de waarheid, zelfs niet ter grootte van een naald.”

2. En er is overgeleverd dat hij heeft gezegd:

“Het is niet correct leugens te vertellen, zij het voor de grap of in ernst”, en dan reciteerde ‘Abd-Allah het vers (vertaling van de betekenis):

O jullie die geloven, vreest Allah en weest met de waarachtigen (in woord en daad).” (De Edele Quran 9:119)

3. Abu Bakr al-Siddiq heeft gezegd:

“Wees op je hoede voor liegen, want het heeft niets met geloof te maken.”

4. Er is overgeleverd dat Sa’d ibn Abi Waqqas zei:

“De gelovige kan alle soorten karaktereigenschappen verwerven, behalve verraad en liegen.”

5. Er is overgeleverd dat ‘Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:

“Waar geloof wordt niet bereikt zolang iemand niet het liegen voor de grap opgeeft.”

(Musanaaf Ibn Abi Shaybah, 5/235, 236)

TOELAATBARE VORMEN VAN LIEGEN

Liegen is in drie gevallen toegestaan: oorlog, verzoening bewerken tussen twee ruziënde partijen en een man die liegt tegen zijn vrouw (of omgekeerd) omwille van hun liefde en de harmonie tussen hen.

Er is langs Umm Kalthum Bint ‘Uqbah overgeleverd dat ze de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) heeft horen zeggen: “Hij die twee mensen met elkaar verzoent, en daartoe iets goeds vertelt of iets goeds zegt, is geen leugenaar.”

(Overgeleverd dooral-Bukhari, 2546; Muslim, 2605)

Er is overgeleverd dat Asma’ Bint Yazeed heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah over hem) heeft gezegd: ‘Het is niet toegestaan leugens te vertellen, behalve in drie (gevallen): als een man tot zijn vrouw spreekt om haar te behagen; liegen in oorlogstijd en liegen om mensen met elkaar te verzoenen’.”

(Overgeleverd door al-Tirmidhi, 1939)

Deze Hadith is door Shaykh al-Albaani in als Hasan geklasseerd in Saheeh al-Jami’, 7723

BRON: http://www.islamtomorrow.com/lies/ruling_against_lies.asp

 
 
(*) Salaaf: de volgelingen van Profeet Muhammad (Gods vrede en zegeningen over hem) die hem persoonlijk hebben gekend.  
 
 
 
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.