Echte rechten … en grenzen (1)

 
Rechten zijn voor ons allemaal belangrijk – maar wie heeft er de meeste? Mannen? Vrouwen? Ouders? Homo’s? Belastingbetalers? Dieren? Slachtoffers? Schuldenaren? …
 
 

VOOR DE ISLAM, in de tijd van onwetendheid

Toen de Islam de onwetende Arabieren bereikte, die meer dan 14 eeuwen geleden in de woestijn leefden, hadden de armen en zwakken niemand op wie ze konden rekenen voor steun tegen de verdrukking door de rijken en machtigen. Heersers en leiders grepen de macht met geweld en heersten volgens hun heidense gebruikenen en stammenculturen, zonder rekening te houden met vrouwen, kinderen, wezen en armen onder hen.

 

GULDEN REGEL VAN DE ONWETENDHEID

Wie de meeste macht en rijkdom had, controleerde alles. De enige ‘Gulden Regel’ in die tijd was ‘Wie goud heeft, heerst.’

                                                                 versus  RIJK EN ARM GELIJK BEHANDELD

De Quran beval de herverdeling van rijkdom via ‘Zakaat’ en liefdadigheid, voor alle gelovigen. Alle mensen moesten rechtvaardig worden behandeld, ongeacht hun wereldlijke bezittingen. De Profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, heeft aan zijn eigen dochter gezegd dat, als zij de wet zou overtreden ze net zo zou worden gestraft als ieder ander. Dit werd ook duidelijk in verschillende gevallen tijdens het leven van de Profeet, vrede en zegeningen zijn met hem.

 

VROUWEN VOOR DE KOMST VAN DE ISLAM: BEHANDELD ALS BEZIT

Vrouwen werden beschouwd als eigendom en konden worden gekocht, verkocht, verhandeld of weggegeven zonder enige consideratie. Als een meisje wees werd, of een vrouw weduwe, werd haar eigendom onmiddellijk in beslag genomen door om het even welke man die beweerde nu de rechtmatige eigenaar te zijn, door zijn ‘huwelijk’ met die arme vrouw.

 

VROUWEN KONDEN NERGENS TERECHT

Vrouwen konden nergens terecht om zich te verweren tegen de onderdrukking en oneerlijke behandeling door mannen. De Quran gaf vrouwen een gelijkwaardig statuut wat betreft het bezit van eigendom en de vrijheid van hun persoon. Ze konden niet meer tegen hun wil worden geërfd of gedwongen tot gearrangeerde huwelijken.

                                              … MUSLIM VROUWEN HOEVEN NIETS TE BETALEN

De vrouwen hoeven in de Islam niet te betalen voor hun dagelijkse voorzieningen en evenmin voor het levensonderhoud van de kinderen. Al hun bezittingen en inkomsten mogen ze voor zichzelf houden, terwijl de mannelijke verwanten voor hen verantwoordelijk zijn van hun geboorte tot hun dood. Muslim vrouwen betalen echter wel de “Zakaat” of liefdadigheidsbelasting op hun rijkdom, net als de mannen dat doen.

 

ER KOMT EVENWICHT VOOR DE VROUWEN

Het evenwicht komt met de Quran met het vers dat de mannen beveelt om voor de vrouwen te zorgen. Allah, de Almachtige, vertelt ons:

“O jullie die geloven, het is jullie niet toegestaan om vrouwen tegen hun wil te erven, noch hen te verhinderen om wat jullie hen hebben gegeven (bruidsschat) mee te nemen, behalve als zij duidelijk ontucht hebben gepleegd. En behandelt hen eerbaar, volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets waarin Allah veel goeds heeft gelegd.” (De Edele Quran 4:19)

“O mensheid, vreest jullie Heer, Die jullie schiep uit één enkele ziel (Adam) en daaruit zijn echtgenote schiep, en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. En vreest Allah in wiens Naam jullie elkaar (om hulp) vragen, en (onderhoudt) de familiebanden. Voorwaar, Allah is de Waker over jullie.” (De Edele Quran 4:1)

 “En geeft de vrouwen hun bruidsschatten als een geschenk; maar wanneer het hen belieft (ervan) terug te geven, eet er dan met plezier en welbehagen van.” (De Edele Quran 4:4)

 

DE MANNEN STAAN IN VOOR DE ZORG VOOR EN DE VEILIGHEID VAN DE VROUWEN

In de Islam eindigen de rechten van de vrouwen niet bij hun huwelijk. Integendeel, dan begint het pas goed. De verantwoordelijkheid van de mannen om voor de vrouwen te zorgen, in hun noden te voorzien en hun veiligheid te verzekeren wordt heel zwaar benadrukt. Dit slaat op àlle vrouwen in de familie: dochters, zussen, moeders, echtgenotes. Het wordt de mannen bevolen om voor hen te zorgen en hen te beschermen met hun eigen middelen:

“De mannen zijn de beschermers en verzorgers voor de vrouwen, omdat allah de een boven de ander heeft bevoorreacht en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (aan de vrouwen). En de oprechte vrouwen zijn daarom gehoorzame vrouwen, en zij waken tijdens de afwezigheid van hun man over wat Allahhen beveelt te bewaken (hun kuisheid, het bezit van de man…). (…)” (De Edele Quran 4:34)

 

MAN EN VROUW HEBBEN EVENVEEL RECHT OP BEMIDDELING

Als de problemen in het huwelijk uit de hand lopen, voorziet Islam een oplossing voor die geschillen door bemiddeling. Allah de Almachtige zegt:

“En als jullie een breuk tussen beiden vrezen, stuurt dan een bemiddelaar van zijn familie en een bemiddelaar van haar familie. Indien zij een verzoening willen, zal Allah tussen hen beiden verzoening bewerkstelligen. Voorwaar, Allah is Alwetend, Kennend.” (De Edele Quran 4:35)

Er wordt rekening gehouden met de ongedurigheid van de mannen. Allah de Almachtige zegt:

“Allah wil (jullie lasten) voor jullie verlichten. En de mens werd zwak geschapen (wat het vlees, de vrouwen, betreft).” (De Edele Quran 4:28)

 

KLEINE KINDEREN EN WEZEN WORDEN NIET LANGER UITGEBUIT

De situatie van kinderen was destijds al niet veel beter, aangezien er niemand was die voor hun belangen opkwam wanneer ze hun ouders verloren, of wanneer ze omwille van culturele of stammengebruiken zonder reden werden vermoord. Pasgeboren meisjes werden als een slecht voorteken gezien en werden op een verschrikkelijke manier behandeld: hun eigen vaders gingen ze levend in het hete zand begraven. Dit is één van de eerste zaken die de Quran heeft verboden.

Allah spreekt duidelijke taal over kinderen, wezen en het beheer van hun bezittingen tot ze oud genoeg zijn om de zaken zelf in handen te nemen:

“En geeft de wezen (wanneer ze volwassen worden) hun bezittingen, en verruilt het slechte (van jullie) niet voor het goede (van hen). En eet niet van hun eigendommen (gemengd) met jullie eigendommen. Voorwaar, dat is een grote zonde.” (De Edele Quran 4:2)

“Voorwaar, degenen die van de eigendommen van de wezen op onrechtmatige wijze eten: voorwaar, zij verteren slechts vuur in hun buiken en zij zullen het laaiende vuur van de Hel binnengaan.” (De Edele Quran 4:10)

 

AAN DE KINDEREN WORDT BEVOLEN GEHOORZAAM TE ZIJN

De rechten van het kind en het gezin maken een belangrijk deel van de Islam uit. Niemand mag zichzelf een gelovige noemen als hij terzelfdertijd niet zorgt voor het welzijn en de veiligheid van zijn familie en zijn kinderen.

Allah spreekt over het “advies van de vader aan zijn zoon”:

“O mijn zoon, onderhoud de Salaat en roep op tot het goede (geloof in één God) en weerhoud van het verwerpelijke (kwaad en meergodendom). En wees geduldig met dat wat je treft. Voorwaar, dat behoort tot de belangrijkste geboden en meest aanbevolen daden.” (De Edele Quran 31:17)

 

BEZITTINGEN WORDEN BEWAARD EN BESCHERMD ZODAT ZE OVERGEËRFD KUNNEN WORDEN

Er is tegenwoordig grote vraag naar advocaten en adviseurs om de financiële aangelegenheden uit te pluizen bij iemands overlijden. Hoe zit het met de “rechten” van de erfgenamen? Kan iemand er vandaag zeker van zijn dat zijn of haar rijkdom zal worden verdeeld zoals het is bepaald in zijn of haar testament?

Allah, de Almachtige, heeft hierin voorzien, en bepaalde ook het gepaste bedrag dat elk familie moet krijgen volgens Zijn Bepalingen:

“Allah heeft, met betrekking tot (de erfenis) aan jullie kinderen voorgeschreven: (een man) een gedeelte gelijk aan twee gedeelten van de vrouw. En als er (alleen) vrouwen zijn, twee of meer, dan is er voor hen tweederde van wat de overledene nalaat, en als er één (vrouw) is, dan is er voor haar de helft. En voor de beide ouders (is er voor) ieder van hen eenzesde van de nalatenschap, indien de overledene kind(eren) had. En indien er geen kind(eren) zijn, en hij laat aan zijn ouders na, dan is er voor de moeder éénderde. En indien er broeders zijn, dan is er voor de moeder eenzesde, na aftrek van een beschikking (ten gunste van degenen zonder erfrecht) die de overledene opmaakte, of van schulden. Jullie ouders of jullie zonen, jullie weten niet wie van hen jullie nader zijn in nut. Als een voorschrift van Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.

En voor jullie (mannen) is de helft van wat jullie vrouwen nalaten, indien zij geen kind(eren) hebben. En indien zij een kind (of meerdere) hebben, dan is er voor jullie eenvierde van wat zij nalaten; na aftrek van een beschikking (ten gunste van degenen zonder erfrecht) die zij opmaken of van schulden. En voor hen (de vrouwen) is er eenvierde van wat jullie nalaten indien jullie geen kind(eren) hebben. Maar indien jullie een kind (of meerdere) hebben, dan is er voor hen (de vrouwen) een achtste van wat jullie nalaten, na aftrek van een beschikking (ten gunste van degenen zonder erfrecht) die jullie opmaken, of van schulden. En indien een man waarvan wordt geërfd Kalaalah is, of het is een vrouw (in diezelfde situatie), en hij (of zij) heeft een broeder of zuster, dan is er voor een ieder van hen eenzesde. En inden er meer dan twee zijjn, dan delen zij, na aftrek van een beschikking (ten gunste van degenen zonder erfrecht) die is opgemaakt of van schulden, zonder benadeling. Als voorschriften van Alla. En Allah is Alwetend, Zachtmoedig.

Dit zijn de door Allah vastgestelde bepalingen, en hij die Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt: Hij (Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waaronderdoor de rivieren stromen. Zij zijn eeeuwig levenden daarin. En dat is de geweldige overwinning.

En hij die Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is en Zijn Bepalingen overtreedt: Hij (Allah) zal hem de Hel binnenvoeren. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En voor hem is er een vernederende bestraffing. (De Edele Quran 4:11-14)

“En voor iedereen hebben Wij gemaakt dat er efgenamen zijn voor wat de ouders en verwanten nalaten. Ook aan degenen met wie jullie een eed gezworen (van broederschap), geef hen hun aandeel. Voorwaar, Allah is Getuige van alles.” (De Edele Quran 4:33)

 

IN DE ISLAM WORDT GEZORGD VOOR DE ARMEN EN BEHOEFTIGEN

Wat de arme en noodlijdende mens betreft, heeft Allah de rijken bevolen om voor hen te zorgen met wat ze aan eigen voorzieningen hebben. Hij waarschuwt hen over wat er zal gebeuren als ze gierig zijn:

“(Zij zijn) degenen die gierig zijn en de mensen gierigheid bevelen, en die verbergen wat Allah hen van Zijn Gunst gegeven heeft. En voor de ongelovigen hebben Wij een vernederende bestraffing voorbereid.” (De Edele Quran 4:37)

Zij die rijkdom en macht bezitten worden aangemaand om niet neer te kijken op wie het minder goed heeft getroffen dan zij. Allah, de Almachtige zegt:

“En wend jouw gezicht niet af van de mensen, en loop niet trots op aarde: voorwaar, Allah houdt niet van geen enkele verwaande opschepper. En wees gematigd in jouw (manier van) lopen en spreek met een zachte stem: voorwaar, de meest verafschuwde van de stemmen is zeker de stem van de (balkende) ezel.” (De Edele Quran 31:18-19)

Allah zorgt voor evenwicht hierin, wanneer Hij ook de armen en behoeftigen aanmaant niet jaloers te zijn op wie het beter heeft en om hen die welvaart niet te benijden. Allah de Almachtige zegt:

“En verlangt hetgeen niet waarmee Allah sommigen van jullie boven anderen bevoorrecht heeft: voor de mannen is er een aandeel in wat zij gedaan hebben en voor de vrouwen is er een aandeel in wat zij gedaan hebben. En vraagt Allah om Zijn Gunst. Voorwaar, Allah is Alwetend over alles.” (De Edele Quran 4:32)

 

INTREST WORDT VERBODEN

We kennen allemaal maar al te goed de gevolgen voor een samenleving van een economie die op intrest draait. De rente op een hypotheek kan het totaal van wat je voor je huis betaalt verveelvoudigen. Allah verbiedt in de Quran de handel met intrest, net zoals Hij dat eerder al in de Bijbel deed (De Bijbel zegt: “Wees geen lener noch uitlener”). In Zijn Quran zegt Allah, de Almachtige:

“O jullie die geloven! Eet niet van elkaars eigendommen op valse wijze, (eet) slechts door handel met wederzijdse toestemming. (…) En wie dat op vijandige en onrechtvaardige wijze doet, zullen Wij in de Hel werpen. En dat is voor Allah gemakkelijk.” (De Edele Quran 4:29-30)

Daarop biedt Allah een compromis aan voor wie deze foutverworven wereldse winsten om Zijnentwil opgeeft:

“Indien jullie de grote zonden die verboden zijn vermijden, zullen Wij jullie fouten uitwissen en zullen Wij jullie naar een eervolle plaats (het Paradijs) leiden.” (De Edele Quran 4:31)

 

DIERENRECHTEN VERDEDIGD DOOR DE ISLAM

Er was niemand die de dieren verdedigde wanneer ze werden geslagen, overbelast, gemarteld of gedood voor de sport. De Profeet Muhammad, vrede en zegeningen over hem, heeft zijn volgelingen geleerd dat zelfs dieren rechten hebben en dat iedereen die dieren onder zijn hoede wreed of onmenselijk behandelt daarvoor ter verantwoording zal worden geroepen op de Dag des Oordeels.

Hij gaf hen zelfs het voorbeeld van een vrouw die een kat vastgebonden achterliet, waardoor ze van de honger stierf, terwijl de vrouw zelf bad en vastte. Omwille van haar opzettelijke verwaarlozing van het arme dier, werden haar alle gunsten die voortkwamen uit haar devotie ontnomen en ging ze naar de Hel.

Een ander voorbeeld van hem, is dat van nog een andere vrouw, een prostituee, die zich bekommerde om een arme hond langs de weg. Ze daalde af in een waterput om het dier wat te drinken te geven en redde zo zijn leven. Omwille van deze daad vol barmhartigheid en goedheid heeft Allah haar vergiffenis geschonken en ze werd hierom in het Paradijs toegelaten…

Jagen op dieren voor de sport alleen, zonder het vlees of de huiden van de dieren nuttig te gebruiken, doden enkel en alleen omwille van het doden zelf en voor de prijzen die ermee te winnen zijn, is in de Islam niet toegestaan.

 

PLANTEN EN BOMEN WORDEN BESCHERMD

Bloemen, bomen en andere planten hebben in de hele mensengeschiedenis nooit zoveel rechten gekregen als sinds de komst van de Islam, duizend vierhonderd jaar geleden. Profeet Muhammad, vrede en zegeningen over hem, spoort de Muslims aan om bomen te planten, zelfs als ze zeker weten dat de wereld morgen vergaat. Hij heeft bovendien het vernietigen van de oogst, of zelfs maar van een plant verboden, zelfs tijdens een veldslag met de vijand.

 

DE VIJAND KREEG RECHTEN…

                                                     …1400 jaar voor de Conventie van Genève!

Nu we het over vijanden hebben: de Muslims kregen de opdracht voor hun vijanden te zorgen wanneer ze die gevangen namen, op dezelfde manier als ze voor zichzelf zouden zorgen. Hun tegenstanders kregen voedsel, drank en onderdak tijdens hun gevangenschap, zelfs al was het overduidelijk dat de Muslims, als zij door de vijand werden gevangen genomen, nooit een dergelijke behandeling zouden krijgen. Respect en waardigheid is iets wat de Islam voor iederéén eist, zelfs voor ongelovigen die hadden geprobeerd de Muslims te doden, op voorwaarde dat ze de strijd opgaven en op dat ogenblik niet in een gevecht verwikkeld waren.

 

RESPECT VOOR NIET-MUSLIMS

Waardigheid en eer werden toegekend, zelfs aan hen die zonder kwaad opzet de moskee onteren. Een man kwam op een dag de moskee binnen en ging er staan plassen. Terwijl de Gezellen van Muhammad meteen opsprongen om hem af te ranselen voor die desacratie beval Profeet Muhammad, vrede en zegeningen over hem, hen te wachten tot hij klaar was, alles op te ruimen en hem uit te leggen dat hij dat niet meer mag doen omdat het een plaats is waar we onze hoofden op de grond drukken.

 

wordt vervolgd!
BRON: http://islamnewsroom.com/news-we-need/625-islamrightsandlimits

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.