Islam in vraag en antwoord

  

Even terzijde:  Toen ik dit vond, kon ik niet anders dan even mijmeren over papa en zijn broer Albert, en hoe hard zij hebben gewerkt aan ‘Als een zonnebloem’ en ‘In God is het altijd zon’: twee (destijds) ruim verspreide boekjes voor kinderen over het katholieke geloof, eveneens in die houterig-schattige catechismusstijl. Moge Allah hen genadig zijn…

Ziehier dus de ‘catechismus’ van de Islam!

Mariam

 

1: Wie is jouw Heer? (de Heer, de Schepper, enzovoort)

Mijn Heer is Allah, Die mij en alles wat bestaat heeft geschapen. Hij voedt mij en al zijn schepselen met zijn Zegeningen.

2: Wat is jouw godsdienst?

Mijn godsdienst is Islam, die onderwerping en gehoorzaamheid inhoudt aan het Bevel van Allah en Zijn Boodschapper, in liefde, hoop en vrees.

3: Hoe heb je Allah leren kennen?

Ik ken Hem door Zijn tekenen en Schepping, zoals dag en nacht, zon en maan, hemel en aarde, en alles wat zich daarin bevindt en tussen die twee.

4. Waar is Allah?

Allah is boven de hemelen, verheven boven Zijn Troon en afgescheiden van Zijn schepselen.

5. Is Allah onder ons?

Allah is gevestigd boven Zijn Machtige Troon, maar Hij is bij ons met Zijn Kennis, Zijn horen en zien en andere attributen of eigenschappen. Hij heeft namelijk gezegd:

“Wees niet bang. Voorwaar, Ik ben met jullie: Ik hoor en Ik zie.” (De Edele Quran 20. :46)

6. Wie zijn de vrienden van Allah?

Tot de vrienden van Allah horen de mensen die godsvruchtig en rechtschapen zijn, die Hem vrezen en zich ver weg houden van alle soorten zonden, en die allerlei goede daden verrichten en zich houden aan de Quran en de Sunnah.

7. Hoe vereer jij Allah?

Ik vereer Allah zodanig dat al mijn aanbidding alleen op Hem gericht is. Naast Hem aanbid ik niemand anders.

8. Waarom heeft Allah Boodschappers gezonden?

Allah heeft Boodschappers gezonden om de mensen op te roepen Hem alleen te aanbidden, zonder Hem deelgenoten toe te kennen, en opdat de mensen op de Dag des Oordeels niet kan beweren dat ze onwetend waren.

9. Wat is betekenis van ‘Islam’?

Het betekent onderwerping aan Allah met Tawhied.

 

 

10. Wat zijn de pijlers van de Islam?

1/ Het geloofsgetuigenis (Er is geen ware God behalve Allah en Muhammad is de Boodschapper van Allah)

2/ Het verrichten van de Salaat (rituele gebeden)

3/ Het betalen van de Zakaat

4/ De Sawm (vasten) tijdens de maand Ramadan

5/ Hajj (bedevaart naar het Heilige Huis in Mekka) voor wie zich de reis kan verloorloven

11. Wat is Imaan?

Imaan (geloof) betekent te geloven met het hart, te getuigen met de tong en te handelen met je lichaam.

12. Kan Imaan veranderen?

Door sommige woorden en daden kan het vermeerderen, door andere woorden en daden verminderen.

13. Wat bedoel je met het vermeerderen en verminderen van de Imaan?

Imaan (geloof) vermeerdert door Allah te gehoorzamen en goede daden te verrichten, terwijl het afneemt door zonden en slechte daden.

14. Wat zijn de pijlers van de Imaan (het geloof)?

Imaan heeft zes pijlers waarin we moeten geloven:

1/ Allah

2/ Zijn Engelen

3/ Zijn Boodschappers

4/ Zijn Boeken

5/ De Laatste Dag

6/ De Goddelijke Voorbeschikking (Qadr), zowel in goed als kwaad

  

15. Wat houdt het geloven in Allah in?

Geloven in Allah betekent dat je gelooft dat Hij de Enige Schepper, Verzorger en Voorziener is, en dat Hij degene is in Wiens Hand zich het lot van alles en allen bevindt. Alles heeft Hem nodig, maar Hij heeft niets of niemand nodig. Hij is de Enige die het waard is aanbeden te worden. Hij heeft de mooiste Namen en volmaakte Attributen of Kenmerken.

16. Wie zijn de Engelen?

De Engelen zijn schepselen die gemaakt zijn van licht. Ze zijn Allah’s gehoorzame dienaren. Ze doen wat hen wordt opgedragen en zijn niet in staat ongehoorzaam te zijn.

17. Wat bedoel je met geloven in de Boeken en de Boodschappers?

Het betekent dat Allah Boodschappers zoals Mozes, Jezus, Abraham, Noah enz… heeft gezonden en dat Hij Boeken heeft geopenbaard zoals de Torah, de Injiel (Evangelie), Zaboer (Psalmen), enz… om de mensen te leiden naar de aanbidding van God alleen, zonder iets of iemand als deelgenoot aan Hem toe te kennen. Hij verzegelde (beëindigde) de reeks van Boodschappers met Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) en met de Quran die voorgaande Boeken opheft. Daarom dient de aanbidding te gebeuren volgens de instructies in de Quran en de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen over hem).

18. Wat wordt bedoeld met het geloof in de Laatste Dag?

Het geloof in de Laatse Dag houdt in dat je gelooft dat Allah voor alles een vastgestelde tijd heeft bepaald. Ook voor deze wereld. Hij zal zeker en vast de doden uit hun graven laten opstaan en zal allen ter verantwoording roepen voor hun daden in dit leven. Op de Dag der Opstanding worden beloningen en strafffen toegewezen. Ieder van ons zal volledig rechtvaardig worden beloond of bestraft.

19. Wat wordt bedoeld met de Voorbestemming (al Qadr)?

Te geloven in de Voorbestemming betekent te geloven dat alles – goed of kwaad – gebeurt volgens wat Allah ervoor heeft bepaald. Hij heeft alles in de juiste verhoudingen geschapen.

20. Wat is de betekenis van “Er is geen andere god dan Allah”?

Dat betekent dat er geen ware godheid bestaat buiten Allah alleen. Het ontkent het bestaan van valse goden en afgoden, en bevestigt dat Allah de enige en ware God is.

21. Wat is de betekenis van “Muhammad is de Boodschapper van God”?

Het betekent totale onderwerping aan hem, wat betreft alles wat hij heeft bevolen, en het vermijden van wat hij heeft verboden, en het geloven in alles waarover hij ons heeft ingelicht.

22. Wat zijn de voorwaarden voor het uitspreken van de geloofsgetuigenis?

Er zijn zeven voorwaarden om het geloofsgetuigenis uit te kunnen spreken:

1/ Kennis die de onwetendheid teniet doet

2/ Zekerheid die de twijfel wegneemt

3/ Oprechtheid en een zuivere intentie die de Shirk loochenen

4/ Waarachtigheid die de hypocisie uitschakelt

5/ Liefde en toewijding, die de verachting van Allah’s godsdienst afschudden

6/ Onderwerping die de ongehoorzaamheid teniet doet

7/ Aanvaarding, die de verwerping of ontkenning uitschakelt

23. Wat is het belangrijkste dat Allah ons heeft opgelegd?

Het belangrijkste dat Hij heeft opgelegd is Tawhied (Monotheïsme)

 

 

24. Wat is Tawhied (Islamitisch Monotheïsme)?

Tawhied betekent dat je naar waarheid verklaart dat Allah de enige God is die het verdient te worden aanbeden en dat je alle eigenschappen waarmee Hij zichzelf heeft beschreven, of die Zijn Boodschapper Hem heeft toegeschreven, bevestigt.

25. Wat zijn de kenmerken van Tawhied?

Er zijn drie aspecten aan de Tawhied:

1/ Tawhied-ar-Rububbiyah

2/ Tawhied-al-Uluhiyah

3/ Tawhied-al-Asma was-Sifaat

26. Wat is Tawhied-ar-Rububbiyah?

Het is de verklaring dat Allah de Ene en Enige is in Zijn werk, zoals de Schepping, het onderhoud ervan, het tot leven wekken, laten sterven enzovoort.

27. Wat is Tawhied-al-Uluhiyah?

Het is de verklaring dat Allah de Enige God is aan wie alle daden van aanbiddign moeten worden toegewijd, zoals Salaat (rituele gebeden), Zakaat (armenbelasting), Sawm (vasten), smeekbeden, eden, …

28. Wat is Tawhied-al-Asma was-Sifaat?

Het is een bevestiging van alle Goddelijke Namen en Eigenschappen van Allah, op een manier die past bij zijn Majesteit, zoals het is vermeld in de Quran en de Sunnah.

  

29. Hoe zou jij Ibadah omschrijven?

Het is een veelomvattend woord, dat slaat op daden en woorden waar Allah van houdt en waar Hij tevreden over is, ongeacht of ze openlijk gebeuren of in het verborgene.

30. Wat zijn de voorwaarden voor Ibadah?

1/ Oprechtheid tegenover Allah

2/ Onderwerping aan Allah’s Boodschapper; d.i. handelen volgens zijn Sunnah

31. Geef enkele soorten van Ibadah.

Tot Ibadah horen de gebeden, de verplichte liefdadigheid, het vasten, de bedevaart, vrees voor Allah, hoop op Zijn Genade, het vragen om Zijn Hulp en andere daden van aanbidding die Allah heeft bevolen en opgelegd.

32. Wat is het belangrijkste dat Allah heeft verboden?

Het belangrijkste dat Hij heeft verboden is Shirk (meergodendom).

33. Wat is meergodendom?

Het betekent dat je gelooft dat er iemand is die deelt in Allah’s daden, dat je partners en zelfs rivalen toekent aan Allah in wat Zijn rechten zijn.

34. Wat zijn de soorten meergodendom?

Er zijn drie soorten:

1/ Het grote meergodendom (Shirk Akbar)

2/ Het kleine meergodendom (Shirk Asghar)

3/ Het onopvallende meergodendom (Shirk Khafi)

35. Wat is het grote meergodendom?

Het grote meergodendom is dat iemand om het even welke vorm van aanbidding toewijdt aan iemand anders dan Allah. Allah zal nooit vergiffenis schenken aan iemand die in een staat van Shirk sterft en Hij zal ook zijn goede daden niet aanvaarden, en hiermee valt hij buiten de schoot van de Islam.

36. Wat zijn de soorten van groot meergodendom?

Er zijn drie soorten van het grote meergodendom:

1/ Het meergodendom in het aanroepen, d.i. het verrichten van smeekbeden tot een ander dan Allah.

2/ Het meergodendom in de intenties, d.i. als het doel en de intenties van je daden niet gericht zijn op Allah, maar op andere godheden.

3/ Het meergodendom in gehoorzaamheid, d.i. gehoorzamen aan welk gezag ook, terwijl je daarmee ingaat tegen het Bevel van Allah.

4/ Het meergodendom in liefde, d.i. liefde betuigen aan anderen terwijl die liefde eigenlijk alleen aan Allah toebehoort.

37. Wat is het kleine meergodendom?

Het kleine meergodendom is ar-Riya, wat betekent dat de daden van aanbidding worden verricht om lof of roem te verwerven in plaats van de tevredenheid van Allah. Deze vorm van meergodendom plaatst de betrokkene echter niet buiten de schoot van de Islam.

38. Wat is onopvallend meergodendom?

Het onopvallende meergodendom houdt in dat je niet tevreden bent met de voorwaarden die Allah heeft uitgevaardigd.

39. Wat is het bewijs voor dat onopvallende meergodendom?

Het bewijs voor bovenvermelde Shirk is de uitspraak van de Profeet (vrede en zegeningen over hem): “Het onopvallende meergodendom is beter verborgen in deze natie dan het spoor van een zwarte mier op een zwarte steen in een donkere nacht.” (Musnad Ahmad)

 

 

 

40. Wat zijn de soorten Kufr (ongeloof)?

Er zijn twee soorten Kufr:

1/ De grote Kufr, die iemand buiten de Islam plaatst.

2/ De kleine Kufr, die zijn dader niet buiten de Islam plaatst. Dat is de Kufr van de ondankbaarheid.

41. Wat zijn de soorten grote Kufr?

Er zijn vijf soorten van de grote Kufr:

1/ Kufr van de ontkenning

2/ Kufr van de arrogantie in het erkennen van de waarheid

3/ Kufr van de twijfel

4/ Kufr van verwaarlozing

5/ Kufr van de hypocrisie

 

42. Wat zijn de categorieën van hypocrisie?

Er zijn twee categorieën van hypocrisie:

1/ Hypocrisie in het geloof

2/ Hypocrisie in daden en handelingen

43. Wat is de hypocrisie van het geloof?

Hypocrisie in het geloof bestaat uit zes soorten:

1/ Ontkenning van de Boodschapper

2/ Ontkenning van dat waarmee de Boodschapper werd gezonden

3/ Haat tegenover de Boodschapper

4/ Dat haten waarmee de Boodschapper werd gezonden

5/ Verheugd zijn bij schande voor de Islam

6/ Afkeer van het overwicht van de Islam

44. Wat is hypocrisie in daden en handelingen?

De hypocrisie in daden en handelingen kent vijf types:

1/ Als de hypocriet spreekt, liegt hij.

2/ Als hij iets belooft, verbreekt hij die belofte.

3/ Als hem iets is toevertrouwd, schendt hij dat vertrouwen.

4/ Tijdens een geschil, handelt hij immoreel.

5/ Als hij een pact sluit, handelt hij verraderlijk.

45. Worden goede daden (door Allah) aanvaard bij meergodendom?

Nooit! Geen enkele daad wordt aanvaard als hij is vermengd met meergodendom. Allah zegt:

“(…) maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij aan het doen waren vruchteloos geworden. ” (De Edele Quran 6:88)

“Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. (…)” (De Edele Quran 4:116)

46. Wat zijn de zaken die de Islam teniet doen?

1/ Meergodendom in de aanbidding

2/ Niet geloven dat polytheïsten ongelovigen zijn, of twijfelen aan hun ongeloof, of hun geloof geldig achten.

3/ Het toekennen van voorsprekers tussen zichzelf en Allah, tot hen bidden, op hen vertrouwen en hen vragen om voor jou bij Allah te bemiddelen.

4/ Geloven dat de leiding van anderen beter en volmaakter is dan die van de Profeet (vrede en zegeningen over hem).

5/ Alles haten waarmee de Profeet (vrede en zegeningen over hem) werd gezonden.

6/ De godsdienst van de Profeet ontkennen of spotten met de beloning of straf ervoor.

7/ Tovenarij

8/ De afgodenaanbidders steunen in hun strijd tegen Muslims.

9/ Geloven dat er mensen zijn die niet moeten leven volgens de Shariah, zoals Khidr werd vrijgesteld van het naleven van de wetten van Mozes.

10/ Zich afkeren van de godsdienst van Allah door ze niet te leren, noch toe te passen.

47. Wat zijn de drie fundamenten die elke Muslim moet leren?

De drie fundamenten zijn:

1/ Je Rabb kennen (de Heer, de Schepper, de Voorziener, en Degene in Wiens Hand de beschikking over alle zaken ligt).

2/ Je godsdienst kennen (Islam).

3/ Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) kennen.

48. Wat is Taghoet?

Alles wat niet Allah is en wordt aanbeden, gevolgd of gehoorzaamd, is Taghoet.

49. Hoeveel Taghoet zijn er en wie zijn hun leiders?

Er zijn er veel, en ze hebben vijf leiders.

50. Wie zijn de leiders van de Taghoet?

Het zijn de volgende:

1/ Satan, moge Allah hem vervloeken

2/ Iedereen die ermee instemt dat hij wordt aanbeden

3/ Een persoon die de mensen oproept om te worden aanbeden in plaats van Allah

4/ Een persoon die beweert kennis te hebben over al-Ghaib (het onzichtbare, verborgene, afwezige, enzovoort)

5/ De heerser die regeert met andere wetten dan deze die door Allah zijn neergezonden

 

BRON: http://www.islamtomorrow.com/50_questions.asp
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Pijlers van de Islam en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.