Ik heb berouw!

 

Allah heeft alle gelovigen bevolen berouw te tonen toen Hij zei:

“(…) En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen.” (De Edele Quran 24:31)

 

DE GENADE VAN ALLAH

Je hoort te weten dat Allah Zijn dienaren heeft bevolen oprecht berouw te tonen en dat Hij dat tot een verplichting heeft gemaakt. Hij zegt:

“O jullie die geloven, toont Allah oprecht berouw (…)” (De Edele Quran 66:8)

Allah heeft ons tijd gegeven om berouw te tonen voordat de eerbare schrijvers (de Engelen die alles wat we doen en zeggen bijhouden) onze daden noteren. De Profeet (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:

De linkse (schrijver) heft zijn pen op (stelt het schrijven uit) gedurende zes uren (we weten niet of dit slaat op zes uren in onze tijdrekening) alvorens de zondige daad van een Muslim neer te schrijven. Als hij er spijt van heeft en Allah om vergiffenis vraagt, dan wordt de daad niet gerapporteerd; anders wordt hij gerapporteerd als één daad.” (At-Tabarani)

Een verder uitstel wordt verleend na het neerschrijven van de daad, tot op het ogenblik vlak voor de dood. De Profeet (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:

Al wie berouw toont voor de doodsreutel zijn keel bereikt, Allah zal het van hem aanvaarden.” (Ahmad en Al-Tirmidhi) en “Al wie berouw heeft voordat de zon in het Westen (*) opstaat, Allah zal zijn berouw aanvaarden.” (Muslim)

 

HET GEVAAR DAT WE ZONDEN TE LICHT OPVATTEN

Grote zonden of kleine zonden… het is allemaal ongehoorzaamheid aan Allah. Anas heeft gezegd: “Je doet dingen die in jouw ogen minder belangrijk zijn dan een haar, maar ten tijde van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) telden we ze als zaken die een man kunnen vernietigen.”

Ibn Mas’ud heeft gezegd: “De gelovige ziet zijn zonde alsof hij aan de voet van een berg zit, waarvan hij vreest dat die op hem zal vallen, terwijl de zondaar zijn zonde ziet als een vlieg op zijn neus die hij kan wegwuiven.”

Zullen deze mensen de ernst van de zaak inzien wanneer ze de volgende Hadith van de Profeet (vrede en zegeningen met hem) lezen?

Wees op je hoede voor kleine zonden die vaak als onbeduidend worden beschouwd, want ze zijn als een groep mensen die halt hield op de bodem van een vallei. Eén van hen bracht een stok, een ander bracht er ook een, tot ze genoeg hout hadden om hun voedsel te bereiden. Deze kleine zonden zullen, als de persoon ter verantwoording wordt geroepen, hem vernietigen.” Volgens een andere overlevering heeft hij gezegd: “Wees op je hoede voor kleine zonden, want ze zullen zich ophopen tot ze iemand vernietigen.” (Ahmad)

 

VOORWAARDEN VOOR DE AANVAARDING VAN ONS BEROUW

Het woord ‘Tawbah’ (berouw) geeft een diepe betekenis weer, die grote gevolgen inhoudt. Het is niet, zoals veel mensen denken, een aangelegenheid van enkel maar lippendienst, waarna de persoon weer gewoon kan doorgaan met dezelfde zonde. Denk eens na over de betekenis van dit vers:

“En als jullie je Heer om vergeving vragen en jullie je vervolgens berouwvol tot Hem wenden (…)” (De Edele Quran 11:3)

Je zal merken dat berouw iets is wat veel meer en veel hoger is dan het vragen van vergiffenis.

Voorwaarde 1:

Dat de zonde wordt opgegeven, enkel en alleen omwille van Allah en niet om een andere reden, zoals het onvermogen om het opnieuw te doen of angst voor wat mensen van je zullen zeggen. Wie een zonde niet pleegt omwille van redenen die buiten zijn/haar wil liggen, kan niet worden beschreven als iemand die berouw heeft. Dus een leugenaar die zijn spraakvermogen verliest, een overspelige die impotent wordt, de dief die zijn ledematen verliest in een ongeval, … zij moeten allen spijt tonen over wat zij hebben gedaan en elk verlangen om het opnieuw te doen opgeven. De Profeet (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:

Spijt is berouw.” (Ahmad en Ibn Majah)

Voorwaarde 2:

Degene die berouw heeft, hoort het gevoel te hebben dat zijn/haar zonde afstotelijk en schadelijk is. Dit betekent dat, als iemand oprecht berouw heeft, die persoon geen genot of plezier meer kan ervaren wanneer bij het terugdenken aan zonden uit het verleden, en er ook niet meer naar kan verlangen om ze in de toekomst te herhalen.

 

WAT MOET IK DOEN ALS IK GEZONDIGD HEB?

Je begint met het voelen van spijt in je hart en met het vaste voornemen om deze zonde niet meer te herhalen. Dit komt voort uit vrees voor Allah. De tweede stap is het ondernemen van fysieke actie om allerlei goede daden te stellen, zoals het bidden van ‘Salat al-Tawbah’ (gebed van berouw). Abu Bakrah heeft gezegd:

Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) zeggen: “Er is geen mens die een zonde pleegt, dan opstaat, zich reinigt, twee Rakaat bidt en daarna Allah om vergiffenis vraagt, of Allah zal hem vergiffenis schenken.” Daarna reciteerde hij dit vers:

“… en degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen. En niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden terwijl zij (het) weten.” (De Edele Quran 3:135)

Andere Sahih verslagen beschrijven hoe we die twee Rakaat, die onze zonde zullen wegwassen, moeten bidden.

 

SAMENGEVAT:

De persoon die berouw heeft en vergiffenis vraagt …

1. moet Wudu’ (**) verrichten: “Niemand die Wudu’ maakt en het goed doet, of zijn/haar zonden zullen wegvallen van de gewassen ledematen met het water of met de laatste druppel water.”

2. … moet opstaan en twee Rakaat bidden.

3. … mag geen fouten maken en mag geen enkel onderdeel van het gebed vergeten.

4. … mag zijn/haar gedachten niet laten afdwalen.

5. … moet zich goed concentreren en tijdens het gebed aan Allah denken.

6. … moet daarna Allah om vergiffenis vragen.

Het resultaat hiervan zal zijn dat de zonden uit het verleden zullen zijn vergeven, en deze persoon zal verzekerd zijn van het Paradijs.

Dit moet worden gevolgd door nog meer goede daden en handelingen van gehoorzaamheid aan Allah. Toen ‘Umar besefte dat hij in de fout was gegaan door de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) tegen te spreken tijdens de Campagne van al-Hudaybiyah, zei hij: “Vanwege dat feit heb ik veel daden gesteld.” (hij bedoelt zijn rechtschapen daden om deze zonde goed te maken)

 

Denk eens na over het voorbeeld in de volgende Sahih Hadith.

De Profeet (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:

Degene die slechte daden verricht en daarna goede daden, is als een persoon die een strakke mantel van maliën draagt die hem bijna verstikt: als hij een goede daad verricht komt de mantel wat losser, en hoe meer goede daden hij verricht, hoe losser de mantel zit, tot hij uiteindelijk van hem afvalt en op de grond terechtkomt.” (At-Tabarani)

Goede daden verlossen dus de zondaar van de gevangenis van ongehoorzaamheid en leiden hem naar de wonderbaarlijke nieuwe wereld van gehoorzaamheid aan Allah.

Ibn Mas’ud heeft gezegd: Een man kwam bij de Profeet (vrede en zegeningen met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah, ik vond een vrouw in een tuin en ik heb alles met haar gedaan (kussen en betasten) behalve dat (seksuele gemeenschap), dus doe met mij wat je wil.” De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) zei niets, en de man ging weg. ‘Umar zei: “Allah heeft zijn zonde bedekt. Hij had ze zelf ook moeten bedekken.” De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen met hem) volgde de man met zijn blik en zei: “Breng hem terug bij mij.” Dus brachten ze hem terug en de Profeet (vrede en zegeningen met hem) reciteerde voor hem:

“En verricht de Salaat aan het begin en het einde van de dag, en aan het begin van de avond. Voorwaar de goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een onderricht voor degenen die zich laten onderrichten.” (De Edele Quran 11:114)

Volgens het verslag dat is overgeleverd door ‘Umar heeft Mu’adh gezegd: “O Boodschapper van Allah, is dit enkel voor hem of is dit van toepassing voor alle mensen?” De Profeet (vrede en zegeningen met hem) zei: “Nee, het geldt voor iedereen.” (Muslim)

 

ANDERE STAPPEN

Degene die berouw heeft, moet de plaats waar de zonde werd gepleegd vermijden, als zijn/haar aanwezigheid daar ertoe zou kunnen leiden dat hij of zij dezelfde zonde opnieuw begaat. Deze persoon moet de mensen schuwen die hebben geholpen om die zonde te begaan. Allah zegt:

“De boezemvrienden zullen op die Dag elkaars vijanden zijn, behalve de Moettaqoen.” (De Edele Quran 43:67)

Slechte vrienden zullen elkaar op de Dag des Oordeels vervloeken. Daarom moet je als je berouw hebt van hen wegblijven, hen schuwen en anderen tegen hen waarschuwen, als ze niet reageren op je Dawah (***) en goede raad. Laat je er niet door Shaytaan toe verleiden naar die mensen terug te keren onder het mom dat je hen wil adviseren – vooral niet wanneer je van jezelf weet dat je zwak bent en dat je deze verleiding niet kan weerstaan. Er zijn veel gevallen bekend van mensen die terug in de zonde zijn vervallen omdat ze terugkeerden naar het gezelschap van slechte vrienden. De zondaar moet de harame (haraam = verboden) voorwerpen die hij bezit vernietigen, zoals alcoholische dranken, muziekinstrumenten, harame afbeeldingen en films, waardeloze lectuur en beelden.

Zoek in plaats van die slechte vrienden rechtschapen vrienden die je zullen helpen. Probeer vaker bijeenkomsten bij te wonen waar men Allah gedenkt en waar je meer kennis kan opdoen. Vul je tijd met het nastreven van waardevolle doelstellingen, zodat de Shaytaan er niet meer in slaagt je aan het verleden te herinneren.

Je moet je lichaam, dat werd gevoed met onwettige zaken, heropbouwen door Allah te gehoorzamen en te pogen het enkel met toegestane zaken te voeden, zodat het sterk wordt.

 

Z A L   A L L A H   M E   V E R G I F F E N I S    S C H E N K E N ?

Als Muslims laten we ons leiden door het principe dat we teruggrijpen naar de Quran en de Sunnah wanneer we op zoek zijn naar oordelen, oplossingen en remedies. Als we deze vraag op de Quran leggen, stellen we vast dat Allah zegt:

“Zeg: ‘O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. En keert terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem (…)” (De Edele Quran 39:53-54)

Het volstaat de woorden van Allah aan te halen:

“… en Mijn Barmhartigheid omvat allle dingen. (…)” (De Edele Quran 7:156)

En in de Sahih Hadith Qudsi zegt Allah:

Aan al wie weet dat Ik in staat ben alle zonden te vergeven, Ik zal hem vergiffenis schenken. En Ik zal het niet erg vinden, zolang hij niets met Mij associeert (in partnerschap).” (At-Tabarani)

Dit verwijst naar het moment waarop de dienaar zijn Heer ontmoet in het Hiernamaals. Ook deze Hadith Qudsi doet dat:

O zoon van Adam, aanroep Mij zolang je kan en vestig je hoop op Mij. Ik zal je vergiffenis schenken voor wat je hebt gedaan en Ik zal het niet erg vinden. O zoon van Adam, al bereikten je zonden de wolken aan de hemel en je vroeg me vergiffenis, Ik zal je vergeven en Ik zal het niet erg vinden. O zoon van Adam, al kwam je tot Mij met zonden bijna zo groot als de aarde, en je zou Me ontmoeten zonder iets met me als partner te associëren, dan zou Ik je vergiffenis brengen die bijna zo groot is (als de aarde).” (At-Tirmidhi)

De Profeet (vrede en zegeningen met hem) heeft ook gezegd:

Degene die berouw heeft van zijn zonden is als degene die niet eens een zonde heeft begaan.” (Ibn Majah)

 

HET BEROUW VAN DE MAN DIE HONDERD MENSEN DOODDE

De Profeet (vrede en zegeningen met hem) heeft gezegd:

Onder de volkeren die voor jullie kwamen was een man die negenennegentig mensen had gedood. Toen vroeg hij naar de man met de meeste kennis op aarde en werd verwezen naar een eremijt. Hij ging dus naar hem toe, vertelde hem dat hij negenennegentig mensen had gedood en vroeg hem of hij vergiffenis kon krijgen. De eremijt zei “neen” en dus doodde hij hem, waardoor hij de honderd rond maakte.

Daarna vroeg hij weer naar de persoon met de meeste kennis op aarde en werd naar een geleerde gestuurd. Hij vertelde hem dat hij honderd mensen had gedood en vroeg of hij vergiffenis kon krijgen. De geleerde zei: “Ja. Wat zou er tussen jou en berouw kunnen staan? Ga naar die-en-die stad, want daarin wonen mensen die Allah aanbidden. Ga en verricht aanbidding samen met hen en keer niet naar je eigen stad terug, want dat is een slechte plaats.”

Dus vertrok de man. Maar toen hij halverwege was, kwam de Engel des Doods … en de Engelen van genade en de Engelen van de wraak begonnen over hem te redetwisten. De Engelen van genade zegden: “Hij had berouw en zocht Allah.” De Engelen van de wraak zegden: “Hij heeft nooit iets goeds gedaan.” Een Engel in mensengedaante voegde zich bij hen en ze vroegen hem om over deze aangelegenheid te oordelen. Hij zei: “Meet de afstand tussen de twee gebieden (zijn stad en de stad waarheen hij op weg was), en de stad waar hij het dichtste bij was zal de stad zijn waartoe hij behoort.” Dus maten ze de afstand en stelden vast dat hij dichter was bij de stad waarnaar hij op weg was. Daarop namen de Engelen van genade hem mee. (hierover heerst overeenstemming)

Wat kan er dan nog tussen een persoon en zijn berouw komen? ! Denk je dat jouw zonden erger zijn dan de zonden van deze man, wiens berouw door Allah werd aanvaard? Waarom wanhoop je dan?!

Het is zelfs nog beter dan dit. Denk na over de woorden van Allah:

“…en degenen die niet naast Allah een andere god aanroepen en die niemand doden, waarvan (het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht, en die geen ontucht plegen, want wie dat doet zal een bestraffing ontmoeten. Voor hem zal de bestraffing vermenigvuldigd worden op de Dag der Opstanding en vernederd zal hij daarin eeuwig leven. Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (De Edele Quran 25:68-70)

 

Khadejah Jones – Share Islam Team

ShareIslam.com

 

(*) Eén van de tekenen van de Eindtijd. Wetenschappers stellen inderdaad vast dat door het toegenomen aantal aardbevingen de as van de aarde stilaan verschuift, waardoor het niet uitgesloten is dat op een dag… de zon in het Westen zal opgaan. (info op http://islamnewsroom.com/news-we-need/1162-earth-axis-shifted-by-earthquake, http://islamnewsroom.com/news-we-need/1130-earthquakes-reversing-earths-direction, maar ook op http://www.divulgence.net/)

(**) Kleine wassing die moet verricht worden voor elk van de verplichte gebeden en voor het aanraken van de Mushaf (een boek waarin de Quran, wat letterijk ‘recitatie’ betekent en dus NIET op papier staat, is neergeschreven. De meeste mensen noemen dat boek meestal zelf ‘Quran’)

(***) ‘Dawah’ betekent letterlijk ‘uitnodigen’. In de context van de Islam wordt het woord gebruikt voor de verkondiging, zowel onder Muslims die van het rechte pad zijn afgedwaald als onder niet-Muslims.

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.