Wat drijft rijke mensen naar de Islam?

Auteur : Yusuf Estes

De vraag:

Wat is het dat mensen in het Westen en in rijke landen ertoe brengt
tot de Islam toe te treden? Ze hebben geld en welvaart, ze beschikken over technologische hoogstandjes, ze genoten een goede opleiding, hebben een waaier aan ontspanningsmogelijkheden…
En toch brengen velen onder hen hun leven door als machines die de hele dag werken en geen tijd hebben om aan iets anders te denken dan hun eigen leven.
Wat is het dan dat deze mensen aanzet om na te denken over de Islam en om Muslim te worden?

Antwoord:

Voor we beginnen, is het belangrijk te beginnen met de Naam van Allah en om onze gebeden en zegeningen aan Zijn laatste Profeet, Muhammad (vrede en zegeningen over hem) te zenden: Bismillah Rahmaan Rahiem, wassalaat wassalaam ala rasoolulah. Daarna is het net zo belangrijk te vermelden dat Allah de enige is die alle Kennis bezit: Allaahu Alim.

Dankjewel voor je erg interessante vraag, broeder, een heel goede vraag trouwens. Ook ik heb hier al vaak over nagedacht. Waarom zou iemand die zozeer in beslag genomen wordt door de rijkdom en het succes van deze wereld geïnteresseerd geraken in de Islam?

Ik weet dat het bij mij niet zo was. Ik beschouwde mezelf juist als een even grote vijand van de Islam als elke rechtgeaarde ‘redneck’ Amerikaan. Maar dan ontmoette ik een Muslim (uit Egypte) en ik probeerde hem tot mijn versie van het Christendom te bekeren. En de rest is geschiedenis…
Maar dat is een ander verhaal: zie www.islamtomorrow.com/yusuf.


Misschien schuilt het antwoord wel in de vraag zelf…

Bedenk hoe de mensen al hun tijd doorbrengen met achter het geld aan te zitten, het dan te verkwisten aan de onzin van deze materiële wereld, om daarna opnieuw achter nog meer geld aan te gaan … om er weer hetzelfde mee te doen. Week na week, maand na maand, jaar na jaar …
Tot hun tijd om is …

Waarom doen ze dat?

Proberen ze het innerlijke stemmetje te smoren dat hen eraan herinnert dat er een Dag (des Oordeels) komt? (Ik weet dat dit voor mij het geval was.)

Denken ze in staat te zijn om zoveel geld, bezit en macht te verzamelen op aarde dat ze daardoor op de een of andere manier de Dood zullen kunnen verschalken? (Er zijn er die me vertelden dat ze wel degelijk geloven dat dit mogelijk moet zijn.)

Eerlijk gezegd, broeder, mag ik niet in naam van alle niet-Muslims spreken, ook al ben ik er zelf een geweest. Maar ik durf toch zeggen dat je waarschijnlijk een verschillende reden zal vinden bij elke mens. Net zoals er geen twee identieke vingerafdrukken zijn, ben ik er tamelijk zeker van dat er evenveel verschillende redenen zijn waarom de mensen doen wat ze doen.

In het algemeen geloof ik echter dat we kunnen zeggen wat Allah ons in de Quran over de mensen heeft verteld, en dat lijkt nog het best bij je vraag te passen. Hierna volgen enkele verzen uit het Boek van Allah die jij waarschijnlijk zelfs beter kent dan ik. Daarna voorzie ik een afsluitend commentaar:

Quran 102:1-2
Jacht naar vermeerdering van rijkdom (en kinderen) maakt jullie onachtzaam, totdat jullie in je graven nederdalen.

Quran 104:1-3
Wee iedere leugenaar en lasteraar die rijkdommen verzamelt
en deze telt, denkend dat zijn schatten hem voor eeuwig zullen behouden.

Quran 87:16-17
Maar jullie verkiezen het leven van deze wereld, ofschoon het Hiernamaals
beter en van langere duur is.

Quran 89:14-16
Voorwaar, uw Heer is waakzaam. Wat de mens betreft:  wanneer zijn Heer hem beproeft door hem te roemen en door hem gunsten te bewijzen, zegt hij
Mijn Heer heeft mij geëerd. Maar wanneer Hij hem beproeft
door hem in zijn levensonderhoud te beperken, zegt hij
Mijn Heer heeft mij onteerd.

Quran 90:4-6
Voorwaar, Wij hebben de mens geschapen om moeilijkheden (te overwinnen). Denkt hij dat niemand macht over hem heeft? Hij zegt: “Ik heb veel rijkdommen verkwist.”

Quran 91:9-10
Voorwaar, geslaagd is hij die haar (de ziel) zuivert.
En voorzeker, hij die haar bederft is degene die verliest.

Quran 92:8-11
Maar hij die vrekkig en onverschillig is en het beste verwerpt,
Wij zullen hem naar moeilijkheden leiden. Wanneer hij te gronde gaat,
zullen zijn rijkdommen hem niet baten.

Quran 95:4-7
Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen.
Daarna laten Wij hem vervallen tot het allerlaagste, behalve degenen
die geloven en goede werken doen; hen behoort een oneindige beloning.
Wat is de oorzaak die u de Dag van het Gericht doet loochenen?

Quran 10:23
Maar wanneer Hij hen heeft gered, ziet: zij ontketenen ten onrechte een opstand in het land (ongehoorzaamheid aan Allah). O, mensen, voorzeker uw opstand keert zich slechts tegen u zelf. Nu genieten jullie het genoegen van het tegenwoordige leven. Daarna zal uw terugkeer tot Ons zijn en Wij zullen jullie inlichten over wat jullie hebben gedaan.

Quran 17:84
Zeg (O Muhammad): “Ieder handelt op zijn eigen wijze,
maar uw Heer weet goed wie op het rechte pad het best zijn geleid.”

Quran 31:33
O mensen, vreest uw Heer, en ducht de Dag waarop geen vader
zijn zoon iets zal baten, noch de zoon zijn vader van enig nut zal kunnen zijn. Allah’s belofte is zeker waar. Laat daarom het wereldse leven u niet misleiden, noch laat de Verleider u omtrent Allah bedriegen.

Quran 35:5
O mensen, de belofte van Allah is voorzeker waarachtig.
Laat het tegenwoordige leven u daarom niet misleiden,
en laat de aarts-bedrieger (Satan) u niet van Allah afleiden.

Door de Quran te lezen heb ik een beter inzicht gekregen in heel wat zaken over mezelf, en wellicht ook over anderen zoals mezelf. Het is goed mogelijk dat we diep vanbinnen allemaal wel aanvoelen dat er “ergens iets” is, en dat we toch proberen het te ontkennen uit schrik voor de impact ervan op de dingen die we doen in deze wereld.

Het lijkt me duidelijk dat we allemaal toch ongeveer hetzelfde meemaken hier op aarde. Ieder van ons heeft verlangens en doelstellingen voor dit leven, waarin we datgene zien, horen, ruiken, proeven, aanraken en ervaren wat we de “realiteit” noemen. Het is bijna een marteling voor ons om zelfs maar te overwegen zaken van “hier” op te geven voor iets wat zich bevindt in een toekomst die we niet kunnen zien, horen, ruiken, proeven, voelen of ervaren.

En om het allemaal nog wat moeilijker te maken voor wie het “hier” liever niet wil opofferen, is er de advocaat (de Duivel), die onzichtbaar is en altijd klaar staat om ieder van ons te misleiden.

Nu, wat je vraag betreft:
Wat drijft iemand naar de Islam
als ze zoveel rijkdom
en wereldse zaken hebben?

Het lijkt me dat we allemaal in ons leven ooit eens op een punt aankomen waar we niet anders kunnen dan toegeven wat we diep vanbinnen eigenlijk al weten: namelijk dat we geen goden zijn en dat we toegevingen moeten doen en offers brengen om de Echte God tevreden te stellen.

Dus kan ik je enkel hetzelfde antwoord geven dat ik steeds weer opnieuw hoor bij elke nieuwe Muslim, wanneer ik ze gelijkaardige vragen stel – hetzelfde antwoord ook dat ik mezelf heb horen geven:

Nadat ik erover heb  nagedacht en tot het besluit ben gekomen dat ik Hem Hierboven om raad en leiding moet vragen, vroeg ik Hem diep in mijn hart “O God, leid me!” En dat heeft Hij gedaan.

Alhamdolillah – Echt, het is enkel en alleen door de Genade en Barmhartigheid van Allah de Almachtige (ar Rahmaan, ar Rahiem) dat ik naar de Islam ben geleid. Het is uiteindelijk alleen Allah die ons leidt naar deze waardevolle en wondermooie levenswijze van de Islam. En alleen door Zijn Genade, Barmhartigheid en Vergevensgezindheid (Maghfier) worden we geleid en gered uit onze eigen verkeerde denkwijze en daden.

______________________

Een aansluitende overweging van Mariam:

Inderdaad hoor je veel mensen ooit wel eens toegeven dat “er wel iets zal zijn”. En dan klappen ze dicht en doen weer wat ze gewoon waren te doen. Waarom anders dan uit schrik dat ze hun leven zouden moeten veranderen? Het ging mij eigenlijk net zo – tot er een “klik” kwam waardoor ik wist dat ik de stap MOEST zetten, en de angst voor de veranderingen en het “totaal nieuwe” van me af moest zetten in het vertrouwen dat het “iets” dat me aantrok beter voor me zou zijn dan wat ik op dat moment had. Die “klik” is het geschenk van Allah dat we Leiding noemen, het is de reden waarom een Muslim in elk onderdeel van zijn vijf dagelijkse gebeden telkens opnieuw bidt (*) om ze te mogen houden en om te worden geleid naar een nog beter leven in navolging van en onderwerping aan Allah, onze Schepper, Verzorger, Behoeder, …

Werken voor geld om te leven kan je nu eenmaal niet vermijden. Maar dan suggereert de maatschappij dat je ook dingen moet kopen die je status opkrikken… Gevolg: je komt thuis in kast van een huis met een torenhoge schuld maar zonder thuisgevoel… omgeven door luxueuze toestellen die even de bewondering wekken van kennissen en collega’s, maar je verder geen gram geluk geven…  en voor de deur staat een indrukwekkende vierwieler die de maandelijkse afbetalingslast nog wat verhoogt… En nog ben je niet gelukkig, nog heeft het leven geen zin. Niet echt.


Ik schrok onlangs van cijfers over de Verenigde Staten (zal elders niet zoveel anders zijn), waaruit blijkt dat er twee keer meer mensen sterven door zelfmoord dan door AIDS. Maar AIDS haalt het nieuws en over zelfmoord zwijgen we liever. Omdat bij zelfmoord de vraag naar het waarom leidt tot het besef dat er iets mis is met ons, met onze samenleving? Al die luxe, dat blitse gedoe, dat streven naar populariteit, dat opgefokt kunstmatig geluk … het slaagt er niet in ons gelukkig te maken.

Aan de andere kant hoor je wereldreizigers en journalisten vertellen over hun verblijf in arme streken en over de veerkracht en relatieve tevredenheid van de mensen daar. Ze hebben voldoende aan hun voorzieningen voor die dag en aan hun gezondheid en gezond verstand om te werken voor de voorzieningen voor de dag erna. Ze  slagen erin te delen van het weinige dat ze hebben, en ze genieten van hun menszijn, van zinvolle  gesprekken en vriendschap. Ze weten bovendien dat er een ander en beter leven komt na de dood.

Dit is een wetenschap  die de mensheid aangeboren is – die je vindt bij elk volk, hoe afgezonderd het ook leeft van de rest van de wereld… omdat het ons door onze Schepper is meegegeven. Onzin? Wetenschappers spreken nochtans over de “God Spot”, een bewezen en wetenschappelijk vastgesteld centrum in de hersenen dat bijzonder gevoelig is voor religieuze gedachten – zelfs bij niet-religieuze mensen. Bibliotheken en boekhandels leveren het bewijs met hun uitpuilende afdelingen over godsdienst, gelukzoekerij en filosofie…

God heeft ons een ingebouwde antenne gegeven.
Wij hebben onszelf omgeven met stoorzenders.
Durven we die uitschakelen en luisteren naar waar het
ècht om draait, dan komen we bij Hèm uit.

Zoeken we naar de bronnen die op de meest betrouwbare manier
weergeven wat Hij ons doorheen de geschiedenis heeft geleerd
over Zichzelf, onze Wereld en onszelf, dan komen we terecht
bij de Quran en de praktische beleving ervan in de Sunnah
van de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem).

Bespaar jezelf een dure zoektocht die je gezondheid schaadt
en kostbare tijd verspilt en lees de Quran en het verhaal
van Muhammad, vrede en zegeningen over hem!

Quran lezen in het Nederlands? http://www.kuran.nl/kuran/kuran_index.htm

Muhammad’s leven leren kennen? http://www.risallah.com/profeet/

_______________

(*)  “Leid ons op het Rechte  Pad”  is een smeekgebed dat deel uitmaakt van Soera Fatiha (het eerste hoofdstuk van de Quran, de “opener” genaamd), die in elk onderdeel van het gebed wordt gereciteerd voor je een ander stuk Quran toevoegt.

_______________

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim worden en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.