Kleine moeite – zwaar beloond!

 

Gemakkelijke daden waarvoor
de beloning wordt vermeerderd

Wat zal de spijt groot zijn voor wie deze kans laat schieten!

Door Sulaiman ibn Salih Al-Kharashi

Familiebanden onderhouden
“Al wie zijn provisie will zien toenemen en zijn leeftijd verlengd wil zien, laat hem de familiebanden onderhouden.” (Bukhari en Muslim)

Veel gebeden verrichten in de twee Edele Harams
(Mekka en Medina)
“Bidden in deze Masjid van mij is meer waard dan duizend gebeden elders, behalve in de Masjid Al-Haram; en het gebed in de Masjid Al-Haram is meer waard dan honderdduizend gebeden elders.” (Ahmad en Ibn Majah)

Gebeden in gemeenschap verrichten (voor mannen)
“Bidden in gemeenschap is zevenentwintig keer meer waard dan individueel bidden.” (Bukhari en Muslim)

Isha en Fajr bidden in gemeenschap (voor mannen)
“Hij die Isha in Jama’ah (gemeenschap) bidt is als iemand die de halve nacht heeft gebeden. Wat degene betreft die (ook) Fajr in gemeenschap bidt, voor hem is het alsof hij de hele nacht heeft gebeden.” (Malik – en de verwoording is die van Muslim, die het ook heeft overgeleverd.)

Vrijwillige gebeden thuis verrichten
“De meerwaarde van iemands gebed thuis tegenover het gebed waar mensen hem zien, is zoals de meerwaarde van een verplicht gebed over een vrijwillig.” (Bayhaqi, als Sahih geclasseerd door Al-Albani)

“Het meest waardevolle gebed van een mens is bij hem thuis, behalve wat de verplichte gebeden betreft.” (Bukhari en Muslim)

Enkele gebruiken voor de dag van Jumu’ah in acht nemen
“Voor al wie ‘Ghassala’ (= zijn hoofd wast – en er is gezegd: gemeenschap heeft met zijn vrouw zodat hij die dag zijn blik neerslaat voor wat Haraam is) op de dag van Jumu’ah, en die dan in de vroegste uren nog voor de eerste Khutbah komt, die stapt en niet rijdt, die dicht bij de Imam blijft, die luistert en niet praat – die persoon krijgt voor elke stap (die hij zet) daden van een jaar, de beloning voor het vasten en in gebed staan daarin.” (Ahl As-Sunan)

Salatul Ishraq
“Al wie Al-Ghadah (Fajr) in gemeenschap bidt, dan tot de zonsopgang blijft zitten terwijl hij Allah gedenkt en daarop twee gebedseenheden bidt, die heeft een volledige beloning voor Hajj en ‘Umrah. (De Profeet, vrede en zegeningen over hem, heeft drie keer ‘volledige’ herhaald om het te benadrukken).” (At-Tirmidhi – als Sahih geclasseerd door al-Albani)

Lezingen bijwonen in de moskee
“Al wie naar de moskee gaat met als enige verlangen het goede te leren of te onderrichten, heeft de beloning van een bedevaarder die zijn Hajj heeft voltooid.” (At-Tabarani – als Sahih geclasseerd door Al-Albani)

‘Umrah verrichten in de maand Ramadan
“’Umrah in de Ramadan staat gelijk met Hajj met mij.” (Bukhari)

Verplichte gebeden in de Moskee verrichten (voor mannen)
“Al wie zijn huis verlaat in een toestand van rituele reinheid en met de bedoeling een verplicht gebed te verrichten, zijn beloning staat gelijk met deze van een bedevaarder (die zich bevindt) in Ihraam (m.a.w. hij krijgt een gelijkaardige beloning als wie tijdens de Hajj tijd doorbrengt in Ihram).” (Abu Dawud – als Sahih geclasseerd door Al-Albani)

Het is dus beter al ritueel rein te zijn bij het verlaten van de woning, in plaats van de kleine wassing in de moskee te verrichten – tenzij uit noodzaak.

Horen tot de mensen van de eerste rij
tijdens het gemeenschapsgebed (voor mannen)
‘Irbad bin Sariyah, moge Allah tevreden zijn over hem, heeft gezegd:
“De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) had de gewoonte drie keer vergiffenis te vragen voor (de mensen van) de eerste rij, en één keer voor (de mensen van) de tweede rij.” (An-Nasa’i en Ibn Majah)

“Allah en Zijn Engelen verrichten Salawaat voor (de mensen van) de eerste rij.” (Ahmad, met een goede Isnad)

Bidden in Moskee Quba’ in Medina
“Al wie zich thuis reinigt en dan naar Moskee Quba’ komt en er bidt, heeft de beloning als voor ‘Umrah.” (An-Nasa’i en Ibn Majah)

Zeggen wat de oproeper tot het gebed zegt
“Zeg wat zij zeggen (de gebedsoproepers), en als je klaar bent, vraag dan en er zal je worden gegeven.” (Abu Dawoed en An-Nasa’i) Met andere woroden: verricht smeekbeden nadat je klaar bent met het nazeggen van de oproeper.

Vasten in de Ramadan en dit laten volgen door zes dagen in Shawwal
“Al wie in de Ramadan vast en dit laat volgen door zes (dagen) van Shawwal, het is als vasten ‘Ad-Dahr’ (het hele jaar).” (Muslim)

Elke maand drie dagen vasten
“Al wie elke maand drie dagen vast, het is als vasten ‘Ad-Dahr’ (het hele jaar).” (At-Tirmidhi). Dit wordt ondersteund door het vers: “Wie een goede daad brengt, voor hem is er een tienvoud (aan beloning).” (De Edele Quran), waarbij een dag gelijk staat met tien dagen.

Voedsel bezorgen voor het verbreken van het vasten
“Wie voedsel bezorgt voor het verbreken van de vasten van een vastende persoon krijgt de beloning van die vastende persoon, zonder dat de beloning van die vastende persoon ook maar enigszins wordt verminderd.” (At-Tirmidhi en Ibn Majah)

In gebed staan op Laylatul-Qadr
“Laylatul Qadr is beter dan duizend maanden.” (De Edele Quran 97:3)
Dit betekent dat hij meer waard is dan zo’n 83 jaren van aanbidding.

Jihad
“Het in een rij (Saff) staan van een man op het Pad van Allah is meer waard dan 60 jaren van aanbidding.” (Al-Hakim – als Sahih geclasseerd door Al-Albani) Dit is de superioriteit van het in een rij staan – dus wat dan te denken over iemand die strijdt op het Pad van Allah gedurende dagen, of maanden, of zelfs jaren?

Ribat
“Al wie gedurende een nacht en een dag post vat (aan de grenzen van Muslimgebied, waar men een vijand kan verwachten) op het Pad van Allah, die heeft de beloning van vasten en in gebed staan gedurende een maand – en wie in een dergelijke toestand sterft, krijgt een blijvende beloning die hierop lijkt, en hij wordt (ook) beloond met voorzieningen en gered van Al-Fattan.” (Muslim)

Al-Fattan is de bestraffing in het graf.

Rechtschapen daden gedurende
de eerste tien dagen van Dhul Hijjah
“Er zijn geen dagen waarin rechtschapen daden Allah dierbaarder zijn dan gedurende deze tien (dagen van Dhul Hijjah).” Ze zegden: “O Boodschapper, ook niet de Jihad op de Weg van Allah?”Hij zei: “Zelfs niet Jihad op de Weg van Allah, tenzij voor degenen die met zichzelf en zijn bezit vertrekt en met niets ervan terugkeert (leven en rijkdom).” (Bukhari)

Vaak Soera’s van de Quran reciteren
“Qul Huwa’ Allahu Ahad” staat gelijk met een derde van de Quran en “Qul Yaa Ayyuhal Kaafirun” staat gelijk met een vierde van de Quran.” (At-Tabarani – als Sahih geclasseerd door Al-Albani)

Al-Istighfar
“Al wie vergiffenis vraagt voor gelovende mannen en gelovende vrouwen, voor hem zal Allah een goede daad opschrijven voor elke gelovende man en gelovende vrouw.” (At-Tabarani – als Hasan geclasseerd door Al-Albani)

De noden van de mensen lenigen
“Wandelen met mijn Muslimbroeder in (vervulling van zijn) nood is mij dierbaarder dan een maand lang in I’tikaf te zijn in een Masjid.” (Ibn Abi Dunya – als Hasan geclasseerd door Al-Albani)

Dhikr
“Dat ik ‘SubhaanAllah, Wal-Hamdu Lillah, Wa Laa Ilaha ill Allah, Wa Allahu Akbar’ zeg is me dierbaarder dan datgene waarover de zon is opgegaan.” (Muslim)

“Al wie een markt betreedt en zegt:

‘La Ilaha ill Allah Wahdahu, Laa Sharika Lah,
Lahul Mulku Wa Lahul Hamdu,
Yuhyi Wa Yumitu, Wa Huwa Hayyun Laa Yamut,
Bi Yadihil-Khayr, Wa Huwa ‘Ala Kulli Shay’in Qadir’

(Er is niets en niemand aanbidding waard tenzij Allah, Hij is alleen en uniek en zonder deelgenoot, aan Hem behoren de heerschappij en de lof, Hij geef leven en dood en Hij is de Levende en Hij sterft niet. In Zijn Hand bevindt zich alles wat goed is, en Hij is almachtig over alle zaken),

voor hem zal Allah een miljoen goede daden noteren, een miljoen van zijn slechte daden uitwissen en hem een miljoen niveau’s verheffen.”

(At-Tirmidhi – als Sahih geclasseerd door Al-Albani)

Zoals algemeen geweten, zijn er nog veel meer woorden voor het gedenken die overvloedig worden beloond.

“Er zijn twee zegeningen die veel mensen verspillen: goede gezondheid en vrije tijd.” (Bukhari)

Khadejah Jones – Share Islam Team
ShareIslam.com

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Sprokkels en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.