Omgaan met vrouwen – hoe het niet moet

De verschillende manieren waarop Muslim vrouwen worden onderdrukt, zijn :

1.           … dat degene die haar een aanzoek doet haar bedriegt. Hij doet zich voor als rechtschapen, in goeden doen, stevig gevestigd in de godsdienst, vriendelijk en nederig – terwijl heel wat voorvallen achteraf zijn leugens duidelijk maken. Dit is een vorm van onderdrukking.

2.           … mishandeling en wreedheid, wat zware fouten zijn. Onze Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“De besten onder jullie zijn zij die de besten zijn voor hun familie,
en ik ben de beste onder jullie voor mijn familie.”

Onder de slaven van Allah zijn er die vinden dat het (van mannelijkheid) getuigt dat ze de vrouwen uitschelden en vernederen, omdat zij de voorzieners zijn. Dit is echter totaal tegengesteld aan wat Allah heeft verordend. Rechtvaardigheid, welwillendheid en een beleefde manier van praten zijn allemaal vereisten voor een Muslim. Allah, de Meest Verhevene, zegt:

“En zeg aan Mijn slaven (m.a.w. de ware gelovigen in het Islamitische Monotheïsme) dat ze (enkel) die woorden mogen zeggen die de beste zijn. (Want) Satan zaait werkelijk meningsverschillen onder hen. Waarlijk, Satan is een duidelijke vijand voor de mens.”
(De Edele Quran 17:53)

3.           … haar genadeloos slaan ook, met of zonder reden. Allah heeft het slaan van de vrouw toegestaan nà een boycot en nàdat ze terechtgewezen is: een lichte tik, daar waar het niet kwetst, omdat het de bedoeling is haar terecht te wijzen, niet om haar te kwetsen. Daarom heeft de Profeet (vrede en zegeningen over hem) het slaan van de vrouwen verboden.

Daarom zei ‘Umar: “O Boodschapper van Allah, de vrouwen worden brutaal tegen hun mannen.” En dus stond hij toe hen (lichtjes) te slaan. Daarop kwamen enkele vrouwen naar de huizen van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) om over hun echtgenoten te klagen. Dus zei de Profeet (vrede en zegeningen over hem), terwijl hij zich tot de mannen richtte: “Waarlijk, enkele vrouwen hebben de familie van Muhammad bezocht en bekloegen zich over hun echtgenoten. En zij zijn niet de besten onder jullie.”
(Abu Dawud)

En hij (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Laat een man niet eerst zijn vrouw slaan en
dan aan het einde van de dag intiem met haar zijn.”

En ‘Aisha heeft gezegd:

“De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft nooit iemand met de hand geslagen – geen vrouw, geen bediende – tenzij hij in oorlog was op het Pad van Allah.”

4.           … dat de man haar de meest beledigende en afstotelijke namen geeft. De Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Beledig haar niet en sla haar niet in het gezicht.”

Bedoeld wordt: Zeg niet “Moge Allah je lelijk maken.” Wat je zegt mag niet obsceen zijn, maar hoort juist beleefd en begripvol te zijn, zodat het beoogde doel kan worden bereikt.

5.           … ook een gebrek aan gelijke behandeling en rechtvaardigheid tussen echtgenoten, wanneer iemand meerdere vrouwen heeft. Want toen Allah polygynie toestond, heeft Hij duidelijk vastgelegd dat de man zijn plichten moeten nakomen en dat hij daarin rechtvaardigheid moet nastreven, en dat hij in staat moet zijn om hen gelijkwaardig te behandelen. Allah, de Almachtige en de Majestueuze zegt:

“En als jullie vrezen dat jullie niet in staat zullen zijn rechtvaardig om te gaan met de weesmeisjes, huw dan (andere) vrouwen van uw keuze, twee of drie of vier. Maar als jullie vrezen dat jullie niet rechtvaardig kunnen omgaan (met hen), dan slechts één of (de gevangenen en slaven) die uw rechterhand bezit. Dat is voor jou dichter bij het vermijden van onrechtvaardigheid.”
(De Edele Quran 4:3)

En in de Profetische traditie:

“Al wie twee vrouwen heeft en de ene boven de andere begunstigt,
hij zal op de Dag der Opstanding komen met een van zijn zijden die afhangt.”

6.           … haar ervan weerhouden om af en toe haar familie te bezoeken en haar ouders, broers en zussen terug te zien.

7.           … haar zwaarder belasten dan ze aankan, wat in tegenspraak is met de handelswijze van de Profeet (vrede en zegeningen over hem). Muhammad (vrede en zegeningen over hem) was de beste van de mensen en een pionier voor iedere Muslim. Toen men aan Aicha (moge Allah tevreden zijn over haar) vroeg naar haar relatie binnenshuis, zei ze:

“Hij stond ten dienste van zijn familie, en als de gebedsoproep
werd geroepen vertrok hij om te gaan bidden.”

8.           … wat sommigen met een zwak geloof, weinig bescheidenheid en een lage vrees voor Allah doen door de vrouw te verplichten zichzelf op te maken wanneer ze het huis verlaat, haar sluier af te laten, om te gaan met huwbare mannen, enzovoort.

9.           … wat sommigen onder hen doen door te verhinderen dat ze erft, zij het van haar vader, haar moeder of zelfs haar kinderen. Dit is allemaal pure onwetendheid. Allah heeft de vrouwen het recht gegeven om te erven. Hij heeft voor de echtgenote een vierde of een achtste vastgelegd. Als ze een moeder is, dan een zesde of een derde. Is ze een zus, dan de helft of dat wat overblijft. Dat is de regelening die Allah heeft vastgelegd voord e erfenis. Hij zegt:

“Dit zijn de grenzen (ingesteld door) Allah (of bepalingen over de wetten van het erfrecht). En al wie gehoorzaam is aan Allah en Zijn Boodschapper zal worden toegelaten tot de Tuinen waar onderdoor rivieren stromen (in het Paradijs), om daarin te verblijven, en dat zal een groot succes zijn. En al wie ongehoorzaam is aan Allah en Zijn Boodschapper, en Zijn grenzen overschrijdt: Hij zal hem in het Vuur gooien, om daarin te verblijven, en hij zal een vernederende straf ondergaan.”
(De Edele Quran 4:13,14)

Dus de vrouw moet krijgen waar ze recht op heeft – ongeacht of ze echtgenote, moeder, dochter of zuster is – van dat wat Allah voor haar heeft voorzien.

10.       … wat sommigen doen door haar uitgaven te beperken. Allah zegt:

“Geen moeder zal oneerlijk behandeld worden vanwege haar kind,
noch een vader vanwege zijn kind.”
(De Edele Quran 2:233)

En Hij zegt:

“Huisvest hen (de gescheiden vrouwen) waar jullie verblijven,
volgens jullie mogelijkheden, en behandel hen niet
op zo’n schadelijke manier dat ze verplicht zijn weg te gaan.”
(De Edele Quran 65:6)

11.       … wat sommigen doen wanneer een man een vrouw heeft gehuwd en naderhand niet meer bij haar wil blijven, niet omwille van haar godsdienst, haar gedrag of iets dergelijks maar gewoon omdat hij haar niet meer wil. En dan begint hij haar te kwetsen, opdat ze de bruidsschat die hij aan haar heeft betaald zou teruggeven. Allah heeft dit verboden toen Hij zei:

“O jullie die geloven! Het is jullie verboden vrouwen tegen hun wilt e erven. En jullie mogen hen niet ruw behandelen, opdat jullie een deel van de Mahr die jullie hen hebben gegeven terugnemen….”
(De Edele Quran 4:19)

En Hij zegt:

“Maar als jullie van plan zijn een vrouw door een andere te vervangen, en jullie hebben hen een Qintar (grote hoeveelheid goud) gegeven, neem er dan niet het kleinste beetje van terug. Zouden jullie het hen valselijk, zonder recht, afnemen, in overduidelijke zonde? En hoe zou je het (terug) kunnen nemen terwijl jullie bij mekaar zijn gekomen en zij van elkaar een sterke gelofte hebben afgenomen?”
(De Edele Quran 4:20-21)

12.       … haar geld uit te geven dat zij door te werken heeft verdiend. Sommige van deze mensen doen de vrouwen onrecht aan en nemen haar geld af – het kan haar man zijn, of haar vader – wanneer ze in het (huwelijks)contract bepalen dat al haar inkomsten aan hem toebehoren en dat hij haar voogd is. Dat is allemaal verdrukking en overtreding. Het geld dat zij met haar werk heeft verdiend behoort hààr toe, omdat Allah het voor haar veilig heeft gesteld. Het is niet toegestaan haar geld te nemen zonder haar toestemming.

13.       … wat nog anderen doen door de zwakheid van de vrouw uit te buiten en haar te misleiden door talrijke langlopende leningen aan te gaan op haar naam, waardoor zij diep in de schulden geraakt.

Ten slotte is het voor alle mensen een plicht om eerlijk en oprecht Allah te vrezen en in goedheid samen te werken. Moge Allah ons succes verlenen in dat waar Hij van houdt en waar Hij tevreden over is. Moge Allah ons zegenen door de Edele Quran en ons begunstigen de tekenen die erin vervat liggen en met wijze aanmaningen.

 

 

Auteur: Sheikh ‘Abdul-‘Aziz bin ‘Abdullah ‘Aal Sheikh
Vertaald naar het Engels door Abu Fawzan Qasim
Verspreid door
www.islamswomen.com (newsletter)

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Foei Islam ? en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.