Ramadan – Juz per Juz (10)

 

JUZ 9  – Surat al-Anfaal

Surat al-Anfaal is een geweldige Surah, geopenbaard met veel Leiding in verband met de grote Slag bij Badr, die plaatsvond rond de 17de van de Ramadan in het eerste jaar na de Hijrah. Er schuilen voorname aanmaningen en elementen voor leiding voor de gelovigen in, van bij het begin waar het de eigenschappen van de gelovigen omschrijft.

Ik heb onlangs een prachtige Khutbah bijgewoond in Minnesota, waarin onze edele Sheikh Waleed (moge Allah hem voor ons behouden) commentaar gaf op een prachtige reeks Ayaat uit deze Surah. Ik hoop dat jullie er evenveel aan hebben als ik.

Hij herinnerde ons van bij het begin van de Khutbah eraan dat de Ramadan altijd werd gezien als de maand van de overwinning voor de Muslims – allerhand overwinningen, innerlijk en uiterlijk. Tijdens deze maand was er de grote overwinning bij Badr, de verovering van Mekka en zelfs de grootse Slag bij Hittien (die de weg opende voor de verovering van Jeruzalem), onder de leiding van Salahuddien. Daarna verduidelijkte hij een prachtig punt waar ik nog nooit eerder aan had gedacht: waarom kent Allah zoveel zege toe in deze maand?

Als je er goed over nadenkt is het simpel: omdat we tijdens deze maand alle elementen toepassen die tot de overwinningen leiden. Dit is de maand waarin Allah ons zegent door de duivels te ketenen, een maand waar Lailat ul Qadr valt en uiteraard ook de maand waarin we dagelijks vasten en lang in aanbidding staan voor het nachtgebed. Uiteraard heeft het feit dat we meer van die edele en voorname daden verrichten een grote invloed op onze inspanningen tijdens deze maand. Daarop reciteerde hij deze mooie en diepzinnige Ayaat uit de Quran: 

“O jullie die geloven!
Wanneer je (vijandige) krachten ontmoet,
wees dan standvastig en gedenk Allah veelvuldig,
opdat jullie succesvol mogen zijn.
En gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper,
en twist niet  (met elkaar)
opdat jullie niet de moed verliezen
en jullie kracht niet verdwijnt.
En wees geduldig. Waarlijk,
Allah is met hen die geduldig volharden.
En wees niet zoals degenen die hun huizen verlieten,
trots en vol ijdel vertoon voor de mensen,
en die (mensen) van het Pad van Allah afhielden.
En Allah omvat (met Zijn kennis) alles wat zij doen.” 

(De Edele Quran 8:45-47)

In deze drie Ayaat voorziet Allah ons van de zes ingrediënten om succes te bereiken in onze inspanningen, wat die ook zijn. Insh’Allah zullen we ze allemaal hierna proberen te begrijpen:

1/ Het eerste ingrediënt voor succes is “ath-thabaat’,
wat betekent dat men stevig is.
  

De stevigheid hier heeft te maken met de gehoorzaamheid aan Allah in het algemeen. Stevig blijven betekent dus standvastig te zijn in de gehoorzaameid aan Allah, zowel in wat Hij ons beveelt te doen als in wat Hij ons verbiedt te doen. Tijdens de Ramadan  merken we hoe aan dit gebod gevolg wordt gegeven, omdat je een algemene toename ziet van de inspanningen om de gebeden op tijd te verrichten.

De mensen vasten en  houden het vol hun vasten op tijd te beginnen, en ze kijken ernaar uit hem op tijd te verbreken. Veel Muslims lijken ook de maand Ramadan te hebben uitgekozen om hun Zakaat te betalen, jaar na jaar. Het betalen van de Zakaat is een daad van aanbidding, in gehoorzaamheid aan het bevel van Allah. Ook leeft er onder de leden van deze Ummah in deze maand een zorgvuldige aandacht voor wat verboden is: ze laten een groot deel van het verbodene waarmee ze zich inlieten achterwege om meer tijd te hebben voor de daden van aanbidding.

Moge Allah ons helpen om ons tijdens de rest van het jaar grondig te bezinnen over deze aangelegenheid, opdat we snappen hoeveel van onze mislukkingen voortkomen uit ons falen om tijdens de rest van het jaar te handelen volgens dit punt.

 

2/ Het tweede ingrediënt is er een dat we al eerder in detail hebben besproken en hier gewoon kort in herinnering brengen:
dat we Allah vaak gedenken (Dhikr). 

Er is in een authentieke Hadith overgeleverd dat er eens een man bij de Profeet (Allahs vrede en zegeningen over hem) kwam en zei: “O Profeet van Allah, de wetten van de  Islam zijn te veel (in aantal) geworden voor ons. Is er daarom iets waaraan we ons kunnen houden wat (veel andere zaken) omvat?” Hij (Allahs vrede en zegeningen over hem) antwoordde: “Houd je tong vochtig met het gedenken van Allah, de Meest Verhevene, de Glorierijke.” (Ahmad) 

Het vaak gedenken van Allah is dus iets belangrijks dat gewoonlijk door ons wordt verwaarloosd, vooral in onze moderne wereld vol afleiding. Laten we ook in gedachten houden dat de ruimere definitie van Dhikr is om Hem niet alleen met de tong te gedenken, maar ook Hem fysiek te gehoorzamen, omdat je daardoor toont dat je Hem in je hart en gedachten houdt. 

Wanneer we Hem dan met onze tongen gedenken, dan hoort dit gepaard te gaan met de aanwezigheid van hart en geest, terwijl we nadenken over de woorden die we uiten en over Zijn grootsheid. Opnieuw stellen we dus vast dat de Muslims veel van hun verstrooiingen van de rest van het jaar opgeven om zich te concentreren op de beste vorm van Dhikr, de Quran.Er is overgeleverd dat Khabaab ibnul Arrat ooit heeft gezegd:  “Streef ernaar dichter bij Allah te komen door eender welke van de (uitgevaardigde) middelen die je verkiest, maar weet dat je niet dichter bij Hem kunt komen met iets dat Hem meer dierbaar is dan Zijn Uitspraken (de Quran).”

Vandaar dat we een onmiddellijk effect op onze levens merken wanneer we onze recitatie van de Quran en het gedenken van Allah opvoeren, een effect dat enkel kan leiden tot succes in ons leven.

 

3/ Het derde ingrediënt voor succes is gehoorzaamheid
aan Allah en Zijn Boodschapper  
(Allahs vrede en zegeningen over hem)

Dat is een onderwerp waaraan we in deze Ramadanreeks al veel aandacht hebben besteed vanwege het grote belang ervan. Het is Taqwa, het is Dhikr, het Is Thabaat. En het kan enkel leiden tot allerlei soorten van succes, in dit leven en het Hiernamaals. In deze Surah beveelt Allah de gelovigen eigenlijk het volgende (wat vertaald betekent): 

“O jullie die geloven! Geef gehoor
aan Allah en Zijn Boodschapper
wanneer Hij jullie oproept
tot dat wat jullie leven zal geven.” 

(De Edele Quran 8:24)

En onlangs hebben we Allah’s uitspraak in Aali-‘Imraan in herinnering gebracht, waarin Hij zei (wat vertaald betekent):

“En gehoorzaam Allah en de Boodschapper,
opdat jullie genade verwerven.”

(De Edele Quran 3:132)

Dit, net als de toestand van ons leven tijdens de Ramadan, moet ons eraan herinneren hoe Allah ons enkel datgene beveelt wat rein is en goed voor ons, en dat Hij ons enkel verbiedt wat onrein is en schadelijk, en dat Hij het best weet aangezien Hij onze Schepper en Voorziener is. Laten we Allah’s uitspraak uit Surat al-Baqarah in gedachten houden, waar Hij heeft gezegd (wat vertaald betekent): 

“…en het kan zijn dat jullie een hekel hebben
aan iets dat goed is voor jullie
en dat jullie houden van iets dat slecht is voor jullie.
En Allah weet, maar jullie weten niet.”

(De Edele Quran 2:216)

 

4/ Het vierde ingrediënt dat wordt vermeld is dat we verenigd moeten blijven en niet onderling mogen kibbelen, omdat dan onze kracht verdwijnt.

Dit is weer een van de mooiste aspecten van de Islam, dat zoveel mensen hun onderlinge geschillen tijdens de Ramadan opzijleggen om bijeen te komen onder eenzelfde dak en om in dezelfde gebedsrijen hun Heer te smeken om Zijn Genade, Zijn Vergiffenis en de Overwinning. Ze houden in gedachten dat ze overdag vasten en ze vermijden twist en onenigheid. En ze verspillen ’s avonds hun tijd niet, omdat ze ernaar verlangen die tijd te gebruiken voor aanbidding. De vraag wat aan de basis van deze eenheid ligt valt buiten het bereik van deze eenvoudige overweging. We houden het daarom bij één belangrijk punt hierover, namelijk dat de eenheid niet het uiteindelijke doel van deze Dien is. Ja, het is een belangrijke zaak waarnaar we zeker horen te streven, maar het is niet het doel waarvoor we geschapen zijn. Daarom mogen we bepaalde verschillen niet negeren enkel en alleen omdat we verenigd willen zijn. Allah heeft gezegd (wat vertaald betekent):

“En als jouw Heer het had gewild,
dan zou Hij 
de mensheid zeker
tot één Ummah hebben gemaakt.
Maar zij zulllen niet ophouden
van mening te verschillen,
behalve hij aan wie jouw Heer
Zijn Genade heeft geschonken.
En daarom heeft Hij hen geschapen (…).”

(De Edele Quran 11:118-119)

(Ummah: volk of gemeenschap, die eenzelfde godsdienst volgt)

Hier zien we dat Allah, als Hij dat had gewild, de mensheid één had kunnen maken. Maar dat was niet het doel waarvoor we werden geschapen. Er zullen altijd verschillen zijn en er zullen altijd mensen zijn die het pad van het kwade kiezen, ongeacht hoe ongelukkig die keuze is.

In verband met de betekenis achter  deze edele en vaak genegeerde Ayah verklaart Ibn Kathir:

“Dit betekent dat degenen die de Genade van Allah hebben ontvangen, doordat ze de Boodschappers volgen, hier  niet bij horen. Zij zijn degenen die zich houden aan wat hen door de Boodschappers van Allah wordt bevolen in de godsdienst. Dat is altijd al hun kenmerk geweest, tot de komst van de afsluiter van de Profeten en Boodschappers (Muhammad, vrede en zegeningen over hem). Zij die Allah’s Genade hebben ontvangen zijn degenen die hem hebben gevolgd, die in hem hebben geloofd en hem hebben gesteund. Daarom zijn zij geslaagd, doordat ze geluk verwerven in dit leven en in het Hiernamaals. Zij zijn de Geredde Groep die in de authentieke Hadith wordt vernoemd (…) waarin de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Waarlijk, de Joden splitsten op in eenenzeventig groepen en de Christenen splitsten op in tweeënzeventig groepen. En deze natie (van Muslims) zal verdeeld raken in drieënzeventig groepen. Allen zullen zij in het Vuur zijn, behalve één groep.” Zij (de Gezellen) zegden: “Wie zijn zij (de geredde groep), O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “De groep die volgt wat mijn Gezellen en ik volgen.” (Ahmad en anderen)

Let ook op hoe de Ayah stelt: “en dat is het waarvoor Hij hen heeft geschapen.”
Wat is het dan waarvoor Allah ons heeft geschapen? Om de Leiding te volgen die Hij aan ons heeft gezonden, op de lippen van de Boodschappers. En die Leiding is dat we Allah alleen aan bidden, wat steeds opnieuw wordt herhaald in de Quran op de lippen van de Boodschappers, de een na de ander: “O mijn volk! Aanbid Allah alleen! Jullie hebben geen andere god dan Hij!’ (De Edele Quran 7:59, 65, 73, enzovoort).

Het doel waarvoor wij werden geschapen, en de reden waarom wij Allah’s Genade ontvangen, is dat we al onze verering op Hem alleen richten, in navolging van de Leiding in de Quran en de Sunnah zoals die werd geïnterpreteerd en toegepast door de Gezellen. Dit  is de basis voor die eenheid, en dit is het waarover we het – zonder afdingen en onderhandelen – eens moeten worden voor we zelfs maar succes kunnen verwachten. 

 

5/ Het vijfde ingrediënt voor succes is geduld. 

Ook geduld is een erg uitgebreid onderwerp, maar het heeft te maken met geduld in het gehoorzamen aan Allah’s geboden (op tijd bidden, vasten, enz…), geduld met het vermijden van wat Allah heeft verboden (de blik neerslaan, letten op wat je zegt, zina vermijden, enz…) en tenslotte geduld met lijden en tegenslagen waarmee Allah ons op de proef stelt. Opnieuw zie je hoe we tijdens deze gezegende maand ons geduld vergroten door alles te doen wat hierboven wordt vermeld. We oefenen geduld met het vasten door ervoor te zorgen dat we alles doen wat het omvat. En we oefenen geduld met onze honger, onze dorst en ons verlangen naar onze echtgeno(o)t(e). We zijn bovendien waakzamer wat de verboden betreft, vooral het neerslaan van onze blik en het vermijden van zinloze en verboden vormen van spreken. Daarom is het dat de Ramadan gekend is geraakt als de maand van geduld. Moge Allah ons daar waardig voor maken!

 

6/ Het zesde en laatste ingrediënt voor succes
zoals ze worden vermeld 
in deze krachtige Ayaat,
is het vermijden van arrogantie en publiek vertoon. 

We hebben al de authentieke Hadith van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) over arrogantie vermeld, waarin  hij zei:  “Al wie in zijn hart zelfs maar zoveel als een mosterdzaadje aan arrogantie heeft, zal Jennah nooit betreden.” Dus zei een man: “Maar een mens draagt graag goede kleren en goede shoenen (is dat arrogantie?)” Hij (Allah’s vrede en zegeningen over hem) antwoordde: “Allah is inderdaad mooi, en Hij houdt van schoonheid. Arrogantie is het verwerpen van de waarheid uit trots en het neerkijken op de mensen.” (Muslim)

Van dit inzicht hebben veel geleerden van deze godsdienst afgeleid
dat aanbidding bestaat uit twee essentiële elementen:
1) de liefde voor Allah, die groter is dan de liefde voor wat dan ook en
2) neerkijken op jezelf en je daden. Dat betekent dat je jezelf en je handelingen niet ziet als iets bijzonders , en dat je in gedachten houdt dat, wat je ook bereikt, het een vorm van de Genade van Allah voor jou is en dat het niet komt van je eigen goedheid of macht.

Deze nederigheid tegenover Allah, gepaard met liefde voor Hem, is de essentie van alle aanbidding, en ze leidt iemand ertoe dat hij in staat is het Rechte Pad te volgen dat voert naar Zijn Tevredenheid. 

En Allah weet het best.

Moge Allah ons begunstigen met deze nuttige aandachtspunten, en moge Hij Sheikh Walied zegenen en belonen omdat hij ze met ons heeft gedeeld. En moge Hij ons allen bijeenbrengen onder degenen die succes bereiken in dit leven en het Hiernamaals, in Zijn Behagen en in Zijn Jenna. 

 

 

 

Bron: http://muslimmatters.org/2008/09/02/ramadan-reflections-a-daily-journey-through-the-quran-2/

 

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.