Ramadan – Juz per Juz (13)

Juz 12 – Surah Hud

In de overweging voor vandaag bespreken we de prachtige Ayah uit Surah Hud, waarop we zullen steunen om te leren op welke manieren een Muslim zijn zonden kan uitboeten, insh’Allah:

“En verricht de Salaat
aan het begin en het einde van de dag,
en aan het begin van de avond.
Waarlijk, de goede daden wissen de slechte daden uit!
Dit is een onderricht voor degenen die zich laten onderrichten.”
(De Edele Quran 11:114)

Wat het eerste deel van deze Ayah betreft, wijst Ibn Kathir in zijn Tafsir op het volgende: “Er dient te worden opgemerkt dat dit vers werd geopenbaard vóórdat de vijf dagelijkse gebeden verplicht werden gemaakt tijdens de nacht van Israa (de nachtelijke reis van de Profeet naar Jeruzalem). Op dat moment waren er slechts twee gebeden verplicht: een gebed voor zonsopgang en een gebed voor zonsondergang. Gedurende de late nacht werd nog een gebed (Tahajjud) verplicht gemaakt voor de Profeet en zijn natie. Later werd die verplichting herroepen voor zijn volk en bleef ze enkel verplicht voor hemzelf.”

En ook al werden later de vijf dagelijkse gebeden verplicht voor deze Ummah, toch bleven deze twee tijdstippen een heel belangrijk en vaak verwaarloosd deel van de dag. In andere Ayaat verklaart Allah:

“Wees daarom geduldig met wat ze zeggen,
en prijst de Glorie met een lofprijzing van je Heer
voor zonsopgang en voor zonsondergang.”
(De Edele Quran 50:39)

Het is een gevestigde Sunnah om Allah te gedenken gedurende deze twee periodes die, met de woorden van de geleerden, vallen na het Fajrgebed tot het opgaan van de zon en dan opnieuw na het Asrgebed tot het ondergaan van de zon. Er is een groot aantal smeekbeden en Adhkaar (uitdrukkingen om Allah te gedenken) die de Profeet (vrede en zegeningen over hem) aan zijn Gezellen heeft aangeleerd om gedurende deze tijden te verrichten. En het was zijn Sunnah om gedurende deze deugdzame tijden in de moskee te blijven voor het verrichten van die Adhkaar. Twee gemakkelijke voorbeelden van Dhikr , die voor geen enkele Muslim onbekend mogen zijn en door geen enkele Muslim mogen worden verwaarloosd:

1. Er is overgeleverd dat ‘Uthmaan ibn ‘Afeetfaan (moge Allah tevreden zijn over hem) heeft gezegd:
De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:
“Er is niemand die in de ochtend en de avond van elke dag drie keer zegt ‘Bismillaah al-ladhie laa yadoerroe maa’a ismihie shayaa’oen fie’l-ardi wa la fi’l-samaa’a, wa huwa al-samie’aa ul-a’aliem’ (In de Naam van Allah, in Wiens Naam niets wordt geschaad op aarde noch in de hemel. En Hij is de Alhorende, Alwetende) , tenzij dat niets hem zal schaden.” (Sahih – Tirmidhi, Ibn Majah)

2. Er werd overgeleverd dat Thawban (moge Allah tevreden zijn over hem) heeft verteld dat Allah’s Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Iedereen die elke avond en ochtend drie keer zegt: ‘Radhietu billaahi Rabban, wa bil-‘Islaami Dienan, wa bi-Muhammadin (saas) Nabiyyan’ (Ik ben tevreden met Allah als mijn Heer, met de Islam als mijn godsdienst en met Muhammad (vrede en zegeningen over hem) als mijn Profeet), dan zal Allah hem zeker op de Dag van de Verrijzenis behagen.” (Tirmidhi, Ahmad)

Het tweede aspect van deze Ayah (“Waarlijk, de goede daden verwijderen de slechte daden”) biedt ons de mogelijkheid na te denken over de talrijke manieren waarop Allah onze zonden verwijdert. Het is voor elke Muslim belangrijk zich hiervan bewust te zijn, opdat hij/zij op zoek gaat naar de verschillende manieren waarop Allah deze Ummah heeft gezegend door onze zonden weg te nemen. Voor ons die in het Westen leven is dit zelfs nóg belangrijker, omdat we zo vaak door Christen predikers worden achtervolgd die in hun onwetendheid denken dat er in de Islam geen sprake is van vergiffenis. Vanuit hun verkeerd begrip, gebaseerd op vervormde teksten, wordt hun aanvaarding van de dood van hun Heer aan het kruis hun manier om vergiffenis te bekomen voor hun zonden, terwijl er in de Islam tien verschillende en barmhartige manieren zijn waarop Allah de zonden vergeeft! Walhamdolillah. Sheikh ul Islam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) heeft die in zijn verzameling van religieuze oordelen (Fatawaa) besproken, waar hij zei: “De straf voor een zonde die werd begaan door een gelovige wordt op één van tien manieren verwijderd:

1. Hij keert zich berouwvol tot Allah (Tawbah) en dus aanvaardt Allah zijn berouw, aangezien degene die berouw toont voor een zonde is als degene die geen zonde heeft.
2. Hij vraagt vergiffenis aan Allah (Istighfar) en dus vergeeft Allah hem.
3. Hij verricht goede werken die zijn zonde uitwissen, aangezien goede daden de slechte uitwissen.
4. Allah stelt hem op de proef in dit leven, wat zijn zonde uitboet.
5. Zijn gelovige broeders bidden voor hem of vragen vergiffenis voor zijn zonden, tijdens zijn leven of (na zijn) dood.
6. Of ze (vragen Allah) om hem als een geschenk de beloning voor hùn goede daden te schenken, waarmee Allah hem begunstigt (beperkt van aard).
7. Allah stelt hem op de proef in al-Barzakh (het leven in het graf, de tussenfase tussen de dood en de Dag des Oordeels), wat zijn zonde uitwist.
8. Zijn Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) bemiddelt voor hem.
9. Allah stelt hem op de proef tijdens de verschillende fasen van de Dag des Oordeels, waardoor zijn zonden worden uitgewist.
10. Of de Meest Barmhartige van de barmhartigen betuigt hem zijn barmhartigheid en verwijdert hem uit de Hel.

Al wie dan niet een van deze tien verkrijgt, kan dat niemand anders verwijten dan zichzelf.”

Om zoveel mogelijk ons voordeel te doen met deze les overlopen we een Hadith die slaat op de eerste zes manieren, aangezien die ons en onze dierbaren het meest raken tijdens het leven in deze wereld:

1. Tawbah: De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Allah strekt Zijn Hand uit in de nacht om het berouw te aanvaarden van hen die overdag kwaad hebben gedaan. En Hij strekt Zijn Hand uit overdag om het berouw te aanvaarden van hen die kwaad deden tijdens de nacht. (Dit zal doorgaan) tot de zon opgaat in het westen.” (Muslim)

2. Istighfaar: Abu Hurairah (moge Allah tevreden zijn over hem) vertelt over de Profeet (vrede en zegeningen over hem): “Bij Hem in Wiens Hand mijn leven zich bevindt, als jullie geen zonden zouden begaan, dan zou Allah jullie uit het bestaan wissen en Hij zou jullie vervangen (door) een volk dat zonden zou begaan en Allah om vergiffenis zou vragen. En Hij zou hen vergeven.” (Muslim)

Een korte nota bij Tawbah en Istighfaar:
Ibn ul Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) verklaart in zijn beroemde boek “Madaarij us Saalikien” dat Istighfaar en Tawbah horen tot de woordparen waarover de geleerden zeggen dat ze (de betekenis van) elkaar overbrengen wanneer ze apart worden gebruikt, maar ook elk hun eigen aparte betekenis hebben wanneer ze samen worden gebruikt. Wanneer de twee woorden tegelijk worden gebruikt, betekent Istighfaar het vragen om bescherming tegen het kwaad van je daden.

Istighfaar is afgeleid van de wortel gha-fa-ra (=vergeven) en betekent dus “vergiffenis vragen”. Het is ook verwant met het woord mighfar. Ibn ul-Qayyim verklaart in “madaarij us Saalikien” dat de letterlijke betekenis van mighfar is: wat het hoofd behoedt voor ongemak of schade. Daarom kan een helm een vorm van mighfar zijn, maar een tulband niet, aangezien de helm het hoofd niet alleen bedekt maar ook voor schade behoedt. Het vragen om vergiffenis houdt dus niet zozeer in dat je vraagt om je zonden te bedekken maar om je te verlossen van hun schadelijke gevolgen.

In de vergadering van al-Hasan al-Basri, een va de grote geleerden onder de Opvolgers (Tabi’ien), bekloeg iemand zich over de droogte. Dus zei hij hem: “Smeek Allah om vergiffenis.” Iemand anders kloeg over armoede. Een derde zei dat hij niet met kinderen was gezegend. Een vierde zei dat zijn oogst was mislukt en hij bleef iedereen eraan herinneren dat ze Allah om vergiffenis moeten smeken. De mensen vroegen: “Hoe komt het dat je aan al die mensen één en dezelfde oplossing voor hun verschillende klachten hebt voorgesteld?” Als antwoord daarop reciteerde hij voor hen de volgende verzen van Surah Nuh:

“Toen zei ik (Nuh, vrede zij met hem):
Vraagt jullie Heer om vergeving.
Voorwaar, Hij is Vergevensgezind.
Hijzal dan overvloedige regens over jullie neerzenden
En jullie bezittingen en kinderen vermeerderen.
En Hij zal jullie tuinen schenken
En Hij zal jullie rivieren schenken.”
(De Edele Quran 71:10-12)

En Tawbah betekent terugkeren naar Allah. Geleerden interpreteren de betekenis van Tawbah als dit alles tegelijk:
(1) onmiddelijk afstand nemen van de zonde,
(2) de vaste intentie en voornemen om die zonde nooit meer te begaan,
(3) spijt en berouw over het plegen van die zonde en,
als de zonde de rechten van een andere mens heeft geschaad, (4) compensatie voor veroorzaakt leed of schade.

3. Goede daden wissen de slechte uit. De Bevelhebber van de gelovigen, Ali bin Abi Talib (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft gezegd:

“Telkens ik een verhaal over de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) hoorde, zorgde Allah ervoor dat ik er voordeel uit haalde op de manier die Hij wilde. Als iemand me inlichtte over een uitspraak van hem, dan liet ik hem zweren (bij Allah) dat de Profeet dat had gezegd. Als hij zwoer bij Allah, dan geloofde ik hem. Abu Bakr vertelde me ooit – en Abu Bakr was ‘de waarachtige’ – dat hij de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) had horen zeggen: ‘Er is geen enkele Muslim die een zonde begaat, daarop de kleine wassing (Wudhu) verricht en twee Rak’ah (gebedseenheden) bidt, of hij zal worden vergeven (voor die zonde)’.” (Ahmad, Tirmidhi)

Aangezien dit ons aandachtspunt voor de overweging van vandaag is, zal ik hier een beetje meer tijd aan besteden. De daden die onder deze categorie vallen zijn talrijk en niet beperkt. Maar er zijn Ahadith die specifieke daden vermelden waarvan Allah houdt en die worden geassocieerd met vergiffenis. Zonder nu elk van die Ahadith te vermelden, zijn hier enkele van deze daden: het vasten van de Ramadan, als de persoon vast met Iman en zijn beloning van Allah vraagt; het vasten van Ashoera en Arafah; ook het goed verrichten van de vijf dagelijkse gebeden; Jumu’ah bijwonen zonder te praten of verstrooid te zijn; bidden tijdens de nacht van Qadr; het verrichten van een aanvaarde Hajj en het vaak herhalen van de Hajj en Umrah; liefdadigheid geven; bepaalde Adhkaar zoals honderd keer zeggen “Subhaan Allah wa bihamdihi”.

4. Beproevingen – Abu Sa’ied al Khudri (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:
“Telkens een Muslim wordt getroffen door een ontbering, ziekte, verdriet, zorg, schade of depressie – al is het maar het prikken aan een doorn – dan wist Allah zijn zonden uit omwille daarvan (zolang hij het geduldig draagt).” (Bukhari, Muslim)
Hij (vrede en zegeningen over hem) heeft ook gezegd:“Verwacht goeds, want Allah maakt de ziekte van de gelovige tot een boetedoening (voor zijn zonden) en een periode van rust. Wat betreft de gelovige die ziek wordt, hij is als een kameel wiens eigenaar hem vastbindt en hem dan loslaat: hij snapt niet waarom hij werd vastgebonden, noch waarom hij werd vrijgelaten.” (Sahih Bukhari: “Al-Adab ul-Mufrad”).
Deze Hadith wijst erop hoe belangrijk het is geduld te oefenen met de beproeving en te verwachten dat ze leidt naar iets goeds van Allah.

5. Du’a (smeekbeden) voor de overledenen – De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “De status van een man in het Paradijs zal worden verhoogd en hij zal vragen: ‘Hoe ben ik hier geraakt?’ Er zal hem worden gezegd: ‘Door de Du’as van je zoon om vergiffenis voor jou’.” (Sahih Ibn Maajah)
Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) meldt dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:
“Er is geen Muslimman die sterft en veertig mannen die niets aan Allah toeschrijven bidden het begrafenisgebed voor hem, of Allah zal hun bemiddeling voor hem aanvaarden.” (Muslim)

6. Bepaalde daden verrichten in naam van de overledene – ‘Aicha (moge Allah tevreden zijn over haar) heeft gemeld dat een man aan de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “Mijn moeder is overleden. En als ze had kunnen spreken dan zou ze iets als liefdadigheid hebben gegeven. Zal zij de beloning ontvangen als ik iets geef in haar naam?” Hij zei: “Ja.” (Bukhari)
‘Abdullaah ibh Baraydah heeft gemeld dat zijn vader (moge Allah tevreden zijn over hem) heeft gezegd: “Terwijl ik bij de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) zat, kwam een vrouw naar hem toe en zei: ‘Ik heb mijn moeder een slavin gegeven als liefdadidgheid en nu is mijn moeder gestorven.’ Hij zei: ‘Jij hebt je beloning. En je erfrecht heeft je geschenk terug bij jou gebracht.’ Ze zei: ‘O Boodschapper van Allah, ze moest nog een maand vasten. Mag ik vasten in haar naam?’ Hij zei: ‘Vast in haar naam.’ Ze zei: ‘Ze heeft nooit de Hajj verricht. Mag ik die voor haar verrichten?’ Hij zei: ‘Verricht de Hajj in haar naam’.” (Muslim)

Een belangrijk punt in verband met die laatste Hadith is dat veel geleerden erop hebben gewezen dat daden enkel worden beloond volgens hun intentie, zoals de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd. Opdat de overledene dus de beloning voor deze daden ontvangt moet hij er ook de intentie voor hebben gehad. Hij moet dus zelf de gewoonte hebben gehad om vaak liefdadigheid te geven opdat de aalmoezen hen na zijn/haar dood van nut zouden zijn. Of ze moeten van plan zijn geweest de Hajj te verrichten opdat het verrichten van de Hajj in hun naam geldig is. En Allah weet het best.

Laten we nut halen uit deze aandachtspunten
door ons oprecht in berouw tot Allah te wenden,
door meer vergiffenis aan Allah te vragen,
door in het algemeen onze goede daden te vermeerderen
en eraan te denken dat we geduldig moeten zijn
en de beloning en vergiffenis van Allah moeten verwachten
wanneer we beproevingen moeten doorstaan.

Voor diegenen wiens ouders zijn heengegaan:
laat geen tijd meer voorbijgaan zonder oprecht
aan Allah om vergiffenis te vragen voor hen!

En Allah weet het best.

Bron: http://muslimmatters.org/2008/09/02/ramadan-reflections-a-daily-journey-through-the-quran-2/

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Ramadan en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.