De Sint? … Kan toch geen kwaad!

Bismillaahi Rahmaani Rahîm,
Alhamdulillaahi Rabbil ‘aalamîn
was-salaatu was-salaamu ‘alaa nabiyyinaa Muhammadin
wa ‘alaa ahlihi wa ashaabihi aj’ma’în amma’ ba’d.

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

As-salaam ‘alaykum warahmatullaahi wa barakaatuh beste broeder of zuster,

Het op Islamitische wijze opvoeden van onze kinderen is één van de belangrijkste taken die we als moslims hebben, en een taak die de grootste nauwkeurigheid vereist.

Allaah de Barmhartige heeft kinderen aan hun ouders toevertrouwd. De reinheid van hun harten is een uniek juweel. Hun harten zijn onschuldig en vrij van enig vooroordeel. Zij verlangen ernaar om indrukken op te doen en houden van alles wat we hen laten waarderen. Als ze gewend raken aan het goede en het leren herkennen, dan wordt het goede hun tweede natuur en verblijdt het hun leven, hier en in het hiernamaals inshaa’Allaah. De ouders delen dan mee in hun verdiensten, net als hun leraren en hun andere opvoeders.

Als hen echter het kwade wordt aangeleerd, en zij worden verwaarloosd, dan zullen ze ongelukkig worden en verloren gaan. Moge Allaah de Beschermer ons hiervoor behoeden, amîn. De opvoeders en de mensen die verantwoordelijk waren voor het kind, nemen daarmee deel aan het kwaad dat zij zullen bedrijven.

Allaah, de Verhevene, zegt hierover in de Edele Qur’aan (interpretatie van de betekenis):

O gelovigen! Beschermt uzelf en uw familie tegen een Vuur,
waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat…”
{Qs 66:6}

Helaas zien we dat steeds meer moslimkinderen uitkijken naar westerse feestdagen zoals sinterklaas, kerstmis etc. En veel moslimgezinnen doen hier helaas ook vrolijk aan mee. Het ontbreekt hen vaak aan de juiste kennis over hoe ze hier op een Islamitisch verantwoorde wijze mee om dienen te gaan. Omdat de sinterklaasgekte weer in het land is losgebarsten lijkt het ons van belang om het Islamitische verbod hierop puntsgewijs kenbaar te maken en dit toe te lichten.

Afgoderij

De totstandkoming van dit feest is gebaseerd op mythes van afgoderij die dateren uit de Germaanse oudheid, en die niet geaccepteerd kunnen worden door het gezonde verstand, laat staan door de moslim. Klik HIER voor meer informatie hierover.

Daarnaast is het een viering van de verjaardag van een “goedheiligman”. Deze “heilige” dichten ze ook nog eens een Eigenschap toe die alleen bij Allaah de Verhevene past. Zo wordt kinderen verteld over de alleswetende sinterklaas, die zelfs in Spanje nog weet wat ze allemaal voor stouts hebben gedaan. En op 5 december zal hij je voor je goede daden belonen en voor je slechte daden bestraffen. Maar meestal vergeeft hij je wel voor je slechte daden. Er is niemand die zich deze Eigenschap kan toe-eigenen, behalve Allaah.

Religieuze innovatie

Onze geliefde profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) zag eens dat de Ansaar een bepaalde dag vierden. Hij vroeg hen ernaar en kreeg te horen: “Dit is één van de twee dagen waarop we feest vierden in de tijd van jaahiliyya (de tijd van onwetendheid; vóórdat ze moslim waren) en daar zijn we mee doorgegaan.” Hij antwoordde: “Nee! Allaah heeft jullie twee betere dagen ervoor in de plaats gegeven: de dag van al-Fitr en de dag van al-Adhaa.” (Ahmad, An-Nasaa’)

Naast deze twee dagen hebben we ook nog de vrijdag – al-jumu´a – als dag van ´îd (feest). De profeet zei: “Dit is een dag die Allaah bepaald heeft als een ´îd voor de moslims.” (Ibn Maaja)

Uit deze twee ahaadîth leiden we af, dat de moslims drie feesten kennen met vaste data: Een wekelijkse ´îd elke vrijdag, en twee jaarlijkse feesten, al-Fitr en al-Adhaa. Daarnaast kennen we nog de ´Aqîqa en de Walîma, resp. het geboortefeest en het trouwfeest. Ook is duidelijk dat dit feesten zijn die Allaah de Barmhartige ons geschonken heeft.

Het is logisch dat de Islamitische feestdagen religieuze gebeurtenissen zijn, rijk aan inhoud en aan manieren om dichter tot Allaah de Verhevene te komen en om Zijn Tevredenheid te verdienen.

Alle feestdagen die afwijken van deze feestdagen zijn nieuwe en verzonnen innovaties die verworpen moeten worden. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft immers gezegd (interpretatie van de betekenis):

Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak (religie), het zal verworpen worden.” (Bukhaari & Muslim)

List & bedrog

Wat is het nut ervan om een klein kind op te zadelen met een leugen om hem vervolgens bang te maken door hem wijs te maken dat als ze zich niet goed gedragen dat ze anders verdwijnen in de zak naar Spanje? Wat is het nut om iemand een baard op te plakken en een ander zwart te verven en zich mallotig te laten gedragen? We kunnen zonder twijfel stellen dat liegen een van de slechtste karaktereigenschappen is waartegen alle godsdiensten en ethische systemen waarschuwen, en waarvan de mens zelfs van nature aanvoelt dat het fout is. Iedereen met een normaal besef van fatsoen en gezond verstand zou hetzelfde zeggen. En toch bedriegen ouders vrolijk hun kinderen om vooral maar te laten geloven dat de sint bestaat. Een paar jaar later zeggen ze dat het allemaal niet waar is. Nog weer later vertellen ze over Allaah de Alwetende, Degene Die altijd alles van je ziet en van je weet. Hij zal je voor je goede daden belonen en voor je slechte daden bestraffen. Maar als je het niet meer doet dan is Hij de Meest Vergevingsgezinde, Meest Barmhartige. En wat denken kinderen dan: “Nog een grapje van papa en mama om me lief te laten zijn?” En hier willen we dan aan meedoen?

Racisme

De rolverdeling tussen de blanke baas en zijn zwarte onderdanen roept onvermijdelijk associaties op met het slavernijverleden, waarbij de tot slaaf gemaakte Afrikaanse mens wereldwijd werd mishandeld, vernederd en uitgebuit. De figuur van Piet is nooit meer geweest dan een opeenhoping van racistische stereotypen; zwarte huid, kroeshaar, ringoorbellen, rode dikke lippen. Blijkbaar dacht men dat de knechtenrol meer voor zwarten is weggelegd dan voor de blanken. Zij zijn volgens de traditie namelijk lui, dom, kinderlijke wilden, slechts goed voor entertainment en uitsluitend anonieme bijfiguren in de levens van witte mensen. Een beeld uit de koloniale tijd van toen dat een uiting was van de opvatting dat het ‘blanke ras’ superieur is aan het ‘zwarte ras’. Dit feest heeft daarom flink bijgedragen aan de normalisering van racistische ideeën ten opzichte van mensen met een donkere huidskleur.

De liefhebbers van zwarte Piet gebruiken altijd de valse bewering dat hij zwart is geworden doordat hij door schoorstenen klautert. Wel vreemd natuurlijk dat hij daarbij ineens kroeshaar en dikke lippen krijgt. In de Engelstalige wereld kent men de figuur Santa Claus. Die wordt niet zwart wanneer hij door schoorstenen klautert.

In de Islam is het zo dat geen enkel ras superieur is aan een ander ras. Als we een tuin zien met verschillende bloemen dan waarderen we de schoonheid van het geheel. We hebben niets tegen de kleur van 1 enkele bloem omdat iedere bloem iets bijdraagt aan de schoonheid van de tuin. In een soortgelijke situatie kunnen we de wereld zien, als een tuin welke gedecoreerd is met mensen van verschillende huidskleuren.

Als resultaat van het volgen van deze leringen, zullen veel mensen in staat zijn om racisme te beëindigen in hun gedachten en daden. Vandaag de dag kun je nog steeds harmonie zien tussen mensen van verschillende rassen in de moskeeën van verschillende steden. Daar zul je mensen vinden van verschillende kleuren die samen, met gelijke status Allaah aanbidden. Rijk of arm, donker of blank, allemaal in 1 rij, zij aan zij in aanbidding. Er wordt geen speciale behandeling aan iemand gegeven gebaseerd op kleur of sociale status. Er is niet zoiets als een “donkere moskee” of een “blanke moskee”. De Islam is ver verwijderd van zulke destructieve concepten. Allaah de Rechtvaardige zegt namelijk in de Luisterrijke Qur’aan:

O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele onder jullie bij Allaah is degene met het meeste Godsvrucht. Voorwaar, Allaah is van alles op de hoogte, Alwetend.” {Qs 49:13}

Imitatie van de niet-moslims


De niet-moslims zijn misleid, hun wegen zijn gebaseerd op verkeerde, afwijkende visies op de samenleving, het universum en hun eigen bestaan. Dit weerspiegelt zich vaak in hun daden. Waarom zou iemand dit dus willen imiteren? Ze imiteren daden die tegen alle logica en intelligentie in gaan. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei hierover:

Jullie (moslims) zullen de volkeren die jullie voorgingen precies volgen; zelfs als ze het hol van een hagedis binnengaan, gaan jullie ze achterna.” (Bukhaarî & Muslim)

We kunnen wel zeggen, dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) met deze opmerking de spijker precies op zijn kop sloeg. Want wat is er onzinniger dan het hol van een hagedis in te lopen? Welke persoon die zijn verstand gebruikt, volgt een ander in zo iets onzinnigs? En toch is dat precies wat er gebeurt met het sinterklaasfeest. De Islam is niet gekomen om te volgen, maar om gevolgd te worden. Daarom dienen de moslims zoveel mogelijk afstand te nemen van de leefwijze van de niet-moslims en zij dienen zoveel mogelijk te identificeren met de leefwijze die de Islam hun voorschrijft opdat onze identiteit en waardigheid bewaard worden.

Deze houding van het niet imiteren van niet-moslims volgt naast de Edele Qur’aan ook uit de herhaaldelijke waarschuwingen van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Hij zei namelijk (interpretatie van de betekenis)

Wees verschillend van de joden en de christenen.” (Bukhaarî & Muslim)

Wees verschillend van de niet-moslims.” (Bukhaarî & Muslim)

Wie een volk imiteert, is één van hen.” (Ahmed)

Het verschijnsel van moslims die te maken hebben met de cultuur van niet-moslims en hun feesten is niet nieuw. De eerste generatie moslims waren ook bekend met het feit dat de niet-moslims hun eigen feesten hebben, en zij hadden een sterke mening hierover, o.a.:

´Abdullaah ibn ´Omar (moge Allaah tevreden met hem zijn) verklaarde:

Wie in het land van vreemdelingen verblijft en met hen hun feesten viert, en zich gedraagt zoals zij zich gedragen tot zijn dood, zal te midden van hen opgewekt worden op de Dag der Opstanding.” (Al-Bayhaqî)

Na dit verduidelijkt te hebben, kan iedere moslim concluderen dat het sinterklaas feest alles behalve een onschuldig kinderfeestje is. Het is dus verboden om iets van feestelijkheid te tonen zoals vreugde, blijheid of het aanbieden van geschenken en alles wat hierop lijkt, op deze “feestdag”. De niet-moslims zijn misleid, zoals bijvoorbeeld duidelijk uit deze traditie blijkt, en wie wil misleiding volgen, na eerst geleid te zijn?

Oplossing

Het is begrijpelijk dat een kind hiernaar uitkijkt, het is gezellig en de geschenken zijn ook welkom natuurlijk.

Maar wij als moslims kunnen ze hier alternatieven voor geven, en onze eigen Islamitische feestdagen net zo leuk of nog leuker maken. Dit versterkt de verbondenheid met de Islam en vergroot en versterkt de Islamitische identiteit. Maak dus een speciale dag van onze Islamitische feestdagen, en laten we concurreren met de feestdagen van de niet-moslims. Want we zien nu helaas dat moslim kinderen meer uitkijken naar deze feestdagen dan hun eigen Islamitische feestdagen.

Subhaanaka Allaahumma wa bih’amdik,
ash-hadu allaa illaaha illaa anta, astaghfiruka wa atûba ilayk.

Wa ‘alaykum as-salaam warahmatullaah,

Overgenomen met toestemming van Projectgroep Moslims in Dialoog

.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Muslim zijn is... en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.