Wat is dat, Jihad?

 

Islamitische Heilige Oorlog?
Muslims die Joden en Christenen vermoorden?

Dat is wat ons wordt verteld … door de Westerse media.
Maar wat is nu echt de waarheid achter dit woord “Jihad”?


JIHAD UITGELEGD

door Dr. Ami Ali, Ph.D. (moge Allah hem genadig zijn)

Taalkundig gezien betekent het Arabische woord “Jihad” moeite doen en streven, en het slaat op eender welke inspanning van eender wie. In die zin doet een student moeite en streeft hij ernaar een opleiding te voltooien en te slagen voor cursussen. Een werknemer streeft ernaar zijn/haar taak te vervullen en een goede relatie te onderhouden met zijn/haar werkgever. Een politicus probeert zijn populariteit (1) bij zijn kiezers te handhaven of te vergroten, enzovoort. De terminologie “moeite doen en streven” kan zowel door en voor Muslims als niet-Muslims worden gebruikt. Zo zegt Allah, de Ene en Enige Ware God, in de Quran:

En Wij hebben de mens bevolen goed te zijn voor zijn ouders.
Maar indien zij jou dwingen om deelgenoten toe te kennen aan Mij,
waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. (…)
(De Edele Quran 29:8 – en ook 31:15)

In de twee bovenstaande Quran-verzen zijn het niet-Muslim ouders die ernaar streven (Jahadaka) om hun Muslimkind terug te brengen naar hun eigen godsdienst.

In het Westen wordt “Jihad” in het algemeen vertaald als “Heilige Oorlog”, een woordgebruik dat door de media veralgemeend is. Volgens Islamitische onderrichtingen is het juist ONHEILIG om aan te sturen op oorlog of een oorlog te beginnen, maar er zijn oorlogen die niet kunnen worden vermeden en die gerechtvaardigd zijn. Als we de woorden “Heilige Oorlog” in het Arabisch vertalen, komen we bij “Harbun Muqaddasata” – en voor “de Heilige Oorlog” bij “Al Harbu Al Muqaddasatu”. We dagen elke onderzoeker of geleerde uit om de betekenis van “Jihad” als Heilige Oorlog te vinden in de Quran of in de authentieke verzamelingen van Ahadith, of in de vroegste Islamitische literatuur. Jammer genoeg vertalen ook sommige Muslim auteurs en vertalers van de Quran, Hadith en andere Islamitische literatuur, onder invloed van de eeuwenoude Westerse propaganda, de term “Jihad” als “Heilige Oorlog”. Dit kan te maken hebben met het feit dat Christenen de term “Heilige Oorlog” gebruiken om te verwijzen naar hun Kruistochten, zo’n duizend jaar geleden. Het Arabische woord voor “oorlog” in de Quran is echter “Harb” of “Qital”.

Voor Muslims wordt de term “Jihad” toegepast op alle vormen van STREVEN

En hij heeft mettertijd enkele bijzondere betekenissen ontwikkeld. De oorzaken voor die ontwikkeling liggen in de Quran (het Woord van God, geopenbaard aan de Profeet Muhammad, vrede en zegeningen over hem). De Quran en de Ahadith gebruiken het woord “Jihad” in verschillende omstandigheden, die we hieronder weergeven:

 1. De Schepper erkennen en Hem het meest beminnen.

Het ligt in de menselijke aard om dat wat hij met zijn eigen ogen ziet en met zijn eigen zinnen kan waarnemer meer te beminnen dan de ONZICHTBARE REALITEIT. De Schepper van het Universum en de Ene Unieke God is Allah. Hij is de Onzichtbare Realiteit die we neigen te negeren en niet te erkennen. De Quran richt zich tot hen die beweren gelovigen te zijn:

O jullie die geloven,
neemt jullie vaders en jullie broeders niet als leiders,
wanneer zij ongeloof verkiezen boven geloof.
En wie van jullie hen tot leiders maakt,
zij zijn degenen die de onrechtplegers zijn.
Zeg: ‘Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders
en jullie echtgenotes en jullie familie,
en de bezittingen die jullie verworven hebben
en de handel waarvan jullie verlies vrezen
en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn
dan Allah en Zijn Boodschapper en het strijden op Zijn Weg,
wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt.
En Allah leidt het zwaar zondige volk niet’.”
(De Edele Quran 9:23, 24)

Het is inderdaad een innerlijke strijd om Allah boven onze geliefden te plaatsen, boven ons bezit, onze wereldse ambities en onze eigen levens. Vooral voor een niet-Muslim die de Islam aanneemt, kan het een moeilijke strijd worden vanwege de tegenstand van de familie, vrienden en de samenleving.

 1. Weerstand bieden aan druk
  van ouders, vrienden en de maatschappij.

Eens iemand heeft beslist om de Schepper van het Universum boven al het andere te plaatsen, kan er enorme druk ontstaan. Het is niet gemakkelijk om weerstand te bieden aan die druk en om ernaar te STREVEN die toewijding en liefde voor Allah boven de rest vol te houden. Iemand die tot de Islam is toegetreden vanuit een andere godsdienst kan het onderwerp worden van druk om hem terug te brengen naar de godsdienst van zijn familie. We lezen in de Quran:

Gehoorzaam daarom de ongelovigen niet
en vecht tegen hen met een grote strijd.”
(De Edele Quran 25:52)

 1. Standvastig op het Rechte Pad blijven

Allah zegt in de Quran:

En streeft naar Allah volgens het streven waar Hij recht op heeft.
Hij heeft jullie uitgekozen en Hij heeft het jullie
in de godsdienst niet moeilijk gemaakt. (…)”
(De Edele Quran 22:78)

En wie (voor Allah) strijdt, strijdt slechts voor zichzelf.
Voorwaar, Allah is zeker vrij van de behoeften van de werelden.”
(De Edele Quran 29:6)

Wat degenen betreft die moeite doen en ernaar streven om als echte Muslims te leven en wiens leven moeilijk wordt gemaakt door de vervolging van hun tegenstanders, die krijgen de raad om te verhuizen naar een vrediger en meer verdraagzaam land en daar hun streven voor de Zaak van Allah verder te zetten. Allah zegt in de Quran:

Voorwaar, (tot) degenen waarvan
de zielen door de Engelen worden meegenomen,
en die onrechtvaardig waren, zeggen zij:
‘In wat voor toestand waren jullie (toen jullie stierven)?’
Zij zeggen: ‘Wij waren de onderdrukten op aarde.’
Zij (de Engelen) zeggen:
‘Was de aarde van Allah niet (zo) uitgestrekt
dat jullie daarop hadden kunnen uitwijken?’ “
(De Edele Quran 4:97)

Voorwaar, degenen die geloven
en degenen die uitgeweken zijn
en degenen die strijden op de Weg van Allah,
zij zijn degenen die hopen
op de Barmhartigheid van Allah. (…)“
(De Edele Quran 2:218)

Allah stelt het geloof en de standvastigheid van de gelovigen op de proef:

Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen zouden gaan
zonder dat Allah degenen die vochten gekend doet worden
en de geduldigen gekend doet worden?”
(De Edele Quran 3:142)

En Wij zullen jullie zeker beproeven
met iets van vrees, honger,
vermindering van bezittingen, levens en vruchten.
Maar geef verheugende tijdingen aan de geduldigen.”
(De Edele Quran 2:155)

We zien dat de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) en zijn sociaal en economisch geboycot werden gedurende drie jaar, om hem te dwingen op te houden met zijn boodschap en om tot een compromis te komen met de heidenen. Maar hij bood weerstand en bereikte een morele overwinning (2).

 1. Ernaar streven goede daden te verrichten.

Allah verkondigt in de Quran:

En degenen die omwille van Ons streven,
die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen.
En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners.”
(De Edele Quran 29:69)

Als we worden geconfronteerd met twee tegenstrijdige belangen, dan is het Jihad om de juiste keuze te maken, zoals met het voorbeeld uit de volgende Hadith:

“Aicha, de vrouw van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) vroeg: ‘O Boodschapper van Allah, we beschouwen Jihad als de beste van alle daden. Horen we daar dan niet aan mee te doen?’ Hij antwoordde: ‘Maar de beste Jihad is een perfecte Hajj (bedevaart naar Mekka)’.” (Sahih Al Bukhari #22784)

Bij een andere gelegenheid vroeg een man aan de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem): “Moet ik de Jihad vervoegen?” Hij vroeg: “Heb je ouders?” Da man zei: “Ja!” De Profeet (vrede en zegeningen over hem) zei: “Voor dan je strijd door hen te dienen!” (Sahih Al Bukhari #5972)

Nog een andere man vroeg de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem): “Welke vorm van Jihad is beter?” Hij antwoordde: “Een woord van waarheid tegenover een verdrukkende heerser!” (Sunan Al Nasa’i #4209)

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: “… de MUJAHID (degene die de Jihad voert) is hij die STREEFT tegen zichzelf omwille van Allah. En de MUHAJIR (degene die uitwijkt) is hij die slechte daden en zonden opgeeft.” (Sahih bin Hibban #4862)

 1. Moedig en standvastig zijn in het verkondigen
  van de Boodschap van de Islam

De Quran vertelt over de ervaringen van een groot aantal Profeten en goede mensen die zwaar hebben geleden toen ze probeerden de Boodschap van Allah aan de mensheid te verkondigen. Voor voorbeelden, zie de Edele Quran: 26:1-190, 36:13-32. In de Quran looft Allah in het bijzonder degenen die ernaar streven Zijn Boodschap over te brengen:

En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah
en die goede werken verricht, en die zegt:
‘Voorwaar, ik behoor tot de Moslims’?”
(De Edele Quran 41:33)

Onder zware omstandigheden vereist het grote moed om Muslim te blijven, om jezelf een Muslim te noemen en anderen tot de Islam op te roepen. We lezen in de Quran:

Voorwaar, de gelovigen zijn slechts diegenen
die in Allah en Zijn Boodschapper geloven,
die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen
en hun levens strijden op de Weg van Allah.
Zij zijn de waarachtigen.”
(De Edele Quran 49:15)

 1. De Islam en de samenleving verdedigen

Allah verklaart in de Quran:

Toestemming (om te vechten) is gegeven
aan degenen die bevochten worden,
omdat zij met onrecht behandeld worden.
En voorwaar, Allah is zeker bij machte hen te helpen.
(Zij zijn) degenen die zonder recht zijn verdreven uit hun huizen,
alleen maar omdat zij zeiden: “Onze Heer is Allah.” (…)”
(De Edele Quran 22:39-40)

De Quran staat het vechten toe om de godsdienst van de Islam en de Muslims te verdedigen. Deze toelating omvat het vechten uit zelfverdediging en voor de bescherming van familie en eigendom. De eerste Muslims hebben veel veldslagen gevoerd tegen hun vijanden, onder leiding van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) of zijn vertegenwoordigers. Bijvoorbeeld toen de heidenen van de Quraysh strijdkrachten verzamelden tegen Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem), streden de Muslims om hun geloof en hun gemeenschap te verdedigen (3). De Quran voegt hieraan toe:

En strijd op de Weg van Allah tegen degenen
die tegen jullie strijden en overtreed niet.
Voorwaar, Allah heeft de overtreders niet lief.” …
“En bestrijd hen tot er geen Fitnah (meer) is
en de godsdienst aan Allah behoort.
Maar als zij dan ophouden, dan is er geen vijandschap,
behalve tegen de onrechtplegers.”
(De Edele Quran 2:190, 193)

 1. Bondgenoten helpen, ook als ze geen Muslim zijn

In de latere periode van het leven van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) werd de stam van de Banu Khuza’ah zijn bondgenoot. Ze leefden vlakbij Mekka, dat onder de heerschappij viel van de heidense Quraysh, de stam van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) zelf. De stam van Banu Bakr, een bondgenoot van de Quraysh, viel met de hulp van enkele Quraysh, de Banu Khuza’ah aan. Die deden beroep op hun verbond en eisten dat Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) hen zou komen helpen en de Quraysh zou straffen. De Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) startte een campagne tegen de Quraysh van Mekka, die leidde tot de verovering van Mekka, zonder ook maar enig gevecht (4).

 1. Degenen die zich verraderlijk gedragen verbannen

Allah draagt de Muslims in de Quran op:

En als jij verraad vreest van een volk,
hef het (verbond) dan met wederzijdse duidelijkheid op.
Voorwaar, Allah houdt niet van de verraders.”
(De Edele Quran 8:58)

Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft een aantal gewapende veldtochten ondernomen om verraders hun macht en hun onderkomen te ontnemen. Hij had met verschillende Joodse stammen een verbond aangegaan, maar enkele van hen bleken verraders te zijn. Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) zette campagnes tegen deze stammen op, versloeg hen en verbande hen uit Medina en de omgeving ervan (5).

 1. Verdedigen door preventieve aanvallen

Het is inderdaad moeilijk mensen te mobiliseren om ten strijde te trekken wanneer ze geen indringers in hun territorium zien. Degenen die echter de verantwoordelijkheid dragen zien echter gevaren aankomen en moeten leiding geven. De Boodschapper van Allah, Muhammad (vrede en zegeningen over hem), had de verantwoordelijkheid o zijn volk en de godsdienst die hij in Arabië had gevestigd te beschermen. Wanneer hij dus informatie kreeg over vijanden die zich nabij de grenzen groepeerden, voerde hij aanvallen uit voorzorg uit, brak zo hun macht en verspreidde ze (6). Allah heeft in de Quran de Muslims bevolen:

De strijd is jullie verplicht,
terwijl jullie er een afkeer van hebben.
Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben,
terwijl het goed is voor jullie.
En het kan zijn dat jullie van iets houden,
terwijl het slecht is voor jullie.
En Allah weet, terwijl jullie niet weten.“
(De Edele Quran 2:216)

 1. De vrijheid verwerven om mensen te informeren,
  te onderrichtenen hen de Boodschap van de Islam
  in een open en vrije omgeving te verkondigen

Allah verkondigt in de Quran:

Zij vragen jou over de strijd in de Gewijde maanden.
Zeg (O Moehammad): “De strijd daarin is een grote zonde.
En het afhouden van het Pad van Allah en ongeloof aan Hem
en het versperren van de toegang tot de Masdjid al Harãm
(de Gewijde Moskee te Mekkah) en het verdrijven
van de bewoners er omheen, (dit alles) is nog erger bij Allah.
En Fitnah (hier: afgoderij) is erger dan het doden.

En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden
totdat zij jullie van jullie godsdienst hebben afgebracht
en afvalligen hebben gemaakt, als zij daartoe in staat zouden zijn. (…)
(De Edele Quran 2:217)

En (zij zijn) degenen die, als onrecht hen treft, zich verdedigen.”
(De Edele Quran 42:39)

Om die vrijheid te verwerven heeft de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) gezegd: “STREEF (JAHIDU) tegen de ongelovigen met uw handen en tongen.”
(Sahih Ibn Hibban #4708)

Het leven van de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) was vervuld van STREVEN om de vrijheid te verwerven waarmee hij de mensen kon inlichten en de Boodschap van de Islam kon overbrengen. Tijdens zijn verblijf in Mekka gebruikte hij geweldloze middelen, en na de vestiging van zijn regering in Medina, met de toelating van Allah, gebruikte hij het gewapende streven tegen zijn vijanden telkens hij zag dat het onvermijdelijk was.

 1. Mensen bevrijden van tirannie

Allah vermaant de Muslims in de Quran:

En waarom zouden jullie niet vechten op de Weg van Allah
(ter verdediging) van de onderdrukten van de mannen
en de vrouwen en de kinderen, degenen die zeggen:
‘Onze Heer, haal ons weg uit deze stad,
waar de mensen onrecht plegen
en breng ons van Uw Zijde een beschermer
en breng ons van Uw Zijde een helper!’ “
(De Edele Quran 4:75)

De opdracht van de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) bestond eruit de mensen te bevrijden van tirannie en uitbuiting door onderdrukkende systemen. Eens ze vrij waren, waren individuen in de samenleving vrij om te kiezen voor de Islam of niet. De opvolgers Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) volgden in zijn voetspoor en schoten verdrukte mensen te hulp. Een voorbeeld: nadat het verdrukte volk van Spain herhaaldelijk de Muslims om hulp had gevraagd, werd Spanje door de Muslim strijdkrachten bevrijd en werden de tirannieke heersers verdreven. Er is gerapporteerd dat, na de verovering door de Muslims van Syrië en Irak, de Christelijke bevolking van Hims aan de Muslims heeft gezegd:

“We hebben jullie heerschappij en rechtspraak liever dan de toestand van verdrukking en tirannie waaronder we hebben geleefd.” (7)
De verslagen heersers van Syrië waren Roomse Christenen, en Irak werd bestuurd door Zoroastraanse Perzen.

WAT MOETEN MUSLIMS DOEN
WANNEER ZE DE OVERWINNING BEHALEN?

Muslims moeten de tirannie, het verraad , de dweepzucht en onwetendheid verdrijven en ze vervangen door rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. We moeten waarheidsgetrouwe kennis verstrekken en de mensen bevrijden uit de slavernij van het “partners toekennen” (SHIRK, veelgodendom), van vooroordelen, bijgeloof en mythologie. Muslims bannen immoraliteit, angst, misdaad en uitbuiting en vervangen die door een goddelijke moraliteit, door vrede en onderricht. De Quran verkondigt:

Voorwaar, Allah gebiedt jullie de toevertrouwde (zaken)
aan haar eigenaren te geven, en wanneer jullie
tussen de mensen oordelen, oordeel dan met rechtvaardigheid.
Voorwaar, Allah onderwijst jullie hiermee op de beste wijze.
Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziend.”
(De Edele Quran 4:58)

O jullie die geloven! Weest standvastig voor Allah
als rechtvaardige getuigen.
En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen
niet rechtvaardig te wezen.
Weest rechtvaardig, dat is het dichtst bij Taqwa.
En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.“
(De Edele Quran 5:8)

En onder hen die Wij hebben geschapen bevindt zich
een gemeenschap die leidt volgens de Waarheid.
En daarmee handelen zij rechtvaardig.”
(De Edele Quran 7:181)

Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede
en het geven aan de verwanten.
En Hij verbiedt de zedeloosheid
en het verwerpelijke en de opstandigheid.
Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.”
(De Edele Quran 16:90)

(Zij zijn) degenen die, als Wij hen macht geven op aarde,
de Salaat onderhouden en de Zakaat betalen
en het goede bevelen en het verwerpelijke verbieden.
En het einde van alle zaken rust bij Allah.“

(De Edele Quran 22:41)

WERD DE ISLAM VERSPREID MET GEWELD?
MET ZWAARDEN OF GEWEREN?

Het ondubbelzinnige en nadrukkelijke antwoord is NEEN!
De Quran verkondigt:

Er is geen dwang in de godsdienst.
Waarlijk, de rechte Leiding is
duidelijk onderscheiden van de dwaling. (…)”
(De Edele Quran 2:256)

Dit is een goede studie over de verspreiding van de Islam, van de hand van een Christen missionaris, T.W. Arnold:

“… van een georganiseerde poging om de Islam aan een niet-Muslim bevolking op te dringen, of van een systematische vervolging die bedoeld is om de Christelijke godsdienst uit te roeien horen we niets. Hadden de Kaliefen ervoor gekozen een van deze koersen te varen, dan hadden ze de hele Christenheid even makkelijk kunnen van de kaart vegen als Ferdinand en Isabella de Islam uit Spanje hebben verdreven, of Louis XIV het Protestantisme strafbaar maakte in Frankrijk of de Joden 350 jaar lang uit Engeland werden geweerd. De Oosters Kerken van Azië waren volledig afgesneden van de communio met de rest van het Christendom, waar je trouwens niemand kon vinden die ook maar een vinger zou uitsteken om hen te helpen, aangezien ze als ketters werden beschouwd. Zo wordt het overleven van die Kerken tot op vandaag een sterk bewijs voor de over het algemeen tolerante houding van de Mohammedaanse (sic) regeringen tegenover hen.” (8)

De Islam onderricht niet, en de Muslims verlangen het ook niet, dat mensen zich bekeren uit angst, uit winstbejag, voor een huwelijk of onder welke andere vorm van dwang dan ook.


TOT BESLUIT

In de Islam staat “Jihad” voor
het STREVEN OP DE WEG VAN ALLAH,
met de pen, de tong, de hand, via media en –
als het niet kan worden vermeden – met de wapens.
Jihad houdt in de Islam echter niet in dat men streeft
voor individuele of nationale macht,
dominantie, eer, rijkdom, prestige of trots.

Rererenties:
[1). Om het lezen te vergemakkelijken worden doorheen de tekst mannelijke voornaamwoorden gebruikt. Daarmee wordt niet de uitsluiting van de vrouwen bedoeld.
[2). Haykal, M. H., THE LIFE OF MUHAMMAD, Tr. Isma’il R. Faruqi, American Trust Publications, 1976, pag. 132.
[3). Haykal, pag. 216, 242, 299 en 414 for de veldslagen bij achtereenvolgens Badr, Uhud, Al-Khandaq en Hunayn.
[4). Haykal, pag. 395 voor de verovering van Mekka.
[5). Haykal, pag. 245, 277, 311 en 326 voor de veldtochten tegen de stammen van achtereenvolgens Banu Qaynuqa’, Banu Al-Nadir, Banu Quraydhah en Banu Lihyan.
Zie ook pag. voor de Slag bij Dhat Al-Riqa’.
[6). Haykal, pag 284, 327, 366, 387, 393, 443 en 515 voor achtereenvolgens de Slagen bij Dawmat Al-Jandal, Banu Al-Mustaliq, Khaybar, Mu’tah, Dhat Al-Salasil, Tabuk en de Veldtocht vanUsamah Ibn Zaid.
[7). Hitti, Philip K., HISTORY OF THE ARABS, St. Martin’s Press, New York, 1970, p. 153.
[8). Arnold, Sir Thomas W. THE PREACHING OF ISLAM, A HISTORY OF THE PROPAGATION OF THE MUSLIM FAITH, Westminister A. Constable & Co., London, 1896, p. 80.

bron: http://www.aboutjihad.com/jihad/jihad_explained.php

 

 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Foei Islam ? en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.