De Hidjaab (sluier)… een symbool van onderdrukking

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

 

Vraag: Waarom verlaagt de Islam de vrouw

door haar achter een sluier te houden?

 

De status van de vrouw in de Islam is meestal het doelwit van aanvallen van de seculiere media. De Hidjaab, ofwel de islamitische kledingstijl, wordt door velen gebruikt als een voorbeeld voor de ‘onderworpenheid’ van de vrouw onder de islamitische wetgeving. Laten we eerst, voordat we de redenering analyseren achter de Hidjaab die door de religie werd opgedragen, de status van de vrouw in de samenlevingen voor de komst van de Islam bestuderen.

1. In het verleden werden vrouwen verlaagd tot lustobjecten

De volgende voorbeelden uit de geschiedenis illustreren het feit dat de status van de vrouw in eerdere beschavingen heel laag was, zo erg zelfs dat hen hun waardigheid als mens werd ontzegd.

A. de Babylonische beschaving:

Onder de Babylonische wetgeving werden de vrouwen vernederd en alle rechten werden hen ontzegd. Als een man een vrouw vermoordde, dan werd zijn vrouw om het leven gebracht uit weerwraak, in plaats van de man te straffen.

B. de Griekse beschaving:

De Griekse beschaving wordt beschouwd als de meest glorieuze van alle oude beschavingen. Onder dit erg ‘glorieuze’ systeem werden vrouwen beroofd van alle rechten en er werd op hen neergekeken. In de Griekse mythologie is een ‘denkbeeldige vrouw’, genaamd ‘Pandora’, de oorzaak voor het ongeluk van de mens. De Grieken beschouwden de vrouw als niet-menselijk en ondergeschikt aan de man. Ofschoon de kuisheid van de vrouwen aanvankelijk geliefd was en de vrouwen in hoge achting werden gehouden, werden de Grieken later overstelpt door hun ego en seksuele verdorvenheden. Prostitutie werd een normale gewoonte bij alle klassen van de Griekse samenleving.

C. de Romeinse beschaving:

Toen de Romeinse beschaving zich op het toppunt van haar ‘glorie’ bevond, had de man zelfs het recht om het leven van zijn eigen vrouw te nemen. Prostitutie en naaktheid waren gewoon onder de Romeinen.

D. de Egyptische beschaving:

De Egyptenaren beschouwden de vrouw als een kwaad en als een teken van de duivel.

E. Pre-islamitisch Arabië:

Voordat de Islam zich verspreidde in Arabië, keken de Arabieren neer op de vrouwen en wanneer een vrouwelijk kind werd geboren, werd het meestal levend begraven.

 

2. De Islam heeft de vrouw verheven

De Islam verhief de status van de vrouw 1400 jaar geleden en schonk haar haar juiste rechten. De Islam verwacht van de vrouw dat zij haar status behoudt.

* De Hidjaab voor mannen:

De mensen discussiëren meestal alleen over de Hidjaab in de context van de vrouw. Echter, in de Glorieuze Quran noemt Allah, de Verhevene, eerst de Hidjaab voor de mannen voordat Hij de Hidjaab voor de vrouwen vermeldt. De Quran vermeldt in Soerah an-Noer:

“Zeg (O Muhammad) tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven.”

Van zodra een man naar een vrouw kijkt en er een brutale of schaamteloze gedachte in zijn hoofd opkomt, dient hij zijn blik neer te slaan.

* De Hidjaab voor vrouwen:

Het vers erna in Soerah an-Noer zegt:

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En laten zij hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen…”

 

3. De zes criteria waaraan een Hidjaab moet voldoen

Volgens de Quran en de Soennah zijn er voornamelijk zes criteria waaraan een correcte Hidjaab moet voldoen.

1. De omvang.

Het eerste criterium is de omvang van het lichaam die bedekt dient te worden. Dit verschilt van man tot vrouw. Bij de man is het verplicht dat ten minste het gedeelte tussen de navel en de knieën bedekt wordt. Voor de vrouw is het verplicht dat het hele lichaam bedekt wordt, op het gezicht en de handen, tot aan de polsen, na.

De overige vijf criteria gelden voor zowel de mannen als de vrouwen.

2. De kleding die gedragen wordt, dient wijd te zijn zodat het figuur niet zichtbaar wordt.

3. De kleding die gedragen wordt, dient niet transparant te zijn waardoor het mogelijk is om erdoorheen het lichaam/ de lichaamsvorm te zien.

4. De kleding die gedragen wordt, dient niet zo aantrekkelijk zijn dat het de andere sekse aantrekt.

5. De kleding die gedragen wordt, mag niet lijken op de kleding van de andere sekse.

6. De kleding die gedragen wordt, mag niet lijken op de kleding van de ongelovigen, d.w.z. kleding die typisch voor de ongelovigen is.

4. De Hidjaab houdt gedrag in naast andere zaken

De complete Hidjaab houdt, naast de zes criteria voor de kleding, ook het morele gedrag, de houding en de intentie van het individu in. Een persoon die enkel de criteria van de Hidjaab van de kleding nakomt, observeert de Hidjaab in een beperkte zin. De Hidjaab van de kleding dient gepaard te gaan met de Hidjaab van de ogen, de Hidjaab van het hart, de Hidjaab van de gedachten en de Hidjaab van de intentie. Dit omvat tevens de manier waarop een persoon loopt, waarop een persoon praat, waarop een persoon zich gedraagt, etc.

5. De Hidjaab voorkomt overlast

De reden waarom de Hidjaab is voorgeschreven voor vrouwen, wordt in de Quran genoemd in de volgende verzen van Soerah al-Ahzaab:

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilbaab) over zich heen laten hangen. Zodoende is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastiggevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (De Edele Quran 33:59)

De Quran zegt dat de Hidjaab voor de vrouwen werd voorgeschreven opdat zij worden herkend als eerbare vrouwen. Dit zal ook voorkomen dat zij worden lastiggevallen.

6. Voorbeeld van de tweelingzussen (*)

Stel je voor dat twee zussen, die tweelingen zijn en allebei even mooi, op straat lopen. Eén van deze zussen is gehuld in een islamitische Hidjaab, d.w.z. het hele lichaam is bedekt, behalve het gezicht en de handen tot aan de polsen. De andere zus draagt westerse kleding, een minirok of een korte broek. Op de hoek van de straat staat een schurk die aan het wachten is op een ‘vangst’, om een meisje lastig te vallen. Wie zal hij lastigvallen? Het meisje dat de islamitische Hidjaab draagt of het meisje dat de minirok of korte broek draagt? Vanzelfsprekend zal hij het meisje lastigvallen dat de minirok of korte broek draagt. Zulke kledingstijlen zijn een indirecte uitnodiging voor het andere geslacht. De Quran zegt terecht dat de Hidjaab voorkomt dat de vrouwen worden lastiggevallen.

7. De doodstraf voor verkrachters

Als een man schuldig is aan het verkrachten van een vrouw, wordt er volgens de islamitische wetgeving de doodstraf over hem uitgesproken. Velen zijn verbaasd over dit ‘hardvochtige’ vonnis. Sommigen zeggen zelfs dat de Islam een meedogenloze en barbaarse religie is! Ik heb een simpele vraag gesteld aan honderden mannen die geen Muslim waren: “Stel je voor, moge de Almachtige God het verhoeden, dat iemand jouw vrouw, jouw moeder of jouw zus verkracht. Jij mag de rechter zijn en de verkrachter wordt voor jou gebracht. Wat voor straf zou jij hem geven?” Eenieder van de mannen zei hierop dat hij hem zou doden. Sommigen gingen zelfs zo ver dat zij zeiden dat zij hem zouden doodmartelen! Aan diegenen vraag ik: als iemand jouw vrouw of jouw moeder verkracht, dan zou je hem tot de dood brengen. Maar als dezelfde misdaad verricht wordt bij iemand anders’ vrouw of dochter, dan zeg jij dat de doodstraf barbaars is. Waarom meten met twee maten?

8. De westerse samenleving beweert ten onrechte de vrouw te hebben verheven 

De westerse praat over de liberalisatie van de vrouw is niets meer dan een vermomde vorm van uitbuiting van haar lichaam, vernedering van haar ziel en beroving van haar eer. De westerse samenleving beweert de vrouw te hebben ‘verheven’. De waarheid is echter dat zij de vrouwen heeft verlaagd tot de status van bijwijven, minnaressen en vlinders van de samenleving, die louter middelen zijn in de handen van plezierzoekers en sekshandelaren, verborgen achter een kleurrijk scherm van ‘kunst’ en ‘cultuur’.

9. De Verenigde Staten hebben één van de hoogste aantallen verkrachtingen

De Verenigde Staten worden beschouwd als één van de meest moderne landen in de wereld. Ze hebben echter ook één van de hoogste aantallen verkrachtingen van alle landen ter wereld. Volgens een FBI-rapport vonden er in het jaar 1990 dagelijks gemiddeld 1.756 verkrachtingen plaats in de Verenigde Staten alleen. Een ander verslag meldde later dat elke dag gemiddeld 1.900 verkrachtingen in de Verenigde Staten worden gepleegd. Het jaartal werd niet vermeld, misschien was het 1992 of 1993. Wellicht dat de Amerikanen de daaropvolgende jaren ‘moediger’ werden.

Beeld je een scenario in waarbij de Hidjaab in Amerika wordt nageleefd. Telkens wanneer een man een vrouw aankijkt en een brutale en schaamteloze gedachte in zijn hoofd opkomt, slaat hij zijn ogen neer. Elke vrouw draagt de islamitische Hidjaab, wat inhoudt dat haar gehele lichaam bedekt is op haar gezicht en handen tot aan de polsen na. Als een man vervolgens een verkrachting pleegt, wordt hem de doodstraf toebedeeld. Ik vraag jou: in zo’n scenario, zal het aantal verkrachtingen in Amerika lager worden, hetzelfde blijven of hoger worden?


10. Het naleven van de islamitische wetgeving zal het aantal verkrachtingen verminderen

Vanzelfsprekend zullen de positieve resultaten onvermijdelijk zijn zodra men de islamitische wetgeving naleeft. Wanneer de islamitische wetgeving in welk deel van de wereld dan ook wordt ingevoerd, of het nu in Amerika of in Europa is, dan zal de samenleving rustiger kunnen ademen. De Hidjaab verlaagt de vrouw niet, maar verheft de vrouw en beschermt haar zedigheid en kuisheid.

Bron : islamhouse.com – islam voor iedereen!
http://www.islamhouse.com/p/252749
Bron hiervoor was: soennah.com – revisie voor publicatie op islamhouse door Aboe Abdelilah Al-belgikie  – Bewerkt voor publicatie hier door Mariaminslam
(*)   Over dit onderdeel van het artikel heb ik een reactie gekregen, die misschien ook bij jou opkomt:
“Geef je dan de schuld aan vrouwen die werden verkracht?”
Zoals een goed verstaander van deze blog al weet, zijn dit eerst en vooral niet MIJN artikels maar vertalingen. Met andere woorden: dit zijn de visie en de formulering van de auteur – en ik vertaal het artikel vanwege zijn infomatieve waarde. Maar ik heb het inderdaad vertaald en hier gepubliceerd, dus ja, ik deel in de verantwoordelijkheid voor het feit dat je dit leest…
Trouwens, ik had even dezelfde reflex en heb zelfs even overwogen dat deel van het artikel dan ook niet te publiceren. Daarmee zou ik echter het werk van de auteur hebben gewijzigd, en dat recht heb ik niet. Het klinkt inderdaad nogal cru, dat voorbeeld, tot je het plaatst in de context van andere misdaden. Enkele voorbeelden:
– De eerste keer, voor zover ik me herinner, dat de politie een preventieve bewustmakingscampagne voerde, ging het over diefstallen uit auto’s. In “de goede oude tijd” lieten chauffeurs hun wagen vaak onafgesloten achter, wat mettertijd uiteraard ook de grijpgrage types niet ontging. Daarom besloot de politie de mensen op het risico te wijzen: je vond ineens een briefje IN je wagen, jawel binnenin op het dashboard, met een waarschuwing over het risico en de raad de wagen af te sluiten en geen waardevolle voorwerpen zichtbaar in de wagen achter te laten. Logisch – en ik denk niet dat er nog veel mensen zijn die deze raad niét opvolgen.
– Bijna elke zomer krijg je ook wel een folder in de bus over het risico wanneer je op vakantie gaat: zorg voor een degelijk slot, laat iemand de brievenbus leegmaken, doe de rolluiken niet helemaal dicht, laat je ladder niet rondslingeren (nuttig materiaal voor dieven) en laat ook geen ramen openstaan… Kortom: zorg dat je huis er niet verlaten uitziet, want dat trekt dieven aan. Ik herinner me zelfs een folder waarop de vergelijking werd gemaakt tussen twee huizen en de ‘boodschap’ die ze aan potentiële inbrekers geven – zoals met de tweelingzussen…
– Verzekeraars weigeren in veel gevallen een verzekering tegen diefstal voor een wagen of zelfs  een huis als er geen degelijk alarm is geïnstalleerd. Hun boodschap: doe zelf eerst moeite om de dieven op een afstand te houden en als je dàn slachtoffer wordt, dan staan we je bij.
Niemand die zegt: Beweer je nu dat het MIJN schuld is als ik word bestolen?!
Uiteraard geven die voorzorgsmaatregelen geen 100% garantie dat je niet toch wordt bestolen … maar je hebt gedaan wat je kon om de dader op afstand te houden. Het gezegde “De gelegenheid maakt de dief” doet niets af van de schuld van de dief, maar geeft zijn kandidaat-slachtoffer de raad en de kans het risico te beperken.
Kijken we nu terug naar het voorbeeld van de tweelingzussen:
Het is gewoon goede raad!
Door ons Westerse (voor)oordeel tegen en onze allergie voor religieuze (en vooral Islamitische) voorschriften, reageren we echter meteen geprikkeld, in plaats van de logica ervan te zoeken en te erkennen… Gek toch dat men, als het over de Islam gaat, ineens niet meer diezelfde logica kan gebruiken als bij de niet-religieuze adviezen voor een andere vorm gevaar…
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Foei Islam ? en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.