Eid al Fitr – wat vieren we?

Dit is de Khutbah die broeder Nouman Ali Khan vorig jaar gaf
op Eid al Fitr in Birdville (beginpunt : minuut 01:50)

Insha Allah wil ik in deze weinige minuten (5, 7 of iets meer) een aandachtspunt delen dat eigenlijk vooral voor mezelf is bedoeld en voor mijn eigen familie – en evengoed toepasselijk voor jullie en jullie eigen families.

Het eerste en belangrijkste doel van deze Khutbah is dat we er onszelf aan herinneren waarom het is dat we vieren. Allah, azza wadjal, heeft ons deze maand gegeven als een gelegenheid om vergiffenis te verdienen. Met een schone lei beginnen! Alle gegevens van het verleden zijn verdwenen! Lees verder

Geplaatst in Ramadan | Tags: , , , , , , , , ,

WELKOM!

 

   

Assalamu alykum!

Allicht ben jij al even geschokt als je omgeving
door wat er op dit moment
in Syrië gebeurt “in naam van Allah”.

Heb jij ook geprobeerd je protest te laten horen zonder dat je schrijfsel op het forum waar je reageerde ook effectief werd gepubliceerd? De zogenaamde Kalief ginder heeft de Moslims opgeroepen om hem te volgen OF hem te zeggen waarom we dat niet doen, om hem terecht te wijzen. Alleen… Hoe? 

Het duurde te lang voor de Moslim Executieve in België luidop afstand nam van die bende moordenaars. Alhamdolillah heeft ze dat uiteindelijk toch gedaan, samen met de vertegenwoordigers van de andere godsdiensten in dit land. Het TVnieuws van de VRT heeft op 29 augustus de moed gehad een stem te geven aan de modale Moslims in Vlaanderen om duidelijk te maken dat de sympathisanten van de IS (Islamitische Staat) een MINDERHEID zijn en dat hun daden niets te maken hebben met de leer van de Islam:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

Al kunnen we de “IS” niet rechtstreeks aanspreken, het is onze plicht om niet alleen zo ruim mogelijk te laten horen dat we afstand nemen van deze vreselijke terreurgroep, die meer schade berokkent aan de Islam dan aan de vijanden van de Islam. Meer dan dat moeten we ervoor zorgen dat de mensen ons niet alleen maar op ons woord moeten geloven. We moeten hen tonen dat de Islam iets helemaal anders is. We moeten laten ZIEN dat Moslims, omwille van hun geloof, in opdracht van hun Quran, fijne medemensen zijn, zorgzaam, eerlijk… 


Daarom moeten we ons Boek
opnieuw/beter leren kennen

en er ons leven door laten vormen!


Niet aan de hand van handig door terroristen of Islamhaters geselecteerde artikels, maar met de hulp van mensen die ons vertrouwd maken met de taal van de Quran, met de schoonheid en diepgang van die teksten, met de context van die enkele harde teksten waar zo vaak misbruik wordt gemaakt. Op Bayyinah.com vind je besprekingen van de hele Quran, vers per vers. Korte overwegingen vind je in de Ramadanbijdragen (Parels uit de Quran) van Nouman Ali Khan aan Quranweekly – zie hieronder. En insh’Allah raak je ook (opnieuw) gemotiveerd aan de hand van de andere vertaalde artikelen op deze site.

Laten we bidden om leiding voor de naïeve mensen
die zich met goede bedoelingen hebben laten misleiden.

Laten we bidden om de bekering
van de criminelen die dit lijden veroorzaken.

Laten we bidden voor mekaar, dat we door ons gedrag
tegenwicht bieden en de Islam aan onze omgeving presenteren
zoals ze door Allah en Zijn Profeet (vrede en zegeningen over hem) is bedoeld. 

 

Gebruik de link naar die korte interviews in je mails aan kennissen en vrienden. Het feit dat niet WIJ, maar de journalistiek zèlf, de afkeer van “de Moslims” voor IS toont, kan voor sommigen van doorslaggevend belang zijn om je ook eindelijk te geloven. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/MV_140829_moslims_IS?playlist=7.39637

 

Pareltjes van 2013
vertalingen: https://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames:
http://www.quranweekly.com/quranic-gems-2013/

Pareltjes van 2014
vertalingen starten op https://mariaminislam.wordpress.com/page/3/?s=pareltjes
Engelstalige opnames: http://www.quranweekly.com/2014/

 

 

Ik hoop en bid dat iets van wat je hier vindt
je van nut kan zijn, en je op weg zet
naar een betere en gelukkiger toekomst,
naar een sterkere Imaan en “Salaam”
in dit leven en het volgende!


Mariam / Marijke

.

Je opmerkingen en goede raad, tips, correcties…
zijn uiteraard welkom op mariaminislam@gmail.com

Wie op zoek is naar meer inzicht in de Quran,
kan terecht een aparte blog waarop ik de lessen van
Nouman Ali Khan, uit het Engels naar het Nederlands vertaald,
wil verzamelen (langzaamaan…). Spring eens binnen!  https://noumanalikhan2dutch.wordpress.com/

 

Geplaatst in Info | Tags: , , , , , , , | 5 reacties

Al Laghw – een hedendaagse ziekte

Onder de bijwerkingen van technologische vooruitgang vinden we innovaties op het vlak van “Al Laghw”. De nieuwe trends in “Al Laghw” hebben drastische veranderingen teweeg gebracht in de levensstijl van de hedendaagse maatschappij. Als je tegen die stroom in wil gaan, moet je het zien als een jihad.

Door zijn wortels “Laam-Ghayn-Waw” of “Laam-Ghayn-Yaa” heeft het woord “Laghw” de volgende betekenissen: nutteloos, onzin, kletspraat, nonsens, woedende of gemene praat, flirten, beledigen, liegen, boosaardige of obscene taal. Lees verder

Geplaatst in Muslim zijn is... | Tags: , , ,

De verdraagzaamheid van de Profeet (vzzmh)

Ieder zijn godsdienst

De manier waarop de Profeet (vrede en zegeningen over hem) met andere godsdiensten omging kunnen we het best omschrijven aan de hand van het volgende Quranvers:

“Aan jullie jullie godsdienst, aan mij de mijne.” (De Edele Quran 109:6)

Het Arabische Schiereiland was ten tijde van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) een gebied waarin verschillende geloofstradities vertegenwoordigd waren. Er waren Christenen, Joden, Zoroastrianen, polytheïsten en anderen die zich niet met een bepaalde godsdienst vereenzelvigden. Wanneer we kijken naar het leven van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) kunnen we daaruit heel wat voorbeelden afleiden die ons een beeld geven van de enorme tolerantie die hij aan de dag legde tegenover mensen met een andere godsdienst.

Om die tolerantie te kunnen begrijpen en beoordelen moeten we kijken naar de periode waarin de Islam een echte staat was, met de specifieke wetten die de Profeet (vrede en zegeningen over hem) in overeenstemming met de richtlijnen van de godsdienst had vastgelegd. Ondanks het feit dat we veel voorbeelden van die verdraagzaamheid van de Profeet vinden tijdens de dertien jaar van zijn verblijf in Medina, is het mogelijk dat men ten onrechte zou denken dat dit enkel was omdat hij het profiel van de Moslims en de sociale status van de Islam wilde bijschaven. Daarom zal deze discussie worden beperkt tot de periode die begon met de migratie van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) naar Medina, en dan vooral de tijd nadat de grondwet (charter van Medina) was vastgelegd.

 

De Sahifah (Charter van Medina)

Het beste voorbeeld van de verdraagzaamheid die de Profeet (vrede en zegeningen over hem) betoonde aan andere godsdiensten is wellicht de grondwet zelf, door de eerste historici “Sahifah” genoemd. (1) Toen de Profeet (vrede en zegeningen over hem) migreerde naar Medina, betekende dit het einde van zijn rol als louter religieuze leider. Hij werd nu het politieke hoofd van een staat, geregeerd door de regels van de Islam. Die staat had nood aan duidelijke wetten om de harmonie en stabiliteit te verzekeren in een samenleving die tot dan had geleden onder decennialange oorlogen en om een vredig samenleven te verzekeren tussen Moslims, Joden, Christenen en polytheïsten. Daarom vaardigde de Profeet (vrede en zegeningen over hem) een “grondwet” uit die in detail de verantwoordelijkheden opsomde van alle partijen die in Medina verbleven, hun verplichtingen tegenover elkaar en bepaalde beperkingen voor ieder van hen. Alle betrokkenen moesten naleven wat in het verdrag stond en elke inbreuk erop werd beschouwd als verraad aan de staat.

Een Natie

Het eerste artikel van die grondwet stelde dat alle inwoners van Medina – zowel de Moslims als de Joden, Christenen en afgodenvereerders die het pact waren aangegaan – “één natie vormen met uitsluiting van alle anderen”. Iedereen werd beschouwd als lid en burger van Medina, ongeacht zijn godsdienst, ras of afstamming. Mensen met een ander geloof werden even goed beschermd tegen schade en gevaar als Moslims, volgens een ander artikel van het verdrag: “Aan de Joden die ons volgen hoort hulp en gelijkwaardigheid toe. Zij zullen niet worden geschaad en hun vijanden zullen niet worden geholpen.” Voorheen had elke stam haar eigen allianties en vijanden binnen en buiten Medina. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) verzamelde al die verschillende stammen in één regering die bovendien alle eerder gesloten pacten en allianties tussen de individuele stammen respecteerde. Alle stammen dienden te handelen als één geheel, los van hun individuele allianties. Elke aanval tegen een andere godsdienst of stam werd beschouwd als een aanval tegen de hele staat èn de Moslims.

Het leven van de aanhangers van andere godsdiensten in de Moslimsamenleving kreeg een beschermde status. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd:

“Al wie een persoon doodt die een pact heeft met de Moslims
zal nooit de geur van het Paradijs opsnuiven.” (Saheeh Muslim)

Aangezien de Moslims de bovenhand hadden, waarschuwde de Profeet (vrede en zegeningen over hem) heel streng voor de slechte behandeling van mensen van een ander geloof. Hij zei:

“Hoed u! Al wie wreed is en hardvochtig tegenover
een niet-Moslim minderheid,
of die hun rechten kortwiekt
of hen zwaarder belast dan ze aankunnen, of die iets van hen wegneemt
tegen hun wil: Ik (Profeet Muhammad) zal deze persoon
aanklagen op de Dag des Oordeels.
” (Abu Dawud)

Ieder zijn Eigen Godsdienst

In een ander artikel van het verdrag staat: “De Joden hebben hun godsdienst en de Moslims hebben die van hen.” Daarmee wordt duidelijk dat iets anders dan tolerantie niet werd getolereerd en dat – ondanks het feit dat ze allen lid waren van eenzelfde samenleving – ieder zijn eigen godsdienst had waaraan niet mocht worden geraakt. Iedereen had het recht zijn eigen geloofsovertuiging in alle vrijheid en ongehinderd te volgen, en provocatie werd niet geduld.

Er zijn nog veel andere bepalingen in dit verdrag die we kunnen bespreken, maar we benadrukken hier vooral het artikel dat verklaart: “Mocht er een geschil of controverse ontstaan dat aanleiding kan geven tot onrust, dan moet dit worden verwezen naar God en Zijn Boodschapper.” Deze clausule stelde dus dat alle inwoners van de staat een hoger gezag moeten erkennen en dat in aangelegenheden die betrekking hadden op de verschillende stammen en godsdiensten het recht niet werd uitgeoefend door individuele leiders maar door het staatshoofd zelf, of door zijn officiële vertegenwoordigers. Het was echter voor individuele stammen die niet Moslim waren wel toegestaan om voor hun persoonlijke aangelegenheden hun eigen religieuze geschriften en geleerden te raadplegen. Ze konden echter ook, wanneer ze dat zelf verkozen, aan de Profeet (vrede en zegeningen over hem) vragen te oordelen over hen en hun probleem. God zegt in de Quran:

“(…) Als zij naar jou komen, oordeel dan rechtvaardig tussen hen
of weiger tussen te komen…”
(De Edele Quran 5:42)

Hier stellen we vast dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) elke godsdienst toestond om in hun eigen zaken te oordelen volgens hun eigen geschriften, zolang die niet in tegenspraak waren met de bepalingen van de grondwet, een pact dat instond voor het grotere belang van een vreedzame samenleving.

Religieuze Autonomie en Politiek

Er zijn nog heel wat andere voorbeelden voorhanden uit het leven van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) die niet met de Sahifah te maken hebben en die vanuit de praktijk een beeld geven van de verdraagzaamheid van de Islam tegenover andere godsdiensten.

Vrijheid van Godsdienstige Bijeenkomsten en Religieuze Autonomie

Vanwege de toelating in de grondwet waren de Joden volledig vrij om hun godsdienst te beleven. Tijdens het leven van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) hadden de Joden hun eigen school, “Bait-ul-Midras” waar ze de Torah reciteerden, hun aanbidding verrichtten en onderwijs gaven.

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) heeft in veel brieven aan zijn zendelingen benadrukt dat godsdienstige instanties moeten worden ontzien. Hier, in een brief aan zijn gezant naar de religieuze leiders van Sint-Catharina op de Berg Sinai, die de Moslims om bescherming had gevraagd:

“Dit is een boodschap van Muhammad ibn Abdullah, als een verdrag met hen die het Christendom aanhangen, dichtbij of veraf. We zijn met hen. Waarlijk, ikzelf, de dienaars, de helpers en mijn volgelingen verdedigen hen omdat de Christenen mijn burgers zijn. En bij God, ik verzet me tegen alles wat ze niet graag hebben. Ze mogen tot niets worden gedwongen. Ook mogen hun rechters niet van hun taak worden ontheven en mogen hun monniken niet uit hun kloosters worden verdreven. Niemand mag een huis van hun godsdienst vernielen, het beschadigen of er iets uit weghalen en naar het huis van een Moslim brengen. Wie iets hiervan zou doen, zou het verbond van God verbreken en ongehoorzaam zijn aan Zijn Profeet. Waarlijk, zij zijn mijn bondgenoten en worden door mijn Charter beschermd tegen alles wat ze haten. Niemand mag hen dwingen te reizen of hen verplichten te strijden. De Moslims moeten voor hèn vechten. Wanneer een Christen vrouw trouwt met een Moslim, mag dit niet gebeuren zonder haar toestemming. Ze mag er niet van worden weerhouden om naar haar kerk te gaan voor het gebed. Hun kerken staan onder bescherming. De herstelling ervan mag niet worden verhinderd, noch de heiligheid van hun verbonden. Tot de Laatste Dag (het einde der tijden) mag niemand van het volk (Moslims) ongehoorzaam zijn aan dit verbond.” (2)

Zoals we zien, bestond dit Charter uit meerdere clausules die alle aspecten van de mensenrechten behandelden, ook onderwerpen zoals de bescherming van minderheden onder Islamitisch bewind, vrijheid van eredienst en bewegingsvrijheid, vrijheid om eigen rechters aan te stellen, het recht op bezit en het onderhouden van hun eigendommen, vrijstelling van militaire dienst en het recht op bescherming in tijden van oorlog. Een andere keer ontving de Profeet (vrede en zegeningen over hem) een delegatie van zestig Christenen uit de regio van Najran (dat destijds deel uitmaakte van Yemen) in zijn moskee. Toen het tijd was om te bidden, wendden zij zich naar het oosten en verrichtten hun gebed. De Profeet (vrede en zegeningen over hem) beval dat ze met rust werden gelaten.

Politiek

We vinden in het leven van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) eveneens voorbeelden waarbij hij met andersgelovigen samenwerkte in de politieke arena. Zo selecteerde hij een niet-Moslim, Amr-ibn Umaiyah-ad-Damri, om als ambassadeur naar Negus, de koning van Ethiopië, te worden gezonden.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verdraagzaamheid van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) tegenover andere godsdiensten. De Islam erkent de pluraliteit in godsdiensten op aarde en geeft elk individu het recht te kiezen welk pad hij voor waar houdt. Godsdienst mag niet – en mocht ook nooit voorheen – aan iemand worden opgedrongen tegen zijn wil. Deze voorbeelden uit het leven van de Profeet (vrede en zegeningen over hem) zijn een praktische uitdrukking van de Ayah uit de Quran die deze religieuze verdraagzaamheid aanmoedigt en een handleiding schetst voor de interactie van Moslims met mensen van een ander geloof. God zegt:

“… Er is geen dwang in de godsdienst…” (De Edele Quran 2:256)

 

 

VOETNOTEN
(1) “Madinan Society at the Time of the Prophet” (De Samenleving van Medina ten Tijde van de Profeet), Akram Diya al-Umari, International Islamic Publishing House, 1995
(2) “Moslim and Non-Moslims, Face-to-Face” (Moslim en niet-Moslims, van aangezicht tot aangezicht), Ahmad Sakr. Foundation for Islamic Knowledge, Lombard IL.

 

AUTEUR: M. Abdulsalam (IslamReligion.com)

BRON: http://d1.islamhouse.com/data/en/ih_articles/single2/en_The_Tolerance_of_the_Prophet_towards_Other_Religions.pdf

MEER OVER HET CHARTER VAN MEDINA?https://mariaminislam.wordpress.com/2011/06/03/het-%E2%80%9Ccharter-van-medina%E2%80%9D-en-pluralisme/

Geplaatst in Muslim zijn is... | Tags: , , , ,

Een Brief van de Quran voor jou!

“Kom alsjeblieft terug
en geef me diezelfde liefde…”


Beste lezer,

Ik wil je eerst en vooral danken omdat je me tijdens de maand Ramadan zo gelukkig hebt gemaakt en me zo vaak hebt gekust. Omdat je mij het grootste deel van de tijd aan je hart gedrukt hield en me al je liefde en affectie gaf. Hier las je een pagina, daar leerde je een Soera uit het hoofd…

Mijn geluk was zo groot dat ik me afvraag of ik het was die me gelukkig moest prijzen dat ik in je handen lag of was jij het die je gelukkig moest prijzen dat je me in je handen mocht houden. Na al die liefde en zorg van jou, ween ik nu eenzaam in mijn eentje…

Beeld je in dat je iemands oogappel bent.
Alle Moslims ter wereld houden zo veel van jou.
De mensen komen naar je toe en praten zo liefdevol met je,
ze overstelpen je met hun liefde en warmte.
Zelfs wanneer ze je aanraken doen ze dat met respect.
Ze houden vreselijk veel van je…
En dan… Opeens komen ze niet meer.
Niemand wil nog met je praten.
Ze bekijken je niet eens meer.
Stel je eens voor hoe jij je zou voelen!

 Geloof me, ik ben je redder. Dus geef me alsjeblief enkele minuten van je tijd om te lezen wat ik je schrijf, recht uit mijn hart. Beschouw het als een hulpkreet van je vriend. Als jij weent, voel jij dan niet ook de nood aan het gezelschap en de steun van je vriend?

Men zegt wel eens “met de noorderzon vertrokken”.
Het thema van mijn trieste saga is “met de Ramadan vertrokken”
Jij treurt omdat de maand van Genade en Barmhartigheid voorbij is.
Ik ben verdrietig omdat er, tegelijk met de Ramadan,
1000 andere dingen zijn verdwenen! Wees alsjeblief niet boos op me.
Leef met me mee en denk gewoon eventjes na:
 

 1. Lieve Moslim-lezer, naarmate de Ramadan op zijn einde liep, begonnen sommigen onder jullie me al opzij te leggen, als een teken dat mijn dagen van voortdurend gedenken waren geteld. Het was een teken dat ik terug op die oude boekenplank zou belanden, of dat stoffige deel van je kast! Of misschien wel op die idiote plek op je boekenplank waar ik gewoon een pronkstuk was voor het begin van de Ramadan. Ik heb een hekel aan alleen zijn. Ik haat het om ergens op een onbereikbaar plekje te liggen.Eigenlijk haat ik het om zoveel aandacht, zorg en liefde te krijgen gedurende een hele maand en dan opeens te worden verwaarloosd en nonchalant opzij te worden geschoven voor de rest van het jaar. Nadat je me “respectvol” netjes hebt ingepakt, heb je me ergens op een onbereikbaar plekje in je huis bewaard. Ik lig zo hoog dat je vrouw, als ze me al zou willen nemen, niet eens bij me kan komen! En aan je kinderen heb je zoveel Adab geleerd (etiquette om met de Quran om te gaan) dat ze me nu niet eens meer durven… Je hebt me zo verdraaid heilig gemaakt!! Het raak-me-niet-aan-type heilig! Wat ben je een extremistische mama/papa!!!
 2. Lieve Moslim-lezer, Allah zegt in Soera Al Baqarah:“Degenen aan wie Wij de Schrift hebben gegeven,
  kennen hem (Moehammad)
  zoals zij hun zonen kennen,
  en voorwaar, een groep onder hen
  verbergt zeker de Waarheid,
  terwijl zij (die) kennen..”
  (De Edele Quran 2: 146)Zou jij je zoon of dochter erkennen voor één maand en ze tijdens de andere elf maanden negeren en doen alsof ze niet van jou zijn? Ik weet heel goed dat je dat nooit zou doen. Maar stel dat een vader of moeder onder jullie dat wèl zou doen, hoe denk je dat hun kinderen zich dan zouden voelen? Denk je niet ook dat ze het gevoel zouden hebben dat hun ouders zich niet bekommeren om hun eigen kinderen? Dat ze niets om hen geven?
 3. Lieve Moslim-lezer, je zegt: “Zij zijn Kaafirs”.
  Weet je dat er Kaafirs zijn geweest die begrepen
  hebben hoe waardevol ik ben? Daarom:

  “En degenen die niet geloven zeiden:

  ‘Luistert niet naar deze Koran en verstoort het.
  Hopelijk zullen jullie overwinnen’.” (De Edele Quran 41:26)De Kaafirs zeggen aan de anderen dus dat ze niet naar de Quran moet luisteren, dat ze lawaai moeten maken en voor afleiding zorgen om te vermijden dat hij invloed heeft op hen! Jij bent Alhamdolillah geen Kaafir. Maar wat doe jij dan? Door mij aan de kant te schuiven tot de volgende Ramadan en door mij “respectvol” ergens in een hoekje van je huis op te bergen zonder me dagelijks te contacteren creëer je stilte…
  Het lawaai van doodse stilte is veel erger, lieverd!
 4. Lieve lezer, ik werd naar deze wereld gezonden om jou uit de duisternis weg te leiden naar het Licht, met Zijn toestemming, om uitstraling te geven aan je leven en betekenis aan je bestaan:“Hij is Degene Die duidelijke Verzen naar Zijn dienaar doet neerdalen
  om jullie uit de duisternissen naar het licht te voeren. En voorwaar,
  Allah is voor jullie zeker Zachtmoedig en Meest Barmhartig.”
  (De Edele Quran 57:9)Heeft Allah gezegd dat Hij me alleen maar voor de maand Ramadan heeft gezonden? Heeft Hij gezegd dat je in de andere maanden geen Licht nodig hebt?!Begrijp alsjeblief dat je door mij uit te sluiten nergens anders Licht kan vinden! Ik ben de vuurtoren op je reis door het leven. Lees me dagelijks en ik schenk je warmte. Probeer me te begrijpen. Ik zal je naar de top van de glorie voeren. Niet alleen in deze wereld maar ook in de volgende.

  Pas me toe in de praktijk
  en je leven zal betekenis krijgen.

  Hmmm… Ik heb het gevoel dat je net hebt gemompeld dat je dat allemaal al lang weet, niet? Weet je dat dit nu net de reden is voor mijn tranen? Dat je dat allemaal weet en toch mijn lessen niet toepast! Dat je je goed gedraagt tijdens de Ramadan maar je ware gelaat laat zien in de andere maanden…

 1. Beste lezer, mag ik je alsjeblief een eenvoudige vraag stellen? Tijdens de Ramadan heb je veel gegeten. En je hebt Mij veel gelezen, Alhamdolillah. Na de Ramadan heb je mij in de steek gelaten maar aan het eten blijf je trouw… Waarom? Waarom kan je dat eten niet even goed vergeten zoals je mij na de Ramadan hebt vergeten? Hehehe! Niet roepen! Ik weet ook wel dat je sterft als je niet eet! Maar besef je dan niet dat je spiritualiteit ook moet eten?Bedenk alsjeblief dat in de ogen van Allah enkel je spiritueel gewicht telt, niet je fysieke! Je geestelijke schoonheid, en niet je fysieke schoonheid! Bedenk dat de schoonheidskoninginnen van gisteren de lelijke eendjes van vandaag zijn.

Draag zorg voor mij
en al het andere komt vanzelf in orde.

 1. Beste lezer, wanneer de imam tijdens de Tarawieh de khatam van de Quranrecitatie deed, dacht jij dat de recitatie een khatam had bereikt. Gedaan!! Je slaakte een zucht van verlichting: Alhamdolillah, gedaan met dat lange rechtstaan in Tarawieh! Besefte je toen dat je met die reactie mij verdriet hebt gedaan en Sjaitaan gelukkig hebt gemaakt? Je dacht dat je al je ibaadah had verricht in Laylat-ul-Qadr en dat je daarmee alles had bereikt. Dat was het. Je hebt me gebruikt tijdens de Ramadan en nu neem je afstand van me. Ben ik dan iets dat je gebruikt en dan weggooit? Als dit je keuze is, als dit de manier is waarop je mij bekijkt, denk jij dan dat Allah je zal helpen? Trap alsjeblieft niet in de val van Sjaitaan die nu weer bevrijd is van zijn ketenen eens de Ramadan voorbij is!
 2. Lieve lezer, het is mijn wens dat je deel gaat uitmaken
  van deze gezegende gemeenschap:“En wanneer zij horen wat aan de Boodschapper geopenbaard is,
  zie jij hun ogen overvloeien met tranen,
  omdat zij de Waarheid herkennen. Zij zeggen:
  ‘Onze Heer, wij geloven, schrijf ons dus op bij de getuigen’.”
  (De Edele Quran 5:83)Luister je naar wat Allah in deze Ayah zegt? Dat de ogen van ware gelovigen zich vullen met tranen omdat ze de waarheid herkennen die van Allah komt. Hoe tragisch, hoe ironisch, dat het in jouw geval de Quran is die weent…
 3. Lieve lezer, Allah geeft een voorbeeld voor iedereen met hersenen die denken en met een hart dat kan voelen:“Als Wij deze Koran tot een berg hadden neergezonden,
  dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten
  uit vrees voor Allah. Dat zijn de voorbeelden die Wij de mens geven.
  Hopelijk zullen zij zich laten vermanen.” (De Edele Quran 59:21)Heb je dat gehoord? Als ik was neergezonden aan een berg, zo’n krachtig stuk schepping, dan was die gespleten en had zichzelf vernederd! Subhaan Allah! Jij bent een mens en je vertoont niet de geringste reactie als het mij en mijn Boodschap betreft! Geen vrees voor de verantwoording die je moet afleggen. Geen besef van je verantwoordelijkheid. Mijn boodschap ligt er verwaarloosd bij. Mijn schat blijft onontdekt…
 1. Lieve lezer, misschien herinner je je nog dat de imam in zijn Arabische Du’a bij het Witr gebed zei: “O Alllah, maak de Quran tot de bron van ons hart” en dat je toen weende en zij “Amien! Amien!” En toen de imam zei: “O Allah, maak de Quran tot een getuige voor ons, niet tegen ons!” zei je “Amien!”Was dat gedoe over die bron alleen bedoeld voor de Ramadan?Wou je dat ik en de Malaa’ika (de Engelen) alleen in jouw voordeel getuigen tijdens de Ramadan? Als je mij niet dagelijks leest of wanneer je je zo zorgeloos en arrogant gedraagt tegenover mij, hoe kan je dan verwachten dat ik bij Allah in jouw voordeel ga pleiten?

  “Amien” is iets wat je elke dag van je leven moet zeggen.

  Je moet mij toepassen in de praktijk. Dan en dan alleen zal ik een bewijs voor jou worden. En anders – wel, je weet goed genoeg dat ik niet lieg. Dan zal ik tegen jou getuigen tegenover Allah die trouwens alles over jou al weet.En degene aan wie ik werd geopenbaard zal tegenover jouw Heer klagen:
  “En de Boodschapper zei: “O mijn Heer, voorwaar,
  mijn volk heeft deze Koran achter zich gelaten.” (Edele Quran 25:30)


Lieve Moslim-lezer, dwing mij en de Rasoel
van Allah niet om dat te doen!
Moge Allah je behoeden voor de vernietiging! Amien!

Nu we dat achter de rug hebben wil ik je even duidelijk maken
dat je als Muslim vijf verplichtingen hebt tegenover de Quran:

 1.  Geloven in de Quran
 2. De Quran lezen
 3. De Quran begrijpen
 4. Handelen naar wat hij je leert
 5. Zijn boodschap en onderrichtingen
  doorgeven aan anderen

Ik neem afscheid van je met deze Aya

“Denken zij niet na over de Koran?
Er zijn zelfs sloten op hun harten.”
(De Edele Quran 47:24)

Ramadan komt en gaat, maar weet jij wanneer je zal sterven?
Dat is het grote probleem… Laat me dus niet in de steek.

Heb je me jammer genoeg wel al verlaten, kom dan alsjeblief terug
en geef me dezelfde liefde die je me gaf tijdens de Ramadan.

Ik ben jouw Gids in deze wereld
en ik zal je voorspreker zijn
in het Hiernamaals, insh’Allah.

Dank je dat je de tijd naam om mijn pleidooi te lezen.

Je bron van gedenken,
Al Quran al Kariem

Geplaatst in -, onze gids, Ramadan | Tags: , , , ,

Mensen overtuigen – een kunst

Het beste voorbeeld:
Muhammad (vrede en zegeningen over hem)

“Wie denk je dat je bent? Ga jij MIJ de les spellen?!”  … We hebben dit allemaal wel eens te horen gekregen toen we in een “verhit debat” verzeild waren geraakt. Iemand die je dit in het gelaat slingert verwacht in essentie dat je je geloofwaardigheid bewijst. (En allicht denken ze dat ze beter zijn dan jij – niet meteen de beste vriend die je je kan wensen.)

Waar heb je het over? Ik heb het met je over hoe je geloofwaardig overkomt (ethos), hoe je mensen emotioneel raakt (pathos) en hen ook met feiten en logica aanspreekt (logos). Er bestaat geen twijfel over dat de Profeet alle drie deze elementen in zijn manier van spreken legde. (De termen tussen haakjes zijn hedendaagse termen van geleerden op het vlak van rethorica – de Profeet (vrede en zegeningen over hem) was op dit vlak het eerste en belangrijkste voorbeeld voor de hele mensheid.)

Laten we dan eerst eens kijken naar enkele voorbeelden
uit het leven van Muhammad (vrede en zegeningen over hem)
en die dan toepassen op ons eigen hedendaagse leven.

Wie de Sirah (het leven van de Profeet, vrede en zegeningen over hem) bestudeert zal algauw merken dat de geleerden er zich niet van weerhouden om de geloofwaardigheid van de Profeet (vrede en zegeningen over hem)  te bewijzen. Het is inderdaad zo dat Allah (azza wa dja) de beste van de beste van de beste heeft gekozen om de boodschap van de Islam over te dragen en door te geven.

Imam Ahmad verhaalt een Hadith over mensen die praatten over de Profeet (vrede en zegeningen over hem) en hem op verschillende manieren beschreven. Een van hen zei bijvoorbeeld dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) als een groene boom in de woestijn was. Wat ze daarmee willen zeggen is dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) de enige goede mens van zijn clan was. Dus zegt Ibn Abbas:

“Sommige dingen van wat de mensen over hem zegden kwam ook de Boodschapper van Allah te weten. Dus beklom hij het preekgestoelte en vroeg: ‘Wie ben ik?’ Ze antwoordden: ‘Je bent de Boodschapper van Allah’. Hij zei: ‘Ik ben Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Allah verdeelt de schepping en maakte mij tot een van de beste van Zijn schepselen. En Hij verdeelde hen allen in twee groepen en plaatste mij bij de beteren onder hen. Hij schiep de stappen en plaatste me bij de betere en hij verdeelt hen in clans en plaatste mij bij de beste. En ik ben de beste van jullie wat clan en geest betreft.”

De Profeet (vrede en zegeningen over hem) zegt hier dus dat hij niet de beste is uit een groep van slechte mensen. Hij zei integendeel dat hij de beste is onder de besten. Je zal ook hebben gemerkt dat hij zijn afstamming van Abdul Muttalib onder de aandacht brengt die uiteraard een bekende persoon was en groot respect genoot in de hele Hujaz (Arabisch schiereiland).

De Profeet  (vrede en zegeningen over hem) heeft ook gezegd:

“Waarlijk, Allah heeft de Kinanah onderscheiden onder de afstammelingen van Ishmael, en hij heeft de Bani Hashim onderscheiden van de Quraysh, en hij heeft mij onderscheiden onder de stam van Banu Hashim.” Opnieuw toont dit zijn geloofwaardigheid in een reeks van de beste stammen en clans aan.

Wat doet die geloofwaardigheid dan?
Ze trekt de aandacht van de toehoorders.
Ze zorgt ervoor dat wat de spreker zegt overkomt
als waardevol en de moeite om te overwegen,
vanwege de ethos van deze persoon.

Hoe zit het dan met andere momenten uit de Sirah? Het feit dat de Profeet (vrede en zegeningen over hem) nooit afgoden heeft aanbeden en nooit alcohol heeft gedronken, en dat Allah hem ervoor heeft behoed dat hij naar muziek zou luisteren voor dat hij een profeet werd – dat zijn allemaal zaken die we kunnen onderbrengen onder “ethos” (of geloofwaardigheid van de spreker )

Wat betekent dit voor JOU?

Stel dat je islamitische video’s maakt, een preek schrijft, een blog hebt of een zaak,
of dat je zelfs gewoon maar dawah geeft aan moslims en niet-moslims.
Je MOET je geloofwaardigheid bewijzen.
Laten we enkele specifieke voorbeelden gebruiken:

Stel dat je dawah geeft aan een moslim en je probeert hem te overtuigen om regelmatig te bidden en zijn geloof meer te praktiseren. Misschien is het jou onlangs nog overkomen, of iemand die je kent, en jij bent (of die persoon is) sindsdien totaal veranderd. Je moet die ervaring vermelden om in de ogen van je toehoorder een betere ethos te hebben en hem zo beter te overtuigen om hetzelfde pad te kiezen dat jij hebt gevolgd om dichter bij Allah te komen.

Een ander voorbeeld: Waarom, denk je, dat al die dieetpillen en wonderdiëten zoveel succes hebben? Vanwege de getuigenissen die ze zien en lezen: ECHTE MENSEN die ECHTE RESULTATEN boeken. Geef toe, heb je die reclame al eens gezien?

Of kijk gewoon naar de sheiookh (meervoud van sheikh) wanneer ze het woord nemen op conventies of in verschillende gemeenschappen. Je zal zien dat er altijd eerst een moderator komt die de spreker inleidt en informatie geeft over de sheikh voor hij aan het woord komt. Zo vestigt hij de geloofwaardigheid van de spreker tegenover zijn publiek.

Als zij dat al doen, dan jij ook. Wallahu Ta’ala Alem.

.
Bron: ttp://www.islamicity.com/articles/Articles.asp?ref=EG1206-5153#sthash.mo4lSy1I.dpuf

 

Geplaatst in Islam ?, Muslim zijn is... | Tags: , , ,

Tawba – Haalt het nog wat uit voor mij?!

Welke raad geef je aan de nog-niet- moslim èn de moslim?
Enkele elementaire zaken die ze nu meteen kunnen doen
om weer op het goede spoor te geraken.

Eerst en vooral heb je hier de kans van je leven!

Lees verder

Geplaatst in Sprokkels | Tags: , , , , ,

QADR – Wat betekent Voorbestemming?

Uit de Deenshow (*).
Gastheer broeder Eddie praat met zijn gast Nouman Ali Khan:

We kregen de volgende vraag:
Het valt me moeilijk om het idee van de voorbestemming te vatten.”
“Qadr” in de Islam, hoe zou jij dat uitleggen?

Lees verder

Geplaatst in Muslim zijn is..., Ramadan | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Maximum opbrengst voor minimum moeite!

Samengevatte vertaling van een tip van Hasan Ali

De Sahaba hadden zich bij de Boodschapper (vrede en zegeningen over hem) beklaagd over het feit dat ze vergeleken bij vroegere generaties (denk aan Noeh, vrede zij met hem, die meer dan 950 jaar leefde) zo weinig tijd kregen om goede daden ter verrichten. “Hoe kunnen we ooit hun verdiensten evenaren? Als het goed zit leven wij hooguit 60 of 70 jaar!” Daarna kwam de openbaring van Surah Layla-t-ul Qadr en die is 83 jaar en 4 maand waard!

Alles wat je doet wordt in deze maand
Ramadan met 70 vermenigvuldigd.
Wie denkt ooit 70 keer de Quran te kunnen lezen?
Met de Ramadan krijgen we die kans
als we hem in die 30 dagen één keer uitlezen.

 

Ik stel voor dat je het volgende doet

  • Ten minste een beetje Quran. Een Juz per nacht telt voor 70. En aangezien één van die nachten Layla-t-ul Qadr zal zijn, is er één Juz die telt voor een Juz elke nacht gedurende 83 jaar en 4 maanden! Dat betekent 996 chatms (volledige lezing van de Quran): 12 keer de hele Quran per jaar gedurende meer dan 83 jaar
  • Op een dag kwam de Profeet (vrede en zegeningen over hem) naar huis rond Dhohr en trof er zijn vrouw aan die sinds Fajr Dhikr had verricht en hij zei: “Ik heb een uitdrukking 3 keer herhaald en de beloning ervoor is dezelfde als de jouwe voor wat je tussen Fajr en Dhohr aan dhikr hebt gedaan:

“Subhaan Allaahi wa bihamdihi
(Allah is vrij van elke blaam en aan Hem hoort de lof)
‘aadada khalqihi
(Ik zeg die eerste zin zoveel als het aantal van Zijn schepselen)

wa ridha nafsihi
(Ik zeg het zolang tot Allah er tevreden over is)
wa zinata arshihi (
Ik zeg zoveel dat het even zwaar weegt als de Troon van Allah)
wa midaada kalimaatihi
(Ik zeg het zoveel als de woorden van Allah – en dat zijn er zoveel dat je ze zelfs niet kan neerschrijven als je alle zeeën in water en alle bomen in pennen verandert)

Als je dat zegt heb je de beloning van dhikr gedurende de tijd tussen Fajr en Dhohr. En nu krijg je dat 70 keer omdat het Ramadan is.
Dat zijn 35 hele dagen van dhikr in minder dan 35 seconden!
Zonder Layla-t-ul Qadr te tellen.

  • Voeg daar je Tahajjud aan toe – 8 rakaats
  • En dan Sadaqa. Haal een bedrag van de bank dat je wil geven, verdeel het in 10 en geef elke avond een deel wanneer je voor Tarawieh komt. Stel dat je 100 € geeft, dus 10 keer 10.
   Gegarandeerd dat één keer daarvan op Layla-t-ul Qadr gebeurt.
   Dat betekent dat die 10 € telt voor 70 keer omdat het Ramadan is.
   Omdat Allah zegt dat Hij tot 700 keer beloont voor Sadaqah
   vermenigvuldig je dat daar ook nog eens mee.
   En dan dat vermenigvuldigd met het geven van die Sadaqah
   elke nacht voor de komende 83 jaar en 4 maanden… Dat valt haast niet te berekenen!
   Je bedrag x 70 x 700 x 1000 (maanden) x 30 (dagen per maand)

Dat alles samen duurt niet meer dan 1 uur
van elk van die 10 nachten en als je dat doet,
word je een van de rijkste mensen in het volgende leven!

https://www.youtube.com/watch?v=2d6xiL2vAmY

Geplaatst in Ramadan | Tags: , , ,